Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Det nationella kansliet medverkade i veckan som talare vid konferensen Human Rights and Public Procurement. I konferensen deltog medlemsländerna i samarbetsorganisationen The Inter-American Government Procurement Network (RICG). RICG består av 32 länder i Latinamerika som samarbetar kring frågor som rör offentlig upphandling. Fokus för konferensen var hur länderna ska börja introducera mänskliga rättigheter i offentlig upphandling.

Den offentliga sektorns utgifter för offentlig upphandling är stor och offentlig sektor är en av de största aktörerna på den globala marknaden. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter antogs enhälligt år 2011 av UN Human Rights Council. Ramverket pekar särskilt på staters ansvar att verka för att företag som de genomför affärstransaktioner med respekterar mänskliga rättigheter.  Vidare ska stater, i enlighet med de utvecklingsmål som antogs 2015 av FN, främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar (mål 12:7).

Sverige tillsammans med Norge och England är några av få länder i Europa som har implementerat krav på mänskliga rättigheter, och så kallad ”human rights due diligence”, i praktiken. Intresset är därför stort för landstingens och regionernas nationella samarbete och hur vi arbetar med hållbar upphandling. Vi fick exempelvis många frågor om hur vi har utformat kontraktsvillkoren i enlighet med FNs vägledande principer; hur kraven följs upp och hur vi i ett flertal fall har påverkat leverantörer att förbättra förhållandena för arbetare i sina leveranskedjor. Man ville också veta mer om de riskanalyser som genomförs och de handlingsplaner som har tagits fram.

Ett flertal av RICGs medlemsländer redogjorde för vilken typ av sociala krav de ställer i upphandlingar. Några av de områden man adresserar liknar de frågor som vi arbetar med i Sverige. Exempelvis könsdiskriminering, att få in personer som ligger långt från arbetsmarknaden, att förhindra social dumping inom branscher som exempelvis städ och att utforma kontrakt som inte exkluderar små och medelstora företag. Andra länder adresserar helt andra områden och har helt andra typer av utmaningar. I Colombia, som 2016 tecknade ett fredsavtal med FARC-gerillan, används krav i upphandling som ett sätt att möjliggöra för personer som har varit inblandade i konflikten att få anställning. I andra länder är barnarbete ett stort problem och att företag inte betalar in sociala avgifter. Eller så är det små ekonomier med stor andel import som upplever att de inte har några möjligheter att ställa krav på mänskliga rättigheter Så visst finns det likheter mellan Latinamerika och Skandinavien där offentlig upphandling används som ett politiskt styrmedel. Men det finns också stora skillnader och därför var det extra rolig att höra att man ansåg att vår modell skulle kunna fungera i andra länder.

Vi kommer att fortsätta vår dialog med FN:s arbetsgrupp om hur mänskliga rättigheter kan introduceras i offentlig upphandling. Vi kommer också att dela vår vägledning för uppförandekoden för leverantörer med RICG:s medlemmar. Sist men inte minst – i oktober besöker Chiles statliga inköpsorganisation, Chile Compra, de nordiska länderna och den 25 oktober agerar vi värd för en dag.

Santiago3Santiago

Nicole Van Der Meulen International Corporate Accountability Roundtable, Professor Geo Quinot University of Stellenbosch, Dante Pesce FN och Catholic University of Valparaiso, Natalie Evans City of London, Pauline Göthberg, Daniel Morris Danish Institute for Human Rights

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 12 mar 2019

  ”Kundkrav gav bättre arbetsvillkor”: Medtech Magazine skriver om regionernas hållbarhetsarbete inom riskområdet kirurgiska instrument

  I sitt senaste nummer skriver Medtech Magazine om hur regionernas arbete medverkar till att förbättra arbetsvillkor i fabriker i Pakistan. Reportaget återger både erfarenheter och lärdomar från den studieresa som genomfördes under 2018 men lyfter även det projekt som initierats av Sveriges regioner, ETI UK, Sykehusinnkjop i Norge och OneMed, som syftar till att adressera riskerna inom instrumenttillverkningen.
 • 07 mar 2019

  Region C utvecklar metod för att adressera risker i leveranskedjan för informations- och kommunikationsteknik-produkter

  2018 var ett viktigt år vad gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT)-upphandlingar inom Region C (Region Stockholm). Region Stockholm har huvudansvar för riskområdet i Sveriges regioners nationella samverkan kring hållbar upphandling, vilket innebär att Region Stockholm lägger stort fokus på att stärka hållbarheten i IKT-leveranskedjor. Under 2018 genomförde Region Stockholm åtta upphandlingar av hårdvara såsom datorer, bildskärmar och mobiler där en metod utvecklades för att hantera riskerna samt för att säkerställa att Regionen ingår avtal med aktörer som har ett aktivt arbete med hållbara leveranskedjor
 • 04 mar 2019

  Nationella kansliet träffar Region Kronoberg

  Idag träffade det nationella kansliet medarbetare från upphandlingsavdelningen, miljö och fastighet.
 • 27 feb 2019

  Prioritering av inköpskategorier i regionernas upphandlingssamarbete

  I onsdags presenterade WSP sin rapport och utredning: Prioritering av inköpkategorier i landsting och regioners upphandlingssamarbete - analys av miljökonsekvens och potentiell miljönytta.
 • 19 feb 2019

  Media rapporterar om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handskindustrin

  Sedan november har internationell media rapporterat om systematiska brott mot migrantarbetares rättigheter i företag som tillhandahåller medicinska engångshandskar till ett flertal europeiska länder – bland annat Sverige. I veckan rapporterade Svenska Dagbladet om detta. 
 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.
 • 07 feb 2019

  EU parlamentet arrangerar ett möte för att diskutera offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att främja arbetares rättigheter

  Efter rapporter om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handsk-, kondom-, kateter- och IT-industrin bjöd EU parlamentets arbetsgrupp för Responsible Business Conduct (RBC) in till ett möte. Ordförande Heidi Hautala ledde samtalen och ett trettiotal aktörer från den privata sektorn, upphandlande myndigheter, NGOs och mellanstatliga organisationer som FN och OSSE deltog. Syftet med mötet var både att lyfta offentlig upphandling som ett styrmedel för att främja RBC men också att diskutera de pågående händelserna i Malaysia och möjliga åtgärder för gottgörelse.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form