Det nationella kansliet medverkade i veckan som talare vid konferensen Human Rights and Public Procurement. I konferensen deltog medlemsländerna i samarbetsorganisationen The Inter-American Government Procurement Network (RICG). RICG består av 32 länder i Latinamerika som samarbetar kring frågor som rör offentlig upphandling. Fokus för konferensen var hur länderna ska börja introducera mänskliga rättigheter i offentlig upphandling.

Den offentliga sektorns utgifter för offentlig upphandling är stor och offentlig sektor är en av de största aktörerna på den globala marknaden. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter antogs enhälligt år 2011 av UN Human Rights Council. Ramverket pekar särskilt på staters ansvar att verka för att företag som de genomför affärstransaktioner med respekterar mänskliga rättigheter.  Vidare ska stater, i enlighet med de utvecklingsmål som antogs 2015 av FN, främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar (mål 12:7).

Sverige tillsammans med Norge och England är några av få länder i Europa som har implementerat krav på mänskliga rättigheter, och så kallad ”human rights due diligence”, i praktiken. Intresset är därför stort för landstingens och regionernas nationella samarbete och hur vi arbetar med hållbar upphandling. Vi fick exempelvis många frågor om hur vi har utformat kontraktsvillkoren i enlighet med FNs vägledande principer; hur kraven följs upp och hur vi i ett flertal fall har påverkat leverantörer att förbättra förhållandena för arbetare i sina leveranskedjor. Man ville också veta mer om de riskanalyser som genomförs och de handlingsplaner som har tagits fram.

Ett flertal av RICGs medlemsländer redogjorde för vilken typ av sociala krav de ställer i upphandlingar. Några av de områden man adresserar liknar de frågor som vi arbetar med i Sverige. Exempelvis könsdiskriminering, att få in personer som ligger långt från arbetsmarknaden, att förhindra social dumping inom branscher som exempelvis städ och att utforma kontrakt som inte exkluderar små och medelstora företag. Andra länder adresserar helt andra områden och har helt andra typer av utmaningar. I Colombia, som 2016 tecknade ett fredsavtal med FARC-gerillan, används krav i upphandling som ett sätt att möjliggöra för personer som har varit inblandade i konflikten att få anställning. I andra länder är barnarbete ett stort problem och att företag inte betalar in sociala avgifter. Eller så är det små ekonomier med stor andel import som upplever att de inte har några möjligheter att ställa krav på mänskliga rättigheter Så visst finns det likheter mellan Latinamerika och Skandinavien där offentlig upphandling används som ett politiskt styrmedel. Men det finns också stora skillnader och därför var det extra rolig att höra att man ansåg att vår modell skulle kunna fungera i andra länder.

Vi kommer att fortsätta vår dialog med FN:s arbetsgrupp om hur mänskliga rättigheter kan introduceras i offentlig upphandling. Vi kommer också att dela vår vägledning för uppförandekoden för leverantörer med RICG:s medlemmar. Sist men inte minst – i oktober besöker Chiles statliga inköpsorganisation, Chile Compra, de nordiska länderna och den 25 oktober agerar vi värd för en dag.

Santiago3Santiago

Nicole Van Der Meulen International Corporate Accountability Roundtable, Professor Geo Quinot University of Stellenbosch, Dante Pesce FN och Catholic University of Valparaiso, Natalie Evans City of London, Pauline Göthberg, Daniel Morris Danish Institute for Human Rights

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 12 jun 2019

  Regionernas läkemedelsstrategier

  När Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden bjöd in till seminarium kring regionernas läkemedelsstrategier i förra veckan var region E inbjuden att tala om regionernas arbete med hållbarhetskrav i läkemedelsupphandling och uppföljning av läkemedelsavtal.
 • 07 jun 2019

  Finlands sak är vår

  I veckan hade vi besök av Helsingfors Universitetssjukhus och deras inköpsorganisation. Temat för dagen var hållbar offentlig upphandling och hur vi kan säkerställa att de produkter och tjänster vi upphandlar till hälso- och sjukvården i Sverige och Finland är ansvarsfullt framställda. Vi fick möjligheter att dela med oss av våra erfarenheter och lära oss av våra finska kollegor. Vi ser mycket fram mot ett utökat samarbete i norden. 
 • 23 maj 2019

  Blockkedjan kan transformera livsmedelsindustrin

  Blockkedjan spås bli ett användbart verktyg att inte bara spåra produktkvalitet och ursprung, utan även säkerställa att sociala krav följs. Tillsammans med bland andra SKL Kommentus har Region B deltagit i ett blockkedjeprojekt och förhoppningen är att möjliggöra en mer transparent och hållbar värdekedja.
 • 22 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Invacare

  Region G har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet medicinteknisk utrustning hos Invacare i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 22 maj 2019

  Uppdaterad vägledning för kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor

  Vägledningen, som tagits fram i samarbete mellan Sveriges regioner för att ge stöd till leverantörer kring kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor, har uppdaterats!
 • 20 maj 2019

  Schysst IT-upphandling – SwedWatch bjöd in till seminarium om hur man kan främja mänskliga rättigheter genom rätt krav och uppföljning i offentliga upphandlingar

  Med rätt upphandlingsmetoder kan inköpare minska risken för att mänskliga rättigheter påverkas negativt vid framställningen av IT-produkter. Under seminariet presenterade SwedWatch risker vid tillverkning av IT-produkter, Kathleen Mc Caughey från Region Stockholm samt Björn Claesson från Electronics Watch presenterade metoder och verktyg som upphandlande myndigheter kan använda för att främja goda arbetsvillkor i produktionsleden.
 • 10 maj 2019

  Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket

  Igår närvarade det Nationella Kansliet när det nyinrättade Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket in till en första träff för att skapa en gemensam plattform för det arbete som ska ta fart inom Kunskapscentrum. Syftet med dagen var att konkretisera Kunskapscentrumets fokusområden, identifiera behov av samverkan och hittar former för det gemensamma arbetet framåt.
 • 09 maj 2019

  Upphandling24 uppmärksammar Region Stockholms arbete med Hållbar Upphandling

  I senaste numret av Upphandling24 beskrivs hur Region Stockholm arbetar med hållbar upphandling som styrmedel för att minska sitt klimatavtryck. Sedan 1990 handlar det om en 70 procentig minskning inom regionen. Nu går man vidare och fokuserar på de indirekta utsläppen. Man börjar även byta ut produkter som tillverkas av fossil råvara till biobaserad råvara. Här kan du läsa artikeln i sin helhet.
 • 07 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Johnson & Johnson

  Region A har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet instrument hos Johnson & Johnson i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 29 apr 2019

  Risker i globala logistik- och transportkedjor - Ny rapport

  På uppdrag av Hållbar Upphandling – ett samarbete mellan Sveriges regioner – har Enact Sustainable Strategies genomfört en riskanalys där de har identifierat och prioriterat väsentliga hållbarhetsrisker i den globala logistik- och transportsektorn. Idag arbetar vi redan med hållbarhetsrisker i leverantörskedjorna för utpekade riskområden. Men inte specifikt med risker kopplade till transporter. Det är vår intention och förhoppning att den här studien ska kunna bidra till det fortsatta arbetet.

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vagledning hallbaraleveranskedjor nedladdning

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form