Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Västra Götalandsregionen (VGR) stämde träff med ledande forskare inom läkemedelsområdet för att diskutera gemensamma frågor. Professor Joakim Larsson är professor i miljöfarmakologi och föreståndare för Centrum för Antibiotikaresistensforskning (CARe) vid Göteborgs Universitet. Frågor som diskuterades under mötet var VGRs nationella ansvar för hållbar upphandling av läkemedel, pågående läkemedelsuppföljningar och globala initiativ som tas inom antibiotika-området.

VGR är sedan 2016 nationellt ansvarig för hållbar upphandling av läkemedel. Som del av det ansvaret träffar regionen relevanta aktörer för att diskutera utmaningar och lösningar vad gäller hållbar upphandling av läkemedel och hur vi kan minska läkemedel i miljön.  Tidigare i veckan träffade man exempelvis Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer vilket man kan läsa om här. VGR kunde berätta att de precis antagit en ny miljöplan där ett av målen är minskad läkemedelsbelastning vid både produktion och användning. De ska vidare arbeta med att ställa, följa upp och utveckla krav vid upphandling. VGR deltar exempelvis aktivt i det pågående arbete som Upphandlingsmyndigheten driver för att ta fram nationella upphandlingskriterier för just läkemedel.  Regionen arbetar även med att kontrollera att de hållbarhetskrav som ställts följs. För närvarande följer de upp 26 läkemedelsleverantörer och samordnar arbetet med Landstinget i Blekinges och Stockholms läns landstings pågående uppföljningar.

Joakim Larsson och forskande kollegor deltar också i Upphandlingsmyndighetens arbete med att ta fram nya läkemedelskriterier. Joakim Larsson gav en utblick om vilka initiativ som pågår globalt. Enligt WHO utgör antibiotikaresistens ett av de allvarligaste hoten mot global folkhälsa. Därför arbetar samtliga länder med att ta fram en global handlingsplan för att minska antibiotikaresistens. Exempelvis pågår ett viktigt arbete i Indien. Joakim deltog vid WHOs expertgruppsmöte i Geneve där utsläpp av antibiotika vid tillverkning diskuterades. Det är viktigt att läkemedelsbranschen är del i lösningen av problematiken och efter FNs högnivåmöte i september lanserade tretton läkemedelsbolag en roadmap för att bekämpa antibiotikaresistens. Ett fokus är minskning av utsläpp vid tillverkning. Joakim kunde även berätta om ett par uppstickare inom läkemedelsbranschen där två läkemedelsbolag har tagit fram en ny modell för miljövänlig produktion. Värt att titta närmare på.

Vi kommer att fortsätta dessa viktiga samtal och se om vi inte kan genomföra gemensamma aktiviteter under året.
Göteborg 

Foto: Jenny Forsell - Kvalitetstekniker - CSR/Miljö, Pauline Göthberg, professor Joakim Larsson, Lena Göransson Modigh - Hållbarhetsansvarig, Anders Berg - läkemedelsupphandlare samt Peter Söderström -  inköpschef VGR

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.
 • 07 feb 2019

  EU parlamentet arrangerar ett möte för att diskutera offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att främja arbetares rättigheter

  Efter rapporter om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handsk-, kondom-, kateter- och IT-industrin bjöd EU parlamentets arbetsgrupp för Responsible Business Conduct (RBC) in till ett möte. Ordförande Heidi Hautala ledde samtalen och ett trettiotal aktörer från den privata sektorn, upphandlande myndigheter, NGOs och mellanstatliga organisationer som FN och OSSE deltog. Syftet med mötet var både att lyfta offentlig upphandling som ett styrmedel för att främja RBC men också att diskutera de pågående händelserna i Malaysia och möjliga åtgärder för gottgörelse.
 • 01 feb 2019

  Hur kan vi förebygga slavarbete i leveranskedjor genom offentlig upphandling?

    Det var temat på den workshop som OSCE arrangerade tillsammans med Bloomberg Associates och City of Athens i veckan. Experter från 15 länder och över 200 deltagare medverkade under två dagar. Det nationella kansliet presenterade det nationella samarbete som bedrivs mellan Sveriges regioner, delade med oss av de praktiska verktyg som har tagits fram samt lyfte Region Jönköpings arbete med uppföljning av handskar som ett exempel på hur offentlig upphandling kan motverka tvångsarbete.
 • 31 jan 2019

  Uppstartsmöte för kontaktpersonerna inom miljö

  Igår samlades kontaktpersonerna på miljö för sitt första möte. På agendan stod planering för hur det fortsatta arbetet ska läggas upp och vilka frågor som gruppen känner är prioriterade för det nationella samarbetet.
 • 24 jan 2019

  Kick-off för hållbar upphandling 2019!

  Igår samlades det nationella nätverket för planering och kick-off för uppföljningsåret 2019! På programmet stod workshop, diskussioner och presentation av handlingsplaner. Många nya spännande aktiviteter planeras för året och flera uppföljningar ska följas upp och avslutas. En dag fylld med lärdomar och spännande samtal! 
 • 21 jan 2019

  Dialogmöte i Oslo om human rights due dilgence, risker i leveranskedjan och instrumenttillverkning

  Under måndagen träffades leverantörer, offentliga upphandlare samt norska och brittiska representanter från Ethical Trading Initiative (ETI) för att prata om risker i leveranskedjan med särskilt fokus på instrumenttillverkning. Under mötet presenterades flerpartsprojektet ”eradicating child labor in the instrument manufacturing industry in Pakistan” som syftar till att adressera risken för barnarbete inom riskområdet instrument.
 • 18 jan 2019

  Tuffare krav vid upphandling av läkemedel

  The World Health Organization (WHO) har pekat ut spridningen av antibiotikaresistenta bakterier som en av vår tids största hot mot folkhälsan, och den kan komma att innebära höga kostnader för hälsa- och sjukvården. Överförskrivning av antibiotika och användningen av antibiotika i förebyggande syfte inom livsmedelsindustrin är två bidragande faktorer till AMR-utvecklingen. Men även läkemedelsrester i vatten är ett problem som har uppmärksammats alltmer. I senaste numret av SIWI:s magazin Water Front intervjuas Nicolai Schaaf från SIWI, Rosemary Kumwenda från FN Sustainable Procurement in the Health Sector Initiative samt det nationella kansliet om vilka krav som bör ställas på läkemedelstillverkare. 
 • 18 jan 2019

  Ett nytt år och ny verksamhetsplan

  I år tar vi nästa steg i vårt nationella arbete med hållbar upphandling och fokuserar på att minimera de sociala och milljömässiga riskerna i leveranskedjorna. Läs gärna mer i vår verksamhetsplan för 2019 om vad vi planerar att göra.
 • 26 dec 2018

  God Jul & Gott Nytt År

  Det nationella kansliet vill tacka alla för ett mycket gott samarbete under året och önskar en god fortsättning.