Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

I måndags presenterade Enact de riskanalyser som de tagit fram under våren på uppdrag av Sveriges landsting och regioner. Enact fick i uppdrag att ta fram riskanalyser för de 4 produktområden som idag saknar en grundläggande riskanalys. I uppdraget ingick att utifrån kategorierna utse särskilt riskfyllda produkter som bör prioriteras i uppföljningsarbetet, samt identifiera riskerna för dessa. De riskområden som Enact tittat på är handskar, förband och sårvård, medicinteknik och instrument.

Riskanalyser

Instrument

Produktområdet består av stålinstrument av avdelningskvalitet såsom saxar, suturer och pincetter, och av rostfria produkter såsom skålar och bägare samt kirurgiska instrument i operationskvalitet. Avdelningsinstrument köps ofta in i stora antal, massproduceras och är vanligen enklare att tillverka än instrument av operationskvalitet. I produktområdet ingår också engångsinstrument i plast och stål. En avgränsning har gjorts till att fokusera på instrument av avdelningskvalitet i rostfritt stål då dessa köps in i större mängder och risken i tillverkningsledet bedöms som större än för rostfria kirurgiska instrument i operationskvalitet. Processen för råmaterial och förädling är dock densamma för all typ av rostfritt stål, oavsett om det används till instrument av avdelnings- eller operationskvalitet eller andra artiklar, varför riskerna i utvinning och förädling av råmaterialet generellt är desamma för båda typer av instrument. Man har även gått in och tittat på på leverantörskedjan för plastinstrument. Några av de risker som identifierats i flera av kedjans led ärkopplade till arbetsvillkor och innefattar hälsa & säkerhet, arbetstid, anställningstrygghet, fackföreningsfrihet och arbetsvillkor.

Undersökningshandskar

Tillverkningsprocessen för undersökningshandskar varierar mellan olika fabriker, vilket i sin tur innebär att riskernas karaktär och allvarlighet kan variera mellan fabrikerna. Det är framför allt två faktorer som avgör riskernas variation. Den ena är vilken typ av rå- och insatsmaterial som används. Vissa fabriker använder en mer kemikalieintensiv tillverkningsprocess vilket ökar risker för exponering mot hälsofarliga ämnen för de fabriksanställda. Den andra avgörande faktorn är moderniteten på tillverkningsutrustningen. En omodern tillverkningsutrustning innebär i regel mer manuellt arbete, vilket medför större risker för bland annat förslitningsskador och kontakt med kemikalier. För att säkerställa exakt hur riskerna ser ut för en specifik leverans av undersöknings-handskar är det därför nödvändigt att spåra vilken fabrik handskarna kommer ifrån.

Medicinteknik

Medicintekniska produkter omfattar en mängd olika produkter, från enkla förbrukningsartiklar som katetrar och sterila förbrukningsartiklar till komplicerade högteknologiska utrustningar som datortomografer och magnetresonanstomografer. De omfattar också hjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel (till exempel inhalatorer, ventilatorer och oxygen-koncentratorer). Från och med mars 2010 omfattas även informationssystem och programvara som hanterar information kring patienten. Totalt sett beräknas produktområdet medicinteknisk utrustning omfatta över 700 000 olika produkter. Här har det därför varit särskilt viktigt för konsulterna att avgränsa till en specifik produkt, och avgränsningen gjordes till röntgenutrustning. Röntgenutrustning består av många olika material och komponenter som tillverkas runt om i världen, inklusive högriskmarknader. Kedjans komplexitet gör den intressant ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett annat skäl för urvalet är att tillverkningsprocessen och leverantörskedjan för röntgenutrustning överlappar med annan elektronisk apparatur inom området medicinteknisk utrustning. Detta på grund av att produkter med elektroniska komponenter ofta innehåller samma typ av råmaterial (metaller, mineraler och plast) och komponenter (t.ex. kretskort, transistorer, dioder). Exempel på produkter som kan antas ha liknande riskbild i leverantörsledet är datorskärmar, dialysapparater, olika typer av pumpar, defibrillatorer, porttelefoner, elektriska rullstolar och personlyftar. Det är dock viktigt att inte dra för långtgående generaliseringar utifrån den tillhandahållna riskanalysen.

Risker som identifierats är i hög utsträckning kopplade till bristen på spårbarhet kopplat till kedjans komplexitet. Att inte veta var komponenter tillverkas, eller av vem, är i sig en betydande risk. De stora riskerna tros dessutom finnas längre ned i kedjan, vid tillverkning av elektroniska komponenter, förädling och vid råmaterialutvinning. Inte minst tror man att de mineraler som ingår i produkten  utgör ett särskilt riskområde på grund av så kallade konfliktmineraler.

