Den 1 juni godkände riksdagen regeringens förslag om arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling. Det innebär att upphandlande myndigheter ska ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal om det är behövligt. Där svensk rätt inte gäller ska upphandlande myndigheter ställa krav på ILO:s kärnkonventioner. Upphandlingsmyndigheten bjöd in till ett seminarium som går att se i efterhand här.

Vad innebär kraven – där svensk rätt inte är tillämplig?

Regeringens syfte med den nya lagstiftningen är att hindra att offentlig upphandling bidrar till att arbetstagare som utför offentliga kontrakt har oskäliga arbetsvillkor. De nya bestämmelserna innebär att upphandlandande myndigheter ska ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal om det är behövligt. Detta krav gäller vid upphandling av varor, tjänster, byggentreprenader samt koncessioner som uppgår till minst de tröskelvärden som gäller enligt respektive lag. Om svensk rätt inte är tillämplig ska villkor ställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner (tvångsarbete, barnarbete, föreningsfrihet, kollektiv förhandlingsrätt och diskriminering).

Kraven ska ställas om det är behövligt. Bedömningen om det är behövligt ska göras utifrån en bedömning i den enskilda upphandlingen. Bedömningen ska göras utifrån risk för oskäliga arbetsvillkor och osund konkurrens där en leverantör kan vinna en upphandling genom att erbjuda låga löner eller inkomma med onormalt låga anbud.

Vad gäller lön, arbetstid och andra ersättningar, där svensk rätt inte gäller, regleras det inte av ILO:s kärnkonventioner. Vanligtvis finns nationell lagstiftning för minimilön och arbetstid och enligt den nya lagen får kontraktsvillkoren omfatta sådana arbetsrättsliga bestämmelser som gäller där arbetet utförs.

Avtalsparten ska vidare säkerställa att villkoren uppfylls av den underleverantör som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet. Vad som avses med direkt medverkar till är den personal som producerar en vara, tillhandahåller en tjänst eller utför en byggentreprenad. Någon begränsning till antal led i underleverantörskedjan finns inte, det avgörande är om de direkt medverkar till kontraktets fullgörande. De obligatoriska arbetsrättsliga villkoren gäller dock inte sådant arbete som utförs för att producera allt material som används under en byggentreprenad eller vid tillhandahållandet av en tjänst. Upphandlingsmyndigheten definierade det som slutmontering av en vara det vill säga ej komponenterna eller råvaran.

Elisabeth

Elisabeth Åberg, Hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 12 jun 2019

  Regionernas läkemedelsstrategier

  När Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden bjöd in till seminarium kring regionernas läkemedelsstrategier i förra veckan var region E inbjuden att tala om regionernas arbete med hållbarhetskrav i läkemedelsupphandling och uppföljning av läkemedelsavtal.
 • 07 jun 2019

  Finlands sak är vår

  I veckan hade vi besök av Helsingfors Universitetssjukhus och deras inköpsorganisation. Temat för dagen var hållbar offentlig upphandling och hur vi kan säkerställa att de produkter och tjänster vi upphandlar till hälso- och sjukvården i Sverige och Finland är ansvarsfullt framställda. Vi fick möjligheter att dela med oss av våra erfarenheter och lära oss av våra finska kollegor. Vi ser mycket fram mot ett utökat samarbete i norden. 
 • 23 maj 2019

  Blockkedjan kan transformera livsmedelsindustrin

  Blockkedjan spås bli ett användbart verktyg att inte bara spåra produktkvalitet och ursprung, utan även säkerställa att sociala krav följs. Tillsammans med bland andra SKL Kommentus har Region B deltagit i ett blockkedjeprojekt och förhoppningen är att möjliggöra en mer transparent och hållbar värdekedja.
 • 22 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Invacare

  Region G har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet medicinteknisk utrustning hos Invacare i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 22 maj 2019

  Uppdaterad vägledning för kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor

  Vägledningen, som tagits fram i samarbete mellan Sveriges regioner för att ge stöd till leverantörer kring kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor, har uppdaterats!
 • 20 maj 2019

  Schysst IT-upphandling – SwedWatch bjöd in till seminarium om hur man kan främja mänskliga rättigheter genom rätt krav och uppföljning i offentliga upphandlingar

  Med rätt upphandlingsmetoder kan inköpare minska risken för att mänskliga rättigheter påverkas negativt vid framställningen av IT-produkter. Under seminariet presenterade SwedWatch risker vid tillverkning av IT-produkter, Kathleen Mc Caughey från Region Stockholm samt Björn Claesson från Electronics Watch presenterade metoder och verktyg som upphandlande myndigheter kan använda för att främja goda arbetsvillkor i produktionsleden.
 • 10 maj 2019

  Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket

  Igår närvarade det Nationella Kansliet när det nyinrättade Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket in till en första träff för att skapa en gemensam plattform för det arbete som ska ta fart inom Kunskapscentrum. Syftet med dagen var att konkretisera Kunskapscentrumets fokusområden, identifiera behov av samverkan och hittar former för det gemensamma arbetet framåt.
 • 09 maj 2019

  Upphandling24 uppmärksammar Region Stockholms arbete med Hållbar Upphandling

  I senaste numret av Upphandling24 beskrivs hur Region Stockholm arbetar med hållbar upphandling som styrmedel för att minska sitt klimatavtryck. Sedan 1990 handlar det om en 70 procentig minskning inom regionen. Nu går man vidare och fokuserar på de indirekta utsläppen. Man börjar även byta ut produkter som tillverkas av fossil råvara till biobaserad råvara. Här kan du läsa artikeln i sin helhet.
 • 07 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Johnson & Johnson

  Region A har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet instrument hos Johnson & Johnson i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 29 apr 2019

  Risker i globala logistik- och transportkedjor - Ny rapport

  På uppdrag av Hållbar Upphandling – ett samarbete mellan Sveriges regioner – har Enact Sustainable Strategies genomfört en riskanalys där de har identifierat och prioriterat väsentliga hållbarhetsrisker i den globala logistik- och transportsektorn. Idag arbetar vi redan med hållbarhetsrisker i leverantörskedjorna för utpekade riskområden. Men inte specifikt med risker kopplade till transporter. Det är vår intention och förhoppning att den här studien ska kunna bidra till det fortsatta arbetet.

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vagledning hallbaraleveranskedjor nedladdning

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form