Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Norge och Sykehusinnkjöp arrangerade ett nordiskt arbetsmöte för att diskutera möjligheter till att utveckla och harmonisera hållbarhetskrav på läkemedel. Representanter från inköpsorganisationerna i Norge, Danmark och Sverige, branschföreningarna från läkemedelsindustrin, Upphandlingsmyndigheten i Sverige samt det svenska och norska Läkemedelsverket medverkade. Västra Götalandsregionen, som har det nationella ansvaret för läkemedel,  presenterade Sveriges erfarenheter och vad som görs inom ramen för det nationella samarbetet.

Läkemedel både bot och hot

Läkemedel är till för att lindra och bota sjukdomar. Samtidigt utgör de ett hot mot både hälsa och miljö och problemen relaterade till läkemedelstillverkning är stora och välkända. Forskning har visat att jord, sediment, ytvatten och grundvatten innehåller allt fler kemikalier och läkemedel såväl i Sverige som i stora tillverkningsländer som Kina och Indien. Detta utgör en fara för miljön och är en hälsorisk - inte minst för resistensutvecklingen som minskar möjligheter till behandling av svåra infektioner. WHO har pekat ut utvecklingen av multiresistenta bakterier (AMR) som ett av de största hoten mot global hälsa. En bidragande orsak är utsläpp i samband med tillverkning.

Harmonisering av krav

Under två dagar har en rad frågor kopplade till läkemedel diskuterats. Vilka risker ser vi? Vilka hållbarhetskrav ställs idag på läkemedel i de nordiska länderna? Hur följs de upp? Kan vi genomföra en pilotstudie för spårbarhet i leveranskedjan Är det önskvärt att harmonisera kraven på nordisk basis? Av de nordiska länderna är det idag Sveriges landsting och regioner som ställer krav vid upphandling av läkemedel och Västra Götalandsregionen berättade om Sveriges erfarenheter av att ställa krav och följa upp dessa. Norge har fått ett tydligt uppdrag från politiken och det arbetet är påbörjat. I övriga nordiska länder ställs för närvarande inga krav. Däremot är man mycket positiv till framtagandet av krav på nordisk basis. Lena Göransson Modigh, hållbarhetsansvarig Koncerninköp, Västra Götalandsregionen, ser också fördelarna.

- Vi har sedan 2010 samarbetat på nationell nivå för att ställa och följa upp hållbarhetskrav vid upphandling av läkemedel och har kommit en bit på väg. Men den offentliga upphandlingen av läkemedel i Sverige är förhållandevis liten. En harmonisering av krav mellan de nordiska länderna skulle öka vår påverkansmöjlighet. Det skulle möjliggöra ett samarbeta kring uppföljningar vilket skulle vara mer kostnadseffektivt. Samtidigt skulle det underlätta för våra leverantörer.

Läkemedel är ett område där Upphandlingsmyndigheten i samverkan med intressenter utvecklar miljö- och sociala kriterier anpassade för att användas i offentlig upphandling. En uppdatering av läkemedelskraven är påbörjad och Margareta Bergh från Upphandlingsmyndigheten presenterade det utkast till förslag som är framtaget och bjöd in de nordiska länderna och leverantörerna i det fortsatta arbetet. Tre arbetsgrupper jobbade med tre olika frågor och resultaten och minnesanteckningar från dessa dagar kommer att skickas ut inom kort.

Spårbarhet i leveranskedjan

En av utmaningarna med läkemedel är spårbarhet. Norge har bjudit in till att delta i ett pilotprojekt som handlar om spårbarhet av antibiotika och tillverkningen av den aktiva substansen (API). Avsikten är bland annat att kunna koppla det till möjligheter till framtida provtagning. Förslaget är att läkemedelsbolag från de forskande, generiska och parallellimportörer deltar i piloten. I slutet av maj kommer ett mer detaljerat förslag att skickas ut.

Vi tackar Norge för att de tog initiativ till ett nordiskt möte och vi ser fram mot det fortsatta arbetet.

Dag2

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 12 mar 2019

  ”Kundkrav gav bättre arbetsvillkor”: Medtech Magazine skriver om regionernas hållbarhetsarbete inom riskområdet kirurgiska instrument

  I sitt senaste nummer skriver Medtech Magazine om hur regionernas arbete medverkar till att förbättra arbetsvillkor i fabriker i Pakistan. Reportaget återger både erfarenheter och lärdomar från den studieresa som genomfördes under 2018 men lyfter även det projekt som initierats av Sveriges regioner, ETI UK, Sykehusinnkjop i Norge och OneMed, som syftar till att adressera riskerna inom instrumenttillverkningen.
 • 07 mar 2019

  Region C utvecklar metod för att adressera risker i leveranskedjan för informations- och kommunikationsteknik-produkter

  2018 var ett viktigt år vad gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT)-upphandlingar inom Region C (Region Stockholm). Region Stockholm har huvudansvar för riskområdet i Sveriges regioners nationella samverkan kring hållbar upphandling, vilket innebär att Region Stockholm lägger stort fokus på att stärka hållbarheten i IKT-leveranskedjor. Under 2018 genomförde Region Stockholm åtta upphandlingar av hårdvara såsom datorer, bildskärmar och mobiler där en metod utvecklades för att hantera riskerna samt för att säkerställa att Regionen ingår avtal med aktörer som har ett aktivt arbete med hållbara leveranskedjor
 • 04 mar 2019

  Nationella kansliet träffar Region Kronoberg

  Idag träffade det nationella kansliet medarbetare från upphandlingsavdelningen, miljö och fastighet.
 • 27 feb 2019

  Prioritering av inköpskategorier i regionernas upphandlingssamarbete

  I onsdags presenterade WSP sin rapport och utredning: Prioritering av inköpkategorier i landsting och regioners upphandlingssamarbete - analys av miljökonsekvens och potentiell miljönytta.
 • 19 feb 2019

  Media rapporterar om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handskindustrin

  Sedan november har internationell media rapporterat om systematiska brott mot migrantarbetares rättigheter i företag som tillhandahåller medicinska engångshandskar till ett flertal europeiska länder – bland annat Sverige. I veckan rapporterade Svenska Dagbladet om detta. 
 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.
 • 07 feb 2019

  EU parlamentet arrangerar ett möte för att diskutera offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att främja arbetares rättigheter

  Efter rapporter om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handsk-, kondom-, kateter- och IT-industrin bjöd EU parlamentets arbetsgrupp för Responsible Business Conduct (RBC) in till ett möte. Ordförande Heidi Hautala ledde samtalen och ett trettiotal aktörer från den privata sektorn, upphandlande myndigheter, NGOs och mellanstatliga organisationer som FN och OSSE deltog. Syftet med mötet var både att lyfta offentlig upphandling som ett styrmedel för att främja RBC men också att diskutera de pågående händelserna i Malaysia och möjliga åtgärder för gottgörelse.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form