Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Den 6 september arrangerade Health Care Without Harm en workshop på temat hur vi kan minska läkemedel i miljön. Representanter från EU Kommissionen, EU parlamentet, nationella departement, forskare och praktiker träffades under en dag för att diskutera vad som görs och kan göras inom området. Det svenska initiativet att arbeta med hållbar upphandling som styrmedel för att minska läkemedel i miljön fick stor uppmärksamhet. Sedan 2016 ansvarar Västra Götalandregionen för landstingens och regionernas prioriterade riskområde läkemedel.

Läkemedel - Bot och hot

EU-länderna är näst efter USA världens största konsumenter av läkemedel och konsumtionen ökar. Läkemedel är en förutsättning för att kunna bota och lindra olika typer av sjukdomar. Paradoxalt nog utgör de samtidigt ett hot mot både hälsa och miljö. Forskare har funnit över 630 olika läkemedel i grund- och dricksvatten, i jord och i vattendrag i över 71 länder. Vi vet sedan länge att läkemedel orsakar stora miljöproblem men under senare år har rapporter om att utsläpp vid läkemedelstillverkning och felaktig användning även bidrar till ökningen av antibiotikaresistens. Kontentan från forsknings-fronten var att vi vet tillräckligt om riskerna och att det nu är hög tid att agera. Vi behöver inte mer data för att vara säkra på att läkemedel i miljön är ett hot mot såväl människa som miljö. Dr Ågestrand från forskningsprojektet Mistra Pharma presenterade deras rekommendationer. Två av rekommendationerna är av särskilt vikt för det nationella arbetet med hållbarhet i leveranskedjorna. Dels är det vikten av att inkludera information om utsläpp från tillverkning vid riskbedömning av läkemedel och det andra är krav på ökad transparens för att få tillgång till data.

Ny Road-Map och konsultation i september

Det tas många initiativ inom EU för att minska läkemedel i miljön. Vad gäller nationella policys och praktiska exempel för att minska läkemedel i miljön informerade Miljö- och energidepartementet från Holland samt miljödepartementet från Sverige om sina respektive arbeten. I den holländska handlingsplanen arbetar man med ”gröna läkemedel”, miljörisk bedömningar, förskrivning, återtagande av läkemedel och reningsmetoder på sjukhus. Maria Wallin från miljödepartementet berättade om deras arbete med Giftfri miljö och de svenska målen för Europa 2020-strategin samt den nationella läkemedelsstrategin som har tagits fram i samarbete mellan SKL och Socialdepartementet. Pauline Göthberg presenterade det arbetet som bedrivs inom ramen för den nationella samordningen för socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. För många deltagare var upphandling som styrmedel nytt och många frågor ställdes kring hur vi arbetar och hur vi kan påverka leverantörer. Sedan 2016 har Västra Götalandregionen ansvaret för riskområdet läkemedel. En positiv nyhet från EU Kommissionens var att Generaldirektoratet för miljö (DG Environment) arbetar med att ta fram en strategisk plan på EU-nivå för att minska spridningen. Helen Clayton, DG Environment, informerade om att en sammanställning med identifierade policymöjligheter är färdigställd.En del i rapporten kommer att handla om upphandling som styrmedel och vi kommer att få möjlighet att lämna synpunkter. Ett annat förslag är att sätta gränsvärden för utsläpp av API:er. Förslagen kommer att gå ut på remiss i slutet av september.
Health Care Without Harm kommer att sammanställa dagens diskussioner och presentationer i en rapport som kommer att skickas ut inom kort.

För mer information:

Anders Olsson, Kvalitetstekniker/CSR-ansvarig

Västra Götalandregionen

Tel+46 700825120

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 18 apr 2019

  Politikervecka

  Det finns ett stort intresse och engagemang hos regionernas politiker för hållbar offentlig upphandling. I veckan var det nationella kansliet inbjudna av Miljöpartiets gruppledare inom regionerna samt till Västmanlands och Sörmlands inköpsnämnd för att informera om vårt gemensamma arbete.
 • 18 apr 2019

  Flerpartsforum om hur offentlig upphandling kan bidra till en hållbarare it-industri

  I veckan bjöd CSR Europe tillsammans med Responsible Business Alliance in aktörer från IT-industrin, offentliga upphandlare samt civilsamhället för gemensamma diskussioner om hur offentlig upphandling kan driva en hållbar utveckling genom hållbar offentlig upphandling. Region C (Stockholm) som har det nationella ansvaret för riskområdet IT representerades av det nationella kansliet och vi delade med oss av våra erfarenheter. 
 • 09 apr 2019

  Vad är en standard värd på andra sidan jordklotet?

  I senaste nyhetsbrevet från Swedish Standards Institute (SIS)  intervjuas jag om min syn på standarder och certifieringar.
 • 03 apr 2019

  Region A ses i Härnösand!

  Idag träffades regionala samordnare samt kontaktpersoner för Region A i Härnösand för att diskutera det fortsatta arbetet inom riskområde instrument. Region A består avRegion Norrbotten, region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.
 • 01 apr 2019

  Året i korthet – Verksamhetsrapport 2018

  Idag publicerar vi verksamhetsrapporten från 2018.
 • 01 apr 2019

  Region H föreläser om textilier på Världsvattendagen

  Anja Björnberg Ekstrand, regional samordnare Region Skåne, föreläste på Världsvattendagen på gymnasieskolan Spyken i Lund om riskerna vid textilproduktion. Varje år arrangerar gymnasieskolan i Lund en temadag för deras ettor när det är världsvattendagen och i år var första gången Region Skåne var med och delade med sig av arbetet med textil.
 • 28 mar 2019

  Internationell konferens om människohandel och offentlig upphandling

  I veckan arrangerade Inrikesdepartementet i Storbritannien, i samarbete med Ethical Trading Initiative och OSSE, en konferens med fokus på att identifiera och motverka risker för människohandel och modernt slaveri genom offentlig upphandling. Över 150 deltagare från upphandlande myndigheter, leverantörer, fackföreningar, mellanstatliga- och ideella organisationer deltog. Deltagarna lyfte utmaningar men fokuserade framförallt på praktiska lösningar. Sveriges regioner var tillsammans med våra norska kollegor på DIFI inbjudna att dela med oss av våra erfarenheter av hur vi arbetar med hållbar upphandling.
 • 19 mar 2019

  Region H har minskat koldioxidutsläpp och kostnader vid senaste upphandlingen av operationskläder

    Region Skåne, som har det nationella ansvaret för riskområdet textilier, har arbetat med att analysera textilprodukter där man ser en potential i att byta ut material till alternativ som påverkar miljön mindre eller gör att leverantörskedjan blir säkrare. Under 2018 upphandlades en ny textil och inkluderade hållbarhetskriterier vilket både minskade koldioxidutsläppen och  kostnaderna.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form