Norge och Sykehusinnkjöp arrangerade ett nordiskt arbetsmöte för att diskutera möjligheter till att utveckla och harmonisera hållbarhetskrav på läkemedel. Representanter från inköpsorganisationerna i Norge, Danmark och Sverige, branschföreningarna från läkemedelsindustrin, Upphandlingsmyndigheten i Sverige samt det svenska och norska Läkemedelsverket medverkade. Västra Götalandsregionen, som har det nationella ansvaret för läkemedel,  presenterade Sveriges erfarenheter och vad som görs inom ramen för det nationella samarbetet.

Läkemedel både bot och hot

Läkemedel är till för att lindra och bota sjukdomar. Samtidigt utgör de ett hot mot både hälsa och miljö och problemen relaterade till läkemedelstillverkning är stora och välkända. Forskning har visat att jord, sediment, ytvatten och grundvatten innehåller allt fler kemikalier och läkemedel såväl i Sverige som i stora tillverkningsländer som Kina och Indien. Detta utgör en fara för miljön och är en hälsorisk - inte minst för resistensutvecklingen som minskar möjligheter till behandling av svåra infektioner. WHO har pekat ut utvecklingen av multiresistenta bakterier (AMR) som ett av de största hoten mot global hälsa. En bidragande orsak är utsläpp i samband med tillverkning.

Harmonisering av krav

Under två dagar har en rad frågor kopplade till läkemedel diskuterats. Vilka risker ser vi? Vilka hållbarhetskrav ställs idag på läkemedel i de nordiska länderna? Hur följs de upp? Kan vi genomföra en pilotstudie för spårbarhet i leveranskedjan Är det önskvärt att harmonisera kraven på nordisk basis? Av de nordiska länderna är det idag Sveriges landsting och regioner som ställer krav vid upphandling av läkemedel och Västra Götalandsregionen berättade om Sveriges erfarenheter av att ställa krav och följa upp dessa. Norge har fått ett tydligt uppdrag från politiken och det arbetet är påbörjat. I övriga nordiska länder ställs för närvarande inga krav. Däremot är man mycket positiv till framtagandet av krav på nordisk basis. Lena Göransson Modigh, hållbarhetsansvarig Koncerninköp, Västra Götalandsregionen, ser också fördelarna.

- Vi har sedan 2010 samarbetat på nationell nivå för att ställa och följa upp hållbarhetskrav vid upphandling av läkemedel och har kommit en bit på väg. Men den offentliga upphandlingen av läkemedel i Sverige är förhållandevis liten. En harmonisering av krav mellan de nordiska länderna skulle öka vår påverkansmöjlighet. Det skulle möjliggöra ett samarbeta kring uppföljningar vilket skulle vara mer kostnadseffektivt. Samtidigt skulle det underlätta för våra leverantörer.

Läkemedel är ett område där Upphandlingsmyndigheten i samverkan med intressenter utvecklar miljö- och sociala kriterier anpassade för att användas i offentlig upphandling. En uppdatering av läkemedelskraven är påbörjad och Margareta Bergh från Upphandlingsmyndigheten presenterade det utkast till förslag som är framtaget och bjöd in de nordiska länderna och leverantörerna i det fortsatta arbetet. Tre arbetsgrupper jobbade med tre olika frågor och resultaten och minnesanteckningar från dessa dagar kommer att skickas ut inom kort.

Spårbarhet i leveranskedjan

En av utmaningarna med läkemedel är spårbarhet. Norge har bjudit in till att delta i ett pilotprojekt som handlar om spårbarhet av antibiotika och tillverkningen av den aktiva substansen (API). Avsikten är bland annat att kunna koppla det till möjligheter till framtida provtagning. Förslaget är att läkemedelsbolag från de forskande, generiska och parallellimportörer deltar i piloten. I slutet av maj kommer ett mer detaljerat förslag att skickas ut.

Vi tackar Norge för att de tog initiativ till ett nordiskt möte och vi ser fram mot det fortsatta arbetet.