Sårvård

Polyuretanskumförband har inom kategorin valts ut som särskild riskprodukt på grund av de stora upphandlingsvolymerna samt för att det i dessa förband kan ingå silver som utgör en särskild risk. Polyuretanskumförband består vanligen av en absorberande hydrocellulär skumkärna som ligger mellan ett självhäftande sårkontaktsskikt av polyeten, samt en yttre plastfilm av polyuretan. Övriga plaster som används för olika typer av polyuretanskumförband är polyakrylat och olefinplast. Skumkärnan är sammansatt av en blandning av viskos, polyester och bomull. Beroende på användningsområde har vissa förband också ett lager av silikongel eller häftkant. Det förekommer också polyuretanskumförband där silver ingår som antimikrobiellt ämne i skumkärnan. Det vanligaste sättet att utvinna silver från primär silvermalm är genom cyanidlakning. Denna metod utgör framför allt en stor miljörisk, då cyanidlösningar är mycket giftiga och riskerar att förorena omgivande natur om det läcker ut vid lakningen. För däggdjur, fåglar och fiskar är låga halter av cyanid ytterst giftigt. Ytterligare en risk som är kopplad till användning av silver som antimikrobiellt ämne är att det ger upphov till antibiotikaresistens. Forskning vid Uppsala universitet visar att användning av silver leder till att bakterier blir resistenta mot antibiotika. Exponering för utsläpp i tillverkningsfasen ger också toxiska effekter för djur, människor och miljö som kan kopplas till motståndskraft hos bakterier. Det finns även stora arbetsrättsliga-, människorättsliga- samt korruptionsrisker kopplade till råmaterialsutvinningen för denna produkt. I förädlingen, som innefattar tillverkning av plastmaterial, cellulosa och viskos, har bland annat risker kopplade till miljö (energi- och vattenförbrukning, kemikaliehantering, utsläpp till luft och vatten, avfall) och arbetsvillkor (Hälsa och säkerhet, arbetstid, anställningstrygghet, fackföreningsfrihet, arbetsvillkor) identifierats, och i tillverkningsledet har man bland annat identifierat risker kopplade till arbetsvillkor, kemikaliehantering och utsläpp.

 

Vi tackar Enact för utförda riskanalyser och ser fram emot de färdiga rapporterna, som inom kort kommer att publiceras på hemsidan under respektive riskområde!

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 12 mar 2019

  ”Kundkrav gav bättre arbetsvillkor”: Medtech Magazine skriver om regionernas hållbarhetsarbete inom riskområdet kirurgiska instrument

  I sitt senaste nummer skriver Medtech Magazine om hur regionernas arbete medverkar till att förbättra arbetsvillkor i fabriker i Pakistan. Reportaget återger både erfarenheter och lärdomar från den studieresa som genomfördes under 2018 men lyfter även det projekt som initierats av Sveriges regioner, ETI UK, Sykehusinnkjop i Norge och OneMed, som syftar till att adressera riskerna inom instrumenttillverkningen.
 • 07 mar 2019

  Region C utvecklar metod för att adressera risker i leveranskedjan för informations- och kommunikationsteknik-produkter

  2018 var ett viktigt år vad gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT)-upphandlingar inom Region C (Region Stockholm). Region Stockholm har huvudansvar för riskområdet i Sveriges regioners nationella samverkan kring hållbar upphandling, vilket innebär att Region Stockholm lägger stort fokus på att stärka hållbarheten i IKT-leveranskedjor. Under 2018 genomförde Region Stockholm åtta upphandlingar av hårdvara såsom datorer, bildskärmar och mobiler där en metod utvecklades för att hantera riskerna samt för att säkerställa att Regionen ingår avtal med aktörer som har ett aktivt arbete med hållbara leveranskedjor
 • 04 mar 2019

  Nationella kansliet träffar Region Kronoberg

  Idag träffade det nationella kansliet medarbetare från upphandlingsavdelningen, miljö och fastighet.
 • 27 feb 2019

  Prioritering av inköpskategorier i regionernas upphandlingssamarbete

  I onsdags presenterade WSP sin rapport och utredning: Prioritering av inköpkategorier i landsting och regioners upphandlingssamarbete - analys av miljökonsekvens och potentiell miljönytta.
 • 19 feb 2019

  Media rapporterar om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handskindustrin

  Sedan november har internationell media rapporterat om systematiska brott mot migrantarbetares rättigheter i företag som tillhandahåller medicinska engångshandskar till ett flertal europeiska länder – bland annat Sverige. I veckan rapporterade Svenska Dagbladet om detta. 
 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.
 • 07 feb 2019

  EU parlamentet arrangerar ett möte för att diskutera offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att främja arbetares rättigheter

  Efter rapporter om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handsk-, kondom-, kateter- och IT-industrin bjöd EU parlamentets arbetsgrupp för Responsible Business Conduct (RBC) in till ett möte. Ordförande Heidi Hautala ledde samtalen och ett trettiotal aktörer från den privata sektorn, upphandlande myndigheter, NGOs och mellanstatliga organisationer som FN och OSSE deltog. Syftet med mötet var både att lyfta offentlig upphandling som ett styrmedel för att främja RBC men också att diskutera de pågående händelserna i Malaysia och möjliga åtgärder för gottgörelse.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form