Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

I tisdags gick vi på utbildning hos Enact i hur man utför en konsekvensanalys, eller riskanalys, för mänskliga rättigheter. Utbildningen leddes av Sandra Atler, som är expert inom området företag och mänskliga rättigheter. Sandra är människorättsjurist och har bland annat arbetat med professor John Ruggie i utvecklingen av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

I juni 2008 presenterade professor John Ruggie ett ramverk för företag och mänskliga rättigheter till FN:s råd för mänskliga rättigheter. Ramverket vilade på tre pelare:

 1. Statens skyldighet att respektera, skydda och förverkliga de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,
 2. företagens ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna, samt
 3. Tillgång till effektiva åtgärder, både rättsliga och icke-rättsliga.

2011 antogs ramverket, som ålägger företag ett ansvar att identifiera och hantera risker för kränkningar mot mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och i leveranskedjan. För att göra detta ska företag införa rutiner i den egna organisationen för att möjliggöra en så kallad due diligence process. De kraven som landsting och regioner ställer på rutiner för ansvarsfulla leveranskedjor bygger på ramverkets process för due diligence.

Utbildningen lade fokus på due diligence processens första steg, nämligen riskanalysen (”impact assessment”). Vi tittade på metoder, trender och verktyg som idag utgör ”best practice” för företag i deras riskanalysarbete. Förutom att landsting och regioner behöver kunna göra sina egna riskanalyser, så behöver man i uppföljningen kunna bedöma leverantörers arbete med att identifiera risker. I en sådan bedömning är det viktigt att komma ihåg att det inte finns en "one size fits all" , utan att företag måste se till den egna kontexten och de egna förutsättningarna. Ramverket pekar bland annat på att företag bör prioritera och adressera deras allvarligaste risker, men att yttre omständigheter och till exempel inflytande också har stor inverkan på riskhanteringsarbetet. Utbildningen belyste även bland annat vikten av att involvera många olika intressenter i riskanalysarbetet, samt vikten av att införa effektiva klagomålsmekanismer som kan utnyttjas av olika aktörer i leveranskedjan.

Vi tackar Enact för en mycket intressant och lärorik dag!

 8d595a7a 1521 49c9 9a2e 76f26fbf0e31 original

https://www.linkedin.com/in/erika-eriksson-03165671/detail/recent-activity/

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 12 mar 2019

  ”Kundkrav gav bättre arbetsvillkor”: Medtech Magazine skriver om regionernas hållbarhetsarbete inom riskområdet kirurgiska instrument

  I sitt senaste nummer skriver Medtech Magazine om hur regionernas arbete medverkar till att förbättra arbetsvillkor i fabriker i Pakistan. Reportaget återger både erfarenheter och lärdomar från den studieresa som genomfördes under 2018 men lyfter även det projekt som initierats av Sveriges regioner, ETI UK, Sykehusinnkjop i Norge och OneMed, som syftar till att adressera riskerna inom instrumenttillverkningen.
 • 07 mar 2019

  Region C utvecklar metod för att adressera risker i leveranskedjan för informations- och kommunikationsteknik-produkter

  2018 var ett viktigt år vad gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT)-upphandlingar inom Region C (Region Stockholm). Region Stockholm har huvudansvar för riskområdet i Sveriges regioners nationella samverkan kring hållbar upphandling, vilket innebär att Region Stockholm lägger stort fokus på att stärka hållbarheten i IKT-leveranskedjor. Under 2018 genomförde Region Stockholm åtta upphandlingar av hårdvara såsom datorer, bildskärmar och mobiler där en metod utvecklades för att hantera riskerna samt för att säkerställa att Regionen ingår avtal med aktörer som har ett aktivt arbete med hållbara leveranskedjor
 • 04 mar 2019

  Nationella kansliet träffar Region Kronoberg

  Idag träffade det nationella kansliet medarbetare från upphandlingsavdelningen, miljö och fastighet.
 • 27 feb 2019

  Prioritering av inköpskategorier i regionernas upphandlingssamarbete

  I onsdags presenterade WSP sin rapport och utredning: Prioritering av inköpkategorier i landsting och regioners upphandlingssamarbete - analys av miljökonsekvens och potentiell miljönytta.
 • 19 feb 2019

  Media rapporterar om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handskindustrin

  Sedan november har internationell media rapporterat om systematiska brott mot migrantarbetares rättigheter i företag som tillhandahåller medicinska engångshandskar till ett flertal europeiska länder – bland annat Sverige. I veckan rapporterade Svenska Dagbladet om detta. 
 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.
 • 07 feb 2019

  EU parlamentet arrangerar ett möte för att diskutera offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att främja arbetares rättigheter

  Efter rapporter om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handsk-, kondom-, kateter- och IT-industrin bjöd EU parlamentets arbetsgrupp för Responsible Business Conduct (RBC) in till ett möte. Ordförande Heidi Hautala ledde samtalen och ett trettiotal aktörer från den privata sektorn, upphandlande myndigheter, NGOs och mellanstatliga organisationer som FN och OSSE deltog. Syftet med mötet var både att lyfta offentlig upphandling som ett styrmedel för att främja RBC men också att diskutera de pågående händelserna i Malaysia och möjliga åtgärder för gottgörelse.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form