Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

I början på september åkte Karin Lonaeus från det Nationella Kansliet på studieresa, anordnad av Helse Sør-Øst & Sykehuspartner, till Centralamerika. Syftet med resan var att besöka leverantörer för att diskutera socialt ansvar. 3 fabriker besöktes under resan; två i norra Mexiko och en i Dominikanska republiken.

Det nationella kansliet har sedan 2015 ett samverkansavtal med Helse Sør-Øst som syftar till att dela information kring frågor som rör hållbar upphandling, hållbarhetskrav och uppföljning. Under många år har Asien varit fokus för granskning när det kommer till socialt och miljömässigt ansvar i produktion, men det är viktigt att vi inte därigenom förbiser andra geografiska områden där tillverkning sker. I Centralamerika sker bland annat produktion av suturer, operationstextilier, staplers och andraoperationsartiklar som levereras till Sveriges landsting och regioner.

Mexiko

Resan började i Ciudad Juarez i Mexiko precis vid gränsen till El Paso (USA), i staden som fram till för något år sedan ansågs vara en av de farligaste i världen. Staden är ett för landet viktigt industriområde och har ett stort antal industriparker med så kallade ”Maquiladoras”, eller ”Maquilas”. En Maquiladora är en tillverkningsfabrik som importerar och sammansätter tullfria komponenter för export. Tack vare skattelättnader för denna typ av verksamhet kan fabriksägare dra fördel av billigare arbetskraft utan extra kostnader för export/import. Företaget betalar endast skatt för det adderade värdet på produkter, det vill säga värdet på den sammansatta produkten minus den totala kostnaden för de importerade komponenterna. Kravet är att den färdiga produkten exporteras tillbaka till ursprungslandet. Majoriteten av alla Maquiladoras ägs och drivs av mexikanska, asiatiska eller amerikanska bolag. Detta infördes, i samband med att NAFTA trädde i kraft, för att minska arbetskraftsutvandringen och öka sysselsättningsgraden i Mexiko. Som en följd av detta har ett stort tillverkningskluster skapats i Juarez på gränsen mellan USA och Mexiko. Minimilönen i Mexiko är låg, 73 pesos om dagen (cirka 40 SEK) och inte tillräcklig för att kunna leva ett drägligt liv. Levnadslönen beräknas uppgå till 3-4 gånger minimilönen.  Levnadslön är därför en central fråga när det kommer till arbetares rättigheter, liksom rätten att organisera sig fackligt.   Rätten att organisera sig fackligt är inskriven i konstitutionen. Cirka 16 procent av den totala arbetskraften var fackligt ansluten år 2006, men sedan dess har anslutningsgraden sjunkit. Den mexikanska fackföreningsrörelsens legitimitet och effektivitet har alltmer kommit att ifrågasättas. Flera av de dominerande fackföreningarna anklagas för korruption och bristande interndemokrati och representativitet. Brott som begås av fackföreningar utreds sällan.   I en av fabrikerna som besöktes i Juarez betalades arbetarna 3 gånger minimilönen och de anställda var fackligt ansluta. Dessutom var arbetsgivaren generös med förmåner såsom gratis måltider, medarbetarutveckling, samt bland annat stöd för både anställda och deras familjer. Anläggningen var välskött och brand- och arbetarskyddsåtgärder hade vidtagits. Även den andra fabriken som vi besökte var välskött, även om vi här kunde identifiera fler områden för förbättringar. Fabriken betalade sina arbetare 50 % över minimilönen, men var även de generösa med förmåner såsom gratis måltider och medarbetarstöd- och utveckling. Däremot var medarbetarna i denna fabrik inte fackligt anslutna. Under dagen fördes dialog om fördelarna med fackligt anslutna medarbetare. Personalomsättningen var betydligt högre i denna fabrik än i den där medarbetarna var fackligt anslutna.

