Idag fick det nationella kansliet möjlighet att delta på Upphandlingsmyndighetens internutbildning om mutor och otillåtna förmåner. Natali Phalén, generalsekreterare för Institutet Mot Mutor, varvade information om den svenska mutlagstiftningen, Näringslivskoden och särskilda risker kopplade till upphandling med praktiska övningar om vilka förmåner som kan anses tillåtna eller inte. Även om Sverige rankas som en av världens minst korrupta länder finns det all anledning till att aktivt arbeta med frågan. Inte minst i relation till offentliga tjänstepersoner och offentlig upphandling. Ett stort tack till Upphandlingsmyndigheten för att vi fick medverka.

Det finns egentligen ingen enhetlig definition av korruptions begreppet. Transparency International definierar att ”korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egens eller annans vinning”. Korruption omfattar framförallt mutbrott, missbruk av maktposition för egen eller annan vinning och förtroendeskadliga ageranden. Korruption inom offentlig sektor anses särskilt skadligt då det är viktigt att upprätthålla och skydda förtroendet för offentlig sektor och användningen av skattemedel. Därför är också kraven för offentligt anställda högre.

När det gäller riskerna för mutor vid offentlig upphandling kan de kopplas till upphandlingens olika faser.  Inför en upphandling kan risk för mutor förekomma i olika relationsfrämjande aktiviteter. Under avtalsperiod kan risker uppstå när det köps utanför det upphandlade avtalet eller när man handlar för högre belopp än vad avtalet tillåter. Och slutligen efter upphandlingen kan en varningsflagga vara dåligt specificerade fakturor. '

När det gäller arbetet mot korruption måste de interna processerna och rutinerna vara på plats. De rutinerna handlar om att ha antagit en anti-korruptionspolicy eller interna riktlinjer. Att den är kommunicerad till alla medarbetare. Att alla får utbildning i policyns alla delar. Att det finns interna kontrollmekanismer. Att det skapas en kultur där det är accepterat att diskutera frågan och rapportera misstankar. Att det finns ett system, helst ett externt system, för att rapportera eventuella överträdelser. Här är anonymitet för ”visselblåsare” viktigt.

Slutligen, om man som tjänsteperson skulle bli erbjuden en förmån. Börja ställ dig frågorna - Varför får jag förmånen?  Har jag nytta av den i arbetet? Vad säger min arbetsgivare och Hur ser det ut utåt? Bara genom att ställa sig de enkla frågorna har man kommit en bra bit på väg. Återigen – ett stort tack till Upphandlingsmyndigheten och till Institutet Mot Mutor för att vi fick vara med.

IMG 3187

Anders Asplund, chefsjurist Upphandlingsmyndigheten och Natali Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 12 jun 2019

  Regionernas läkemedelsstrategier

  När Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden bjöd in till seminarium kring regionernas läkemedelsstrategier i förra veckan var region E inbjuden att tala om regionernas arbete med hållbarhetskrav i läkemedelsupphandling och uppföljning av läkemedelsavtal.
 • 07 jun 2019

  Finlands sak är vår

  I veckan hade vi besök av Helsingfors Universitetssjukhus och deras inköpsorganisation. Temat för dagen var hållbar offentlig upphandling och hur vi kan säkerställa att de produkter och tjänster vi upphandlar till hälso- och sjukvården i Sverige och Finland är ansvarsfullt framställda. Vi fick möjligheter att dela med oss av våra erfarenheter och lära oss av våra finska kollegor. Vi ser mycket fram mot ett utökat samarbete i norden. 
 • 23 maj 2019

  Blockkedjan kan transformera livsmedelsindustrin

  Blockkedjan spås bli ett användbart verktyg att inte bara spåra produktkvalitet och ursprung, utan även säkerställa att sociala krav följs. Tillsammans med bland andra SKL Kommentus har Region B deltagit i ett blockkedjeprojekt och förhoppningen är att möjliggöra en mer transparent och hållbar värdekedja.
 • 22 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Invacare

  Region G har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet medicinteknisk utrustning hos Invacare i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 22 maj 2019

  Uppdaterad vägledning för kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor

  Vägledningen, som tagits fram i samarbete mellan Sveriges regioner för att ge stöd till leverantörer kring kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor, har uppdaterats!
 • 20 maj 2019

  Schysst IT-upphandling – SwedWatch bjöd in till seminarium om hur man kan främja mänskliga rättigheter genom rätt krav och uppföljning i offentliga upphandlingar

  Med rätt upphandlingsmetoder kan inköpare minska risken för att mänskliga rättigheter påverkas negativt vid framställningen av IT-produkter. Under seminariet presenterade SwedWatch risker vid tillverkning av IT-produkter, Kathleen Mc Caughey från Region Stockholm samt Björn Claesson från Electronics Watch presenterade metoder och verktyg som upphandlande myndigheter kan använda för att främja goda arbetsvillkor i produktionsleden.
 • 10 maj 2019

  Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket

  Igår närvarade det Nationella Kansliet när det nyinrättade Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket in till en första träff för att skapa en gemensam plattform för det arbete som ska ta fart inom Kunskapscentrum. Syftet med dagen var att konkretisera Kunskapscentrumets fokusområden, identifiera behov av samverkan och hittar former för det gemensamma arbetet framåt.
 • 09 maj 2019

  Upphandling24 uppmärksammar Region Stockholms arbete med Hållbar Upphandling

  I senaste numret av Upphandling24 beskrivs hur Region Stockholm arbetar med hållbar upphandling som styrmedel för att minska sitt klimatavtryck. Sedan 1990 handlar det om en 70 procentig minskning inom regionen. Nu går man vidare och fokuserar på de indirekta utsläppen. Man börjar även byta ut produkter som tillverkas av fossil råvara till biobaserad råvara. Här kan du läsa artikeln i sin helhet.
 • 07 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Johnson & Johnson

  Region A har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet instrument hos Johnson & Johnson i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 29 apr 2019

  Risker i globala logistik- och transportkedjor - Ny rapport

  På uppdrag av Hållbar Upphandling – ett samarbete mellan Sveriges regioner – har Enact Sustainable Strategies genomfört en riskanalys där de har identifierat och prioriterat väsentliga hållbarhetsrisker i den globala logistik- och transportsektorn. Idag arbetar vi redan med hållbarhetsrisker i leverantörskedjorna för utpekade riskområden. Men inte specifikt med risker kopplade till transporter. Det är vår intention och förhoppning att den här studien ska kunna bidra till det fortsatta arbetet.

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vagledning hallbaraleveranskedjor nedladdning

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form