I måndags presenterade Enact de riskanalyser som de tagit fram under våren på uppdrag av Sveriges landsting och regioner. Enact fick i uppdrag att ta fram riskanalyser för de 4 produktområden som idag saknar en grundläggande riskanalys. I uppdraget ingick att utifrån kategorierna utse särskilt riskfyllda produkter som bör prioriteras i uppföljningsarbetet, samt identifiera riskerna för dessa. De riskområden som Enact tittat på är handskar, förband och sårvård, medicinteknik och instrument.

Riskanalyser

Instrument

Produktområdet består av stålinstrument av avdelningskvalitet såsom saxar, suturer och pincetter, och av rostfria produkter såsom skålar och bägare samt kirurgiska instrument i operationskvalitet. Avdelningsinstrument köps ofta in i stora antal, massproduceras och är vanligen enklare att tillverka än instrument av operationskvalitet. I produktområdet ingår också engångsinstrument i plast och stål. En avgränsning har gjorts till att fokusera på instrument av avdelningskvalitet i rostfritt stål då dessa köps in i större mängder och risken i tillverkningsledet bedöms som större än för rostfria kirurgiska instrument i operationskvalitet. Processen för råmaterial och förädling är dock densamma för all typ av rostfritt stål, oavsett om det används till instrument av avdelnings- eller operationskvalitet eller andra artiklar, varför riskerna i utvinning och förädling av råmaterialet generellt är desamma för båda typer av instrument. Man har även gått in och tittat på på leverantörskedjan för plastinstrument. Några av de risker som identifierats i flera av kedjans led ärkopplade till arbetsvillkor och innefattar hälsa & säkerhet, arbetstid, anställningstrygghet, fackföreningsfrihet och arbetsvillkor.

Undersökningshandskar

Tillverkningsprocessen för undersökningshandskar varierar mellan olika fabriker, vilket i sin tur innebär att riskernas karaktär och allvarlighet kan variera mellan fabrikerna. Det är framför allt två faktorer som avgör riskernas variation. Den ena är vilken typ av rå- och insatsmaterial som används. Vissa fabriker använder en mer kemikalieintensiv tillverkningsprocess vilket ökar risker för exponering mot hälsofarliga ämnen för de fabriksanställda. Den andra avgörande faktorn är moderniteten på tillverkningsutrustningen. En omodern tillverkningsutrustning innebär i regel mer manuellt arbete, vilket medför större risker för bland annat förslitningsskador och kontakt med kemikalier. För att säkerställa exakt hur riskerna ser ut för en specifik leverans av undersöknings-handskar är det därför nödvändigt att spåra vilken fabrik handskarna kommer ifrån.

Medicinteknik

Medicintekniska produkter omfattar en mängd olika produkter, från enkla förbrukningsartiklar som katetrar och sterila förbrukningsartiklar till komplicerade högteknologiska utrustningar som datortomografer och magnetresonanstomografer. De omfattar också hjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel (till exempel inhalatorer, ventilatorer och oxygen-koncentratorer). Från och med mars 2010 omfattas även informationssystem och programvara som hanterar information kring patienten. Totalt sett beräknas produktområdet medicinteknisk utrustning omfatta över 700 000 olika produkter. Här har det därför varit särskilt viktigt för konsulterna att avgränsa till en specifik produkt, och avgränsningen gjordes till röntgenutrustning. Röntgenutrustning består av många olika material och komponenter som tillverkas runt om i världen, inklusive högriskmarknader. Kedjans komplexitet gör den intressant ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett annat skäl för urvalet är att tillverkningsprocessen och leverantörskedjan för röntgenutrustning överlappar med annan elektronisk apparatur inom området medicinteknisk utrustning. Detta på grund av att produkter med elektroniska komponenter ofta innehåller samma typ av råmaterial (metaller, mineraler och plast) och komponenter (t.ex. kretskort, transistorer, dioder). Exempel på produkter som kan antas ha liknande riskbild i leverantörsledet är datorskärmar, dialysapparater, olika typer av pumpar, defibrillatorer, porttelefoner, elektriska rullstolar och personlyftar. Det är dock viktigt att inte dra för långtgående generaliseringar utifrån den tillhandahållna riskanalysen.

Risker som identifierats är i hög utsträckning kopplade till bristen på spårbarhet kopplat till kedjans komplexitet. Att inte veta var komponenter tillverkas, eller av vem, är i sig en betydande risk. De stora riskerna tros dessutom finnas längre ned i kedjan, vid tillverkning av elektroniska komponenter, förädling och vid råmaterialutvinning. Inte minst tror man att de mineraler som ingår i produkten  utgör ett särskilt riskområde på grund av så kallade konfliktmineraler.