Dominikanska Republiken

I Dominikanska republiken är den huvudsakliga risken barn- och tvångsarbete bland haitiska migrantarbetare. Papperslösa haitier inom byggnadsindustrin och jordbruket arbetar under svåra förhållanden. Barnarbete är ett särskilt allvarligt problem, främst bland barn med haitisk bakgrund. Många barn arbetar inom den informella sektorn och sexuell exploatering av barn utgör ett problem, särskilt på turistorterna.  
I den fabrik vi besökte var färre än 5 % migrantarbetare, vilket har att göra med att migrantarbetare inte är lika vanligt inom tillverkningsindustrin som inom jordbruket. 
Fabriken betalade sina arbetare enligt ”industry average”, och lönerna låg strax över gränsen för minimilön.  Man gav även här gott om förmåner till sina anställda. Minimilönen ligger på DOP 8311 per månad, vilket motsvarar ungefär 1560 SEK. Det finns begränsat med information om vad levnadskostnaderna är i Dominikanska Republiken, men en uppskattning är att levnadslönen ligger på cirka 2-3 gånger minimilönen. Fabriken samarbetade inte med några fackförbund; fackförbund hör heller inte till vanligheterna i Dominikanska Republiken. Alla arbetstagare, förutom militären och polisen, har rätt att bilda fackföreningar.

 

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 18 apr 2019

  Politikervecka

  Det finns ett stort intresse och engagemang hos regionernas politiker för hållbar offentlig upphandling. I veckan var det nationella kansliet inbjudna av Miljöpartiets gruppledare inom regionerna samt till Västmanlands och Sörmlands inköpsnämnd för att informera om vårt gemensamma arbete.
 • 18 apr 2019

  Flerpartsforum om hur offentlig upphandling kan bidra till en hållbarare it-industri

  I veckan bjöd CSR Europe tillsammans med Responsible Business Alliance in aktörer från IT-industrin, offentliga upphandlare samt civilsamhället för gemensamma diskussioner om hur offentlig upphandling kan driva en hållbar utveckling genom hållbar offentlig upphandling. Region C (Stockholm) som har det nationella ansvaret för riskområdet IT representerades av det nationella kansliet och vi delade med oss av våra erfarenheter. 
 • 09 apr 2019

  Vad är en standard värd på andra sidan jordklotet?

  I senaste nyhetsbrevet från Swedish Standards Institute (SIS)  intervjuas jag om min syn på standarder och certifieringar.
 • 03 apr 2019

  Region A ses i Härnösand!

  Idag träffades regionala samordnare samt kontaktpersoner för Region A i Härnösand för att diskutera det fortsatta arbetet inom riskområde instrument. Region A består avRegion Norrbotten, region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.
 • 01 apr 2019

  Året i korthet – Verksamhetsrapport 2018

  Idag publicerar vi verksamhetsrapporten från 2018.
 • 01 apr 2019

  Region H föreläser om textilier på Världsvattendagen

  Anja Björnberg Ekstrand, regional samordnare Region Skåne, föreläste på Världsvattendagen på gymnasieskolan Spyken i Lund om riskerna vid textilproduktion. Varje år arrangerar gymnasieskolan i Lund en temadag för deras ettor när det är världsvattendagen och i år var första gången Region Skåne var med och delade med sig av arbetet med textil.
 • 28 mar 2019

  Internationell konferens om människohandel och offentlig upphandling

  I veckan arrangerade Inrikesdepartementet i Storbritannien, i samarbete med Ethical Trading Initiative och OSSE, en konferens med fokus på att identifiera och motverka risker för människohandel och modernt slaveri genom offentlig upphandling. Över 150 deltagare från upphandlande myndigheter, leverantörer, fackföreningar, mellanstatliga- och ideella organisationer deltog. Deltagarna lyfte utmaningar men fokuserade framförallt på praktiska lösningar. Sveriges regioner var tillsammans med våra norska kollegor på DIFI inbjudna att dela med oss av våra erfarenheter av hur vi arbetar med hållbar upphandling.
 • 19 mar 2019

  Region H har minskat koldioxidutsläpp och kostnader vid senaste upphandlingen av operationskläder

    Region Skåne, som har det nationella ansvaret för riskområdet textilier, har arbetat med att analysera textilprodukter där man ser en potential i att byta ut material till alternativ som påverkar miljön mindre eller gör att leverantörskedjan blir säkrare. Under 2018 upphandlades en ny textil och inkluderade hållbarhetskriterier vilket både minskade koldioxidutsläppen och  kostnaderna.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form