Dag2

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 12 jun 2019

  Regionernas läkemedelsstrategier

  När Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden bjöd in till seminarium kring regionernas läkemedelsstrategier i förra veckan var region E inbjuden att tala om regionernas arbete med hållbarhetskrav i läkemedelsupphandling och uppföljning av läkemedelsavtal.
 • 07 jun 2019

  Finlands sak är vår

  I veckan hade vi besök av Helsingfors Universitetssjukhus och deras inköpsorganisation. Temat för dagen var hållbar offentlig upphandling och hur vi kan säkerställa att de produkter och tjänster vi upphandlar till hälso- och sjukvården i Sverige och Finland är ansvarsfullt framställda. Vi fick möjligheter att dela med oss av våra erfarenheter och lära oss av våra finska kollegor. Vi ser mycket fram mot ett utökat samarbete i norden. 
 • 23 maj 2019

  Blockkedjan kan transformera livsmedelsindustrin

  Blockkedjan spås bli ett användbart verktyg att inte bara spåra produktkvalitet och ursprung, utan även säkerställa att sociala krav följs. Tillsammans med bland andra SKL Kommentus har Region B deltagit i ett blockkedjeprojekt och förhoppningen är att möjliggöra en mer transparent och hållbar värdekedja.
 • 22 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Invacare

  Region G har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet medicinteknisk utrustning hos Invacare i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 22 maj 2019

  Uppdaterad vägledning för kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor

  Vägledningen, som tagits fram i samarbete mellan Sveriges regioner för att ge stöd till leverantörer kring kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor, har uppdaterats!
 • 20 maj 2019

  Schysst IT-upphandling – SwedWatch bjöd in till seminarium om hur man kan främja mänskliga rättigheter genom rätt krav och uppföljning i offentliga upphandlingar

  Med rätt upphandlingsmetoder kan inköpare minska risken för att mänskliga rättigheter påverkas negativt vid framställningen av IT-produkter. Under seminariet presenterade SwedWatch risker vid tillverkning av IT-produkter, Kathleen Mc Caughey från Region Stockholm samt Björn Claesson från Electronics Watch presenterade metoder och verktyg som upphandlande myndigheter kan använda för att främja goda arbetsvillkor i produktionsleden.
 • 10 maj 2019

  Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket

  Igår närvarade det Nationella Kansliet när det nyinrättade Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket in till en första träff för att skapa en gemensam plattform för det arbete som ska ta fart inom Kunskapscentrum. Syftet med dagen var att konkretisera Kunskapscentrumets fokusområden, identifiera behov av samverkan och hittar former för det gemensamma arbetet framåt.
 • 09 maj 2019

  Upphandling24 uppmärksammar Region Stockholms arbete med Hållbar Upphandling

  I senaste numret av Upphandling24 beskrivs hur Region Stockholm arbetar med hållbar upphandling som styrmedel för att minska sitt klimatavtryck. Sedan 1990 handlar det om en 70 procentig minskning inom regionen. Nu går man vidare och fokuserar på de indirekta utsläppen. Man börjar även byta ut produkter som tillverkas av fossil råvara till biobaserad råvara. Här kan du läsa artikeln i sin helhet.
 • 07 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Johnson & Johnson

  Region A har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet instrument hos Johnson & Johnson i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 29 apr 2019

  Risker i globala logistik- och transportkedjor - Ny rapport

  På uppdrag av Hållbar Upphandling – ett samarbete mellan Sveriges regioner – har Enact Sustainable Strategies genomfört en riskanalys där de har identifierat och prioriterat väsentliga hållbarhetsrisker i den globala logistik- och transportsektorn. Idag arbetar vi redan med hållbarhetsrisker i leverantörskedjorna för utpekade riskområden. Men inte specifikt med risker kopplade till transporter. Det är vår intention och förhoppning att den här studien ska kunna bidra till det fortsatta arbetet.

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vagledning hallbaraleveranskedjor nedladdning

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form