Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Den 6 september arrangerade Health Care Without Harm en workshop på temat hur vi kan minska läkemedel i miljön. Representanter från EU Kommissionen, EU parlamentet, nationella departement, forskare och praktiker träffades under en dag för att diskutera vad som görs och kan göras inom området. Det svenska initiativet att arbeta med hållbar upphandling som styrmedel för att minska läkemedel i miljön fick stor uppmärksamhet. Sedan 2016 ansvarar Västra Götalandregionen för landstingens och regionernas prioriterade riskområde läkemedel.

Läkemedel - Bot och hot

EU-länderna är näst efter USA världens största konsumenter av läkemedel och konsumtionen ökar. Läkemedel är en förutsättning för att kunna bota och lindra olika typer av sjukdomar. Paradoxalt nog utgör de samtidigt ett hot mot både hälsa och miljö. Forskare har funnit över 630 olika läkemedel i grund- och dricksvatten, i jord och i vattendrag i över 71 länder. Vi vet sedan länge att läkemedel orsakar stora miljöproblem men under senare år har rapporter om att utsläpp vid läkemedelstillverkning och felaktig användning även bidrar till ökningen av antibiotikaresistens. Kontentan från forsknings-fronten var att vi vet tillräckligt om riskerna och att det nu är hög tid att agera. Vi behöver inte mer data för att vara säkra på att läkemedel i miljön är ett hot mot såväl människa som miljö. Dr Ågestrand från forskningsprojektet Mistra Pharma presenterade deras rekommendationer. Två av rekommendationerna är av särskilt vikt för det nationella arbetet med hållbarhet i leveranskedjorna. Dels är det vikten av att inkludera information om utsläpp från tillverkning vid riskbedömning av läkemedel och det andra är krav på ökad transparens för att få tillgång till data.

Ny Road-Map och konsultation i september

Det tas många initiativ inom EU för att minska läkemedel i miljön. Vad gäller nationella policys och praktiska exempel för att minska läkemedel i miljön informerade Miljö- och energidepartementet från Holland samt miljödepartementet från Sverige om sina respektive arbeten. I den holländska handlingsplanen arbetar man med ”gröna läkemedel”, miljörisk bedömningar, förskrivning, återtagande av läkemedel och reningsmetoder på sjukhus. Maria Wallin från miljödepartementet berättade om deras arbete med Giftfri miljö och de svenska målen för Europa 2020-strategin samt den nationella läkemedelsstrategin som har tagits fram i samarbete mellan SKL och Socialdepartementet. Pauline Göthberg presenterade det arbetet som bedrivs inom ramen för den nationella samordningen för socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. För många deltagare var upphandling som styrmedel nytt och många frågor ställdes kring hur vi arbetar och hur vi kan påverka leverantörer. Sedan 2016 har Västra Götalandregionen ansvaret för riskområdet läkemedel. En positiv nyhet från EU Kommissionens var att Generaldirektoratet för miljö (DG Environment) arbetar med att ta fram en strategisk plan på EU-nivå för att minska spridningen. Helen Clayton, DG Environment, informerade om att en sammanställning med identifierade policymöjligheter är färdigställd.En del i rapporten kommer att handla om upphandling som styrmedel och vi kommer att få möjlighet att lämna synpunkter. Ett annat förslag är att sätta gränsvärden för utsläpp av API:er. Förslagen kommer att gå ut på remiss i slutet av september.
Health Care Without Harm kommer att sammanställa dagens diskussioner och presentationer i en rapport som kommer att skickas ut inom kort.

För mer information:

Anders Olsson, Kvalitetstekniker/CSR-ansvarig

Västra Götalandregionen

Tel+46 700825120

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.
 • 07 feb 2019

  EU parlamentet arrangerar ett möte för att diskutera offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att främja arbetares rättigheter

  Efter rapporter om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handsk-, kondom-, kateter- och IT-industrin bjöd EU parlamentets arbetsgrupp för Responsible Business Conduct (RBC) in till ett möte. Ordförande Heidi Hautala ledde samtalen och ett trettiotal aktörer från den privata sektorn, upphandlande myndigheter, NGOs och mellanstatliga organisationer som FN och OSSE deltog. Syftet med mötet var både att lyfta offentlig upphandling som ett styrmedel för att främja RBC men också att diskutera de pågående händelserna i Malaysia och möjliga åtgärder för gottgörelse.
 • 01 feb 2019

  Hur kan vi förebygga slavarbete i leveranskedjor genom offentlig upphandling?

    Det var temat på den workshop som OSCE arrangerade tillsammans med Bloomberg Associates och City of Athens i veckan. Experter från 15 länder och över 200 deltagare medverkade under två dagar. Det nationella kansliet presenterade det nationella samarbete som bedrivs mellan Sveriges regioner, delade med oss av de praktiska verktyg som har tagits fram samt lyfte Region Jönköpings arbete med uppföljning av handskar som ett exempel på hur offentlig upphandling kan motverka tvångsarbete.
 • 31 jan 2019

  Uppstartsmöte för kontaktpersonerna inom miljö

  Igår samlades kontaktpersonerna på miljö för sitt första möte. På agendan stod planering för hur det fortsatta arbetet ska läggas upp och vilka frågor som gruppen känner är prioriterade för det nationella samarbetet.
 • 24 jan 2019

  Kick-off för hållbar upphandling 2019!

  Igår samlades det nationella nätverket för planering och kick-off för uppföljningsåret 2019! På programmet stod workshop, diskussioner och presentation av handlingsplaner. Många nya spännande aktiviteter planeras för året och flera uppföljningar ska följas upp och avslutas. En dag fylld med lärdomar och spännande samtal! 
 • 21 jan 2019

  Dialogmöte i Oslo om human rights due dilgence, risker i leveranskedjan och instrumenttillverkning

  Under måndagen träffades leverantörer, offentliga upphandlare samt norska och brittiska representanter från Ethical Trading Initiative (ETI) för att prata om risker i leveranskedjan med särskilt fokus på instrumenttillverkning. Under mötet presenterades flerpartsprojektet ”eradicating child labor in the instrument manufacturing industry in Pakistan” som syftar till att adressera risken för barnarbete inom riskområdet instrument.
 • 18 jan 2019

  Tuffare krav vid upphandling av läkemedel

  The World Health Organization (WHO) har pekat ut spridningen av antibiotikaresistenta bakterier som en av vår tids största hot mot folkhälsan, och den kan komma att innebära höga kostnader för hälsa- och sjukvården. Överförskrivning av antibiotika och användningen av antibiotika i förebyggande syfte inom livsmedelsindustrin är två bidragande faktorer till AMR-utvecklingen. Men även läkemedelsrester i vatten är ett problem som har uppmärksammats alltmer. I senaste numret av SIWI:s magazin Water Front intervjuas Nicolai Schaaf från SIWI, Rosemary Kumwenda från FN Sustainable Procurement in the Health Sector Initiative samt det nationella kansliet om vilka krav som bör ställas på läkemedelstillverkare. 
 • 18 jan 2019

  Ett nytt år och ny verksamhetsplan

  I år tar vi nästa steg i vårt nationella arbete med hållbar upphandling och fokuserar på att minimera de sociala och milljömässiga riskerna i leveranskedjorna. Läs gärna mer i vår verksamhetsplan för 2019 om vad vi planerar att göra.
 • 26 dec 2018

  God Jul & Gott Nytt År

  Det nationella kansliet vill tacka alla för ett mycket gott samarbete under året och önskar en god fortsättning.