Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Idag fick det nationella kansliet möjlighet att delta på Upphandlingsmyndighetens internutbildning om mutor och otillåtna förmåner. Natali Phalén, generalsekreterare för Institutet Mot Mutor, varvade information om den svenska mutlagstiftningen, Näringslivskoden och särskilda risker kopplade till upphandling med praktiska övningar om vilka förmåner som kan anses tillåtna eller inte. Även om Sverige rankas som en av världens minst korrupta länder finns det all anledning till att aktivt arbeta med frågan. Inte minst i relation till offentliga tjänstepersoner och offentlig upphandling. Ett stort tack till Upphandlingsmyndigheten för att vi fick medverka.

Det finns egentligen ingen enhetlig definition av korruptions begreppet. Transparency International definierar att ”korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egens eller annans vinning”. Korruption omfattar framförallt mutbrott, missbruk av maktposition för egen eller annan vinning och förtroendeskadliga ageranden. Korruption inom offentlig sektor anses särskilt skadligt då det är viktigt att upprätthålla och skydda förtroendet för offentlig sektor och användningen av skattemedel. Därför är också kraven för offentligt anställda högre.

När det gäller riskerna för mutor vid offentlig upphandling kan de kopplas till upphandlingens olika faser.  Inför en upphandling kan risk för mutor förekomma i olika relationsfrämjande aktiviteter. Under avtalsperiod kan risker uppstå när det köps utanför det upphandlade avtalet eller när man handlar för högre belopp än vad avtalet tillåter. Och slutligen efter upphandlingen kan en varningsflagga vara dåligt specificerade fakturor. '

När det gäller arbetet mot korruption måste de interna processerna och rutinerna vara på plats. De rutinerna handlar om att ha antagit en anti-korruptionspolicy eller interna riktlinjer. Att den är kommunicerad till alla medarbetare. Att alla får utbildning i policyns alla delar. Att det finns interna kontrollmekanismer. Att det skapas en kultur där det är accepterat att diskutera frågan och rapportera misstankar. Att det finns ett system, helst ett externt system, för att rapportera eventuella överträdelser. Här är anonymitet för ”visselblåsare” viktigt.

Slutligen, om man som tjänsteperson skulle bli erbjuden en förmån. Börja ställ dig frågorna - Varför får jag förmånen?  Har jag nytta av den i arbetet? Vad säger min arbetsgivare och Hur ser det ut utåt? Bara genom att ställa sig de enkla frågorna har man kommit en bra bit på väg. Återigen – ett stort tack till Upphandlingsmyndigheten och till Institutet Mot Mutor för att vi fick vara med.

IMG 3187

Anders Asplund, chefsjurist Upphandlingsmyndigheten och Natali Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 12 mar 2019

  ”Kundkrav gav bättre arbetsvillkor”: Medtech Magazine skriver om regionernas hållbarhetsarbete inom riskområdet kirurgiska instrument

  I sitt senaste nummer skriver Medtech Magazine om hur regionernas arbete medverkar till att förbättra arbetsvillkor i fabriker i Pakistan. Reportaget återger både erfarenheter och lärdomar från den studieresa som genomfördes under 2018 men lyfter även det projekt som initierats av Sveriges regioner, ETI UK, Sykehusinnkjop i Norge och OneMed, som syftar till att adressera riskerna inom instrumenttillverkningen.
 • 07 mar 2019

  Region C utvecklar metod för att adressera risker i leveranskedjan för informations- och kommunikationsteknik-produkter

  2018 var ett viktigt år vad gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT)-upphandlingar inom Region C (Region Stockholm). Region Stockholm har huvudansvar för riskområdet i Sveriges regioners nationella samverkan kring hållbar upphandling, vilket innebär att Region Stockholm lägger stort fokus på att stärka hållbarheten i IKT-leveranskedjor. Under 2018 genomförde Region Stockholm åtta upphandlingar av hårdvara såsom datorer, bildskärmar och mobiler där en metod utvecklades för att hantera riskerna samt för att säkerställa att Regionen ingår avtal med aktörer som har ett aktivt arbete med hållbara leveranskedjor
 • 04 mar 2019

  Nationella kansliet träffar Region Kronoberg

  Idag träffade det nationella kansliet medarbetare från upphandlingsavdelningen, miljö och fastighet.
 • 27 feb 2019

  Prioritering av inköpskategorier i regionernas upphandlingssamarbete

  I onsdags presenterade WSP sin rapport och utredning: Prioritering av inköpkategorier i landsting och regioners upphandlingssamarbete - analys av miljökonsekvens och potentiell miljönytta.
 • 19 feb 2019

  Media rapporterar om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handskindustrin

  Sedan november har internationell media rapporterat om systematiska brott mot migrantarbetares rättigheter i företag som tillhandahåller medicinska engångshandskar till ett flertal europeiska länder – bland annat Sverige. I veckan rapporterade Svenska Dagbladet om detta. 
 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.
 • 07 feb 2019

  EU parlamentet arrangerar ett möte för att diskutera offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att främja arbetares rättigheter

  Efter rapporter om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handsk-, kondom-, kateter- och IT-industrin bjöd EU parlamentets arbetsgrupp för Responsible Business Conduct (RBC) in till ett möte. Ordförande Heidi Hautala ledde samtalen och ett trettiotal aktörer från den privata sektorn, upphandlande myndigheter, NGOs och mellanstatliga organisationer som FN och OSSE deltog. Syftet med mötet var både att lyfta offentlig upphandling som ett styrmedel för att främja RBC men också att diskutera de pågående händelserna i Malaysia och möjliga åtgärder för gottgörelse.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form