Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Under vår andra dag på kursen fördjupade vi oss i ämnen såsom hälsa & säkerhet, fackföreningsfrihet, diskriminering och arbetstid. Inom området hälsa & säkerhet ryms flertalet risker, och det är viktigt att ha system för att hantera dessa. Till exempel är organisationer skyldiga att säkerställa att arbetare inte riskerar att skadas på arbetet, de ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga risker på arbetsplatsen, arbetare ska erbjudas nödvändig skyddsutrustning, företaget ska dokumentera och rapportera incidenter, och arbetare ska tränas i hur de ska agera vid nödsituationer.

 

 Bangladesh

 Bild:https://static01.nyt.com/images/2013/05/23/world/asia/23bangladesh/23bangladesh-master1050.jpg

 

Kort om fackföreningsfrihet: Enligt SA8000-standarden ska organisationer i länder där fackföreningsfriheten är begränsad, tillåta arbetare att själva utse en representant som för deras talan gentemot ledning. Vanliga problem kopplade till fackföreningsfriheten är att ledningen utser arbetarnas representant, att ledning favoriserar en förening framför en annan, att arbetare inte har tillgång till information om deras rättigheter, att företag avråder arbetare från att ansluta sig till fackföreningar och att fackliga representanter utsätts för trakasserier. 

 

Kort om diskriminering: När man talar om diskriminering kan man skilja på positiv och negativ diskriminering. Exempel på detta är:

Negativ diskriminering:

• Hälsoundersökning används för att sålla ut arbetare som har HIV eller som är gravida

• Neka kvinnor arbeta till förmån för män

Positiv diskriminering:

• Hälsoundersökning genomförs på vissa arbetare för att skydda dem från risker 

• Använda sig av kvotering för att försäkra sig om att kvinnor finns representerade i arbetsstyrkan.

 

Kort om arbetstid: Tillåten arbetstid skiljer sig mellan länder och standarder- till exempel tillåter man i Thailand 36 timmar övertid per vecka, medan man i Kina tillåter 36 övertidstimmar per månad. Detta kan jämföras med Indien, där man tillåter 50 timmar övertid per kvartal. SA8000 däremot tillåter 2h övertid per dag, dvs. 52 timmar per månad. När en revision genomförs, är det den strängaste standarden som gäller. Övertid ska alltid vara begränsad, frivillig och ska ersättas med särskild övertidsersättning.

 

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 18 apr 2019

  Politikervecka

  Det finns ett stort intresse och engagemang hos regionernas politiker för hållbar offentlig upphandling. I veckan var det nationella kansliet inbjudna av Miljöpartiets gruppledare inom regionerna samt till Västmanlands och Sörmlands inköpsnämnd för att informera om vårt gemensamma arbete.
 • 18 apr 2019

  Flerpartsforum om hur offentlig upphandling kan bidra till en hållbarare it-industri

  I veckan bjöd CSR Europe tillsammans med Responsible Business Alliance in aktörer från IT-industrin, offentliga upphandlare samt civilsamhället för gemensamma diskussioner om hur offentlig upphandling kan driva en hållbar utveckling genom hållbar offentlig upphandling. Region C (Stockholm) som har det nationella ansvaret för riskområdet IT representerades av det nationella kansliet och vi delade med oss av våra erfarenheter. 
 • 09 apr 2019

  Vad är en standard värd på andra sidan jordklotet?

  I senaste nyhetsbrevet från Swedish Standards Institute (SIS)  intervjuas jag om min syn på standarder och certifieringar.
 • 03 apr 2019

  Region A ses i Härnösand!

  Idag träffades regionala samordnare samt kontaktpersoner för Region A i Härnösand för att diskutera det fortsatta arbetet inom riskområde instrument. Region A består avRegion Norrbotten, region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.
 • 01 apr 2019

  Året i korthet – Verksamhetsrapport 2018

  Idag publicerar vi verksamhetsrapporten från 2018.
 • 01 apr 2019

  Region H föreläser om textilier på Världsvattendagen

  Anja Björnberg Ekstrand, regional samordnare Region Skåne, föreläste på Världsvattendagen på gymnasieskolan Spyken i Lund om riskerna vid textilproduktion. Varje år arrangerar gymnasieskolan i Lund en temadag för deras ettor när det är världsvattendagen och i år var första gången Region Skåne var med och delade med sig av arbetet med textil.
 • 28 mar 2019

  Internationell konferens om människohandel och offentlig upphandling

  I veckan arrangerade Inrikesdepartementet i Storbritannien, i samarbete med Ethical Trading Initiative och OSSE, en konferens med fokus på att identifiera och motverka risker för människohandel och modernt slaveri genom offentlig upphandling. Över 150 deltagare från upphandlande myndigheter, leverantörer, fackföreningar, mellanstatliga- och ideella organisationer deltog. Deltagarna lyfte utmaningar men fokuserade framförallt på praktiska lösningar. Sveriges regioner var tillsammans med våra norska kollegor på DIFI inbjudna att dela med oss av våra erfarenheter av hur vi arbetar med hållbar upphandling.
 • 19 mar 2019

  Region H har minskat koldioxidutsläpp och kostnader vid senaste upphandlingen av operationskläder

    Region Skåne, som har det nationella ansvaret för riskområdet textilier, har arbetat med att analysera textilprodukter där man ser en potential i att byta ut material till alternativ som påverkar miljön mindre eller gör att leverantörskedjan blir säkrare. Under 2018 upphandlades en ny textil och inkluderade hållbarhetskriterier vilket både minskade koldioxidutsläppen och  kostnaderna.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form