Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Den 1 juni godkände riksdagen regeringens förslag om arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling. Det innebär att upphandlande myndigheter ska ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal om det är behövligt. Där svensk rätt inte gäller ska upphandlande myndigheter ställa krav på ILO:s kärnkonventioner. Upphandlingsmyndigheten bjöd in till ett seminarium som går att se i efterhand här.

Vad innebär kraven – där svensk rätt inte är tillämplig?

Regeringens syfte med den nya lagstiftningen är att hindra att offentlig upphandling bidrar till att arbetstagare som utför offentliga kontrakt har oskäliga arbetsvillkor. De nya bestämmelserna innebär att upphandlandande myndigheter ska ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal om det är behövligt. Detta krav gäller vid upphandling av varor, tjänster, byggentreprenader samt koncessioner som uppgår till minst de tröskelvärden som gäller enligt respektive lag. Om svensk rätt inte är tillämplig ska villkor ställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner (tvångsarbete, barnarbete, föreningsfrihet, kollektiv förhandlingsrätt och diskriminering).

Kraven ska ställas om det är behövligt. Bedömningen om det är behövligt ska göras utifrån en bedömning i den enskilda upphandlingen. Bedömningen ska göras utifrån risk för oskäliga arbetsvillkor och osund konkurrens där en leverantör kan vinna en upphandling genom att erbjuda låga löner eller inkomma med onormalt låga anbud.

Vad gäller lön, arbetstid och andra ersättningar, där svensk rätt inte gäller, regleras det inte av ILO:s kärnkonventioner. Vanligtvis finns nationell lagstiftning för minimilön och arbetstid och enligt den nya lagen får kontraktsvillkoren omfatta sådana arbetsrättsliga bestämmelser som gäller där arbetet utförs.

Avtalsparten ska vidare säkerställa att villkoren uppfylls av den underleverantör som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet. Vad som avses med direkt medverkar till är den personal som producerar en vara, tillhandahåller en tjänst eller utför en byggentreprenad. Någon begränsning till antal led i underleverantörskedjan finns inte, det avgörande är om de direkt medverkar till kontraktets fullgörande. De obligatoriska arbetsrättsliga villkoren gäller dock inte sådant arbete som utförs för att producera allt material som används under en byggentreprenad eller vid tillhandahållandet av en tjänst. Upphandlingsmyndigheten definierade det som slutmontering av en vara det vill säga ej komponenterna eller råvaran.

Elisabeth

Elisabeth Åberg, Hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 12 mar 2019

  ”Kundkrav gav bättre arbetsvillkor”: Medtech Magazine skriver om regionernas hållbarhetsarbete inom riskområdet kirurgiska instrument

  I sitt senaste nummer skriver Medtech Magazine om hur regionernas arbete medverkar till att förbättra arbetsvillkor i fabriker i Pakistan. Reportaget återger både erfarenheter och lärdomar från den studieresa som genomfördes under 2018 men lyfter även det projekt som initierats av Sveriges regioner, ETI UK, Sykehusinnkjop i Norge och OneMed, som syftar till att adressera riskerna inom instrumenttillverkningen.
 • 07 mar 2019

  Region C utvecklar metod för att adressera risker i leveranskedjan för informations- och kommunikationsteknik-produkter

  2018 var ett viktigt år vad gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT)-upphandlingar inom Region C (Region Stockholm). Region Stockholm har huvudansvar för riskområdet i Sveriges regioners nationella samverkan kring hållbar upphandling, vilket innebär att Region Stockholm lägger stort fokus på att stärka hållbarheten i IKT-leveranskedjor. Under 2018 genomförde Region Stockholm åtta upphandlingar av hårdvara såsom datorer, bildskärmar och mobiler där en metod utvecklades för att hantera riskerna samt för att säkerställa att Regionen ingår avtal med aktörer som har ett aktivt arbete med hållbara leveranskedjor
 • 04 mar 2019

  Nationella kansliet träffar Region Kronoberg

  Idag träffade det nationella kansliet medarbetare från upphandlingsavdelningen, miljö och fastighet.
 • 27 feb 2019

  Prioritering av inköpskategorier i regionernas upphandlingssamarbete

  I onsdags presenterade WSP sin rapport och utredning: Prioritering av inköpkategorier i landsting och regioners upphandlingssamarbete - analys av miljökonsekvens och potentiell miljönytta.
 • 19 feb 2019

  Media rapporterar om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handskindustrin

  Sedan november har internationell media rapporterat om systematiska brott mot migrantarbetares rättigheter i företag som tillhandahåller medicinska engångshandskar till ett flertal europeiska länder – bland annat Sverige. I veckan rapporterade Svenska Dagbladet om detta. 
 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.
 • 07 feb 2019

  EU parlamentet arrangerar ett möte för att diskutera offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att främja arbetares rättigheter

  Efter rapporter om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handsk-, kondom-, kateter- och IT-industrin bjöd EU parlamentets arbetsgrupp för Responsible Business Conduct (RBC) in till ett möte. Ordförande Heidi Hautala ledde samtalen och ett trettiotal aktörer från den privata sektorn, upphandlande myndigheter, NGOs och mellanstatliga organisationer som FN och OSSE deltog. Syftet med mötet var både att lyfta offentlig upphandling som ett styrmedel för att främja RBC men också att diskutera de pågående händelserna i Malaysia och möjliga åtgärder för gottgörelse.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form