Sårvård

Polyuretanskumförband har inom kategorin valts ut som särskild riskprodukt på grund av de stora upphandlingsvolymerna samt för att det i dessa förband kan ingå silver som utgör en särskild risk. Polyuretanskumförband består vanligen av en absorberande hydrocellulär skumkärna som ligger mellan ett självhäftande sårkontaktsskikt av polyeten, samt en yttre plastfilm av polyuretan. Övriga plaster som används för olika typer av polyuretanskumförband är polyakrylat och olefinplast. Skumkärnan är sammansatt av en blandning av viskos, polyester och bomull. Beroende på användningsområde har vissa förband också ett lager av silikongel eller häftkant. Det förekommer också polyuretanskumförband där silver ingår som antimikrobiellt ämne i skumkärnan. Det vanligaste sättet att utvinna silver från primär silvermalm är genom cyanidlakning. Denna metod utgör framför allt en stor miljörisk, då cyanidlösningar är mycket giftiga och riskerar att förorena omgivande natur om det läcker ut vid lakningen. För däggdjur, fåglar och fiskar är låga halter av cyanid ytterst giftigt. Ytterligare en risk som är kopplad till användning av silver som antimikrobiellt ämne är att det ger upphov till antibiotikaresistens. Forskning vid Uppsala universitet visar att användning av silver leder till att bakterier blir resistenta mot antibiotika. Exponering för utsläpp i tillverkningsfasen ger också toxiska effekter för djur, människor och miljö som kan kopplas till motståndskraft hos bakterier. Det finns även stora arbetsrättsliga-, människorättsliga- samt korruptionsrisker kopplade till råmaterialsutvinningen för denna produkt. I förädlingen, som innefattar tillverkning av plastmaterial, cellulosa och viskos, har bland annat risker kopplade till miljö (energi- och vattenförbrukning, kemikaliehantering, utsläpp till luft och vatten, avfall) och arbetsvillkor (Hälsa och säkerhet, arbetstid, anställningstrygghet, fackföreningsfrihet, arbetsvillkor) identifierats, och i tillverkningsledet har man bland annat identifierat risker kopplade till arbetsvillkor, kemikaliehantering och utsläpp.

 

Vi tackar Enact för utförda riskanalyser och ser fram emot de färdiga rapporterna, som inom kort kommer att publiceras på hemsidan under respektive riskområde!

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 12 jun 2019

  Regionernas läkemedelsstrategier

  När Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden bjöd in till seminarium kring regionernas läkemedelsstrategier i förra veckan var region E inbjuden att tala om regionernas arbete med hållbarhetskrav i läkemedelsupphandling och uppföljning av läkemedelsavtal.
 • 07 jun 2019

  Finlands sak är vår

  I veckan hade vi besök av Helsingfors Universitetssjukhus och deras inköpsorganisation. Temat för dagen var hållbar offentlig upphandling och hur vi kan säkerställa att de produkter och tjänster vi upphandlar till hälso- och sjukvården i Sverige och Finland är ansvarsfullt framställda. Vi fick möjligheter att dela med oss av våra erfarenheter och lära oss av våra finska kollegor. Vi ser mycket fram mot ett utökat samarbete i norden. 
 • 23 maj 2019

  Blockkedjan kan transformera livsmedelsindustrin

  Blockkedjan spås bli ett användbart verktyg att inte bara spåra produktkvalitet och ursprung, utan även säkerställa att sociala krav följs. Tillsammans med bland andra SKL Kommentus har Region B deltagit i ett blockkedjeprojekt och förhoppningen är att möjliggöra en mer transparent och hållbar värdekedja.
 • 22 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Invacare

  Region G har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet medicinteknisk utrustning hos Invacare i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 22 maj 2019

  Uppdaterad vägledning för kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor

  Vägledningen, som tagits fram i samarbete mellan Sveriges regioner för att ge stöd till leverantörer kring kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor, har uppdaterats!
 • 20 maj 2019

  Schysst IT-upphandling – SwedWatch bjöd in till seminarium om hur man kan främja mänskliga rättigheter genom rätt krav och uppföljning i offentliga upphandlingar

  Med rätt upphandlingsmetoder kan inköpare minska risken för att mänskliga rättigheter påverkas negativt vid framställningen av IT-produkter. Under seminariet presenterade SwedWatch risker vid tillverkning av IT-produkter, Kathleen Mc Caughey från Region Stockholm samt Björn Claesson från Electronics Watch presenterade metoder och verktyg som upphandlande myndigheter kan använda för att främja goda arbetsvillkor i produktionsleden.
 • 10 maj 2019

  Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket

  Igår närvarade det Nationella Kansliet när det nyinrättade Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket in till en första träff för att skapa en gemensam plattform för det arbete som ska ta fart inom Kunskapscentrum. Syftet med dagen var att konkretisera Kunskapscentrumets fokusområden, identifiera behov av samverkan och hittar former för det gemensamma arbetet framåt.
 • 09 maj 2019

  Upphandling24 uppmärksammar Region Stockholms arbete med Hållbar Upphandling

  I senaste numret av Upphandling24 beskrivs hur Region Stockholm arbetar med hållbar upphandling som styrmedel för att minska sitt klimatavtryck. Sedan 1990 handlar det om en 70 procentig minskning inom regionen. Nu går man vidare och fokuserar på de indirekta utsläppen. Man börjar även byta ut produkter som tillverkas av fossil råvara till biobaserad råvara. Här kan du läsa artikeln i sin helhet.
 • 07 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Johnson & Johnson

  Region A har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet instrument hos Johnson & Johnson i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 29 apr 2019

  Risker i globala logistik- och transportkedjor - Ny rapport

  På uppdrag av Hållbar Upphandling – ett samarbete mellan Sveriges regioner – har Enact Sustainable Strategies genomfört en riskanalys där de har identifierat och prioriterat väsentliga hållbarhetsrisker i den globala logistik- och transportsektorn. Idag arbetar vi redan med hållbarhetsrisker i leverantörskedjorna för utpekade riskområden. Men inte specifikt med risker kopplade till transporter. Det är vår intention och förhoppning att den här studien ska kunna bidra till det fortsatta arbetet.

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vagledning hallbaraleveranskedjor nedladdning

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form