Sveriges landsting och regioner har tillsammans med SKL Kommentus genomfört en gemensam uppföljning av avtal som omfattar kyckling från bl.a.Thailand. Uppföljningen visade på brister i sociala krav som hade ställts i upphandlingarna. Leverantörerna har sedan dess arbetat hårt för att åtgärda avvikelserna vilket gett goda resultat.

År 2015 publicerade SwedWatch rapporten "Trapped in the Kitchen of the World". Rapporten pekade på att migrantarbetares rättigheter kränktes i fabriker som exporterar kyckling till den svenska marknaden – såväl privat som offentlig. De utpekade kycklingfarmerna fanns i Thailand och i intervjuer med migrantarbetare från Burma och Kambodja framgick att de sattes i skuld till rekryteringsföretag, att de fråntogs sina id-handlingar och att barnarbete förekom.

Uppföljning av leverantörer och underleverantörer

Med anledning av rapporten inledde Sveriges landsting och regioner tillsammans med SKL Kommentus en gemensam uppföljning av ett antal avtal där kyckling ingick. De leverantörer som granskades var Menigo och Martin & Servera och uppföljningen handlade om att kontrollera att de sociala krav som hade ställts efterlevdes. I början av 2017 gjordes även fabriksrevisioner på två slakterier hos leverantörernas underleverantörer i Thailand.

Flera identifierade brister

I det ena slakteriet identifierade revisorn felaktig utbetalning av lön, att migrantarbetare fick betala högre rekryteringsavgifter än vad som bedömdes skäligt samt att det fanns ett antal brister vad gällde hälso- och säkerhetsaspekter, särskilt gällande brandskydd. I det andra slakteriet identifierade revisorn också att rekryteringsavgifterna var högre än skäligt samt ett antal hälso- och säkerhetsaspekter.

Både Martin & Servera samt Menigo har tagit avvikelserna på största allvar och har återkommit med en tidsatt åtgärdsplan och tydligt utsett ansvariga för att avvikelserna åtgärdas. Vid återrevisionen i augusti 2017 visade det sig att underleverantören inte hade åtgärdat avvikelserna vad gällde rekryteringsavgifter och arbetstid.

Martin & Servera och Menigo har därför tillsammans med sina respektive underleverantörer arbetat med att åtgärda de utestående avvikelserna.

Positivt resultat av uppföljningsarbetet

Vi kan nu konstatera att det har bedrivits ett aktivt uppföljningsarbete som har gett resultat. I det ena slakteriet har den thailändska leverantören förhandlat ned rekryteringsavgifterna som migrantarbetarna betalar, inte bara för arbetare vid den reviderade fabriken utan för alla sina fabriker. De har etablerat möjligheter för medarbetare att både diskutera arbetsförhållanden samt möjligheter att anonymt rapportera eventuella klagomål. De får även rätt ersättning för arbetad tid och övertidsersättning, och lönespecifikationerna finns på olika språk. Leverantören har även säkerställt att hälsa och säkerhetsaspekter särskilt kopplat till brand och utrymning åtgärdats genom ombyggnation och nyinstallationer.

I det andra slakteriet har den thailändska leverantören utrett och förtydligat vad rekryteringsavgifterna består av och att de följer praxis samt säkerställt att hälso- och säkerhetsaspekter är åtgärdade.

Denna uppföljning visar att vi i samarbete med leverantörer kan skapa förändring och att ett arbete med hållbar upphandling kan bidra till en hållbar utveckling.

Citat från Martin& Servera och Menigo

”Vi på Martin & Servera följde upp SKL Kommentus och landstingens revisionsrapporter på plats i Thailand. Tillsammans med vår svenska leverantör besökte vi kycklinguppfödning på gård och ett slakteri med förädling av råvara till färdigmat. De avvikelser som var noterade efter revisioner följdes upp. Vi kunde konstatera att ett omfattande förbättringsarbete har initierats och genomförts av producenten i Thailand. Samtliga avvikelser kunde stängas på plats. Vi utökade vår revision till att omfatta även djuromsorg. Denna konstateras vara mycket god, och uppfyller djuromsorgslagstiftningen i Europa med god marginal. Därtill uppfylls alla tillämpliga kriterier från Upphandlingsmyndigheten.

- Britta Ekman, Hållbarhets- & Kalitetssäkringsansvarig, Martin & Servera


Vi är mycket nöjda med att konstatera att våra leverantörer har visat både vilja och förmåga att ta stora kliv framåt i sitt förbättringsarbete avseende arbetsvillkor i fabrikerna. För oss på Menigo känns det även positivt att vi tillsammans med våra kunder och leverantörer verkar för bättre arbetsförhållanden i leverantörskedjan, tillsammans kan vi hjälpas åt att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

- Erika Rapp, chef kvalitet & utveckling, Menigo
Kyckling
Foto: Kycklingfarm i närheten av Katrineholm
Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 12 jun 2019

  Regionernas läkemedelsstrategier

  När Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden bjöd in till seminarium kring regionernas läkemedelsstrategier i förra veckan var region E inbjuden att tala om regionernas arbete med hållbarhetskrav i läkemedelsupphandling och uppföljning av läkemedelsavtal.
 • 07 jun 2019

  Finlands sak är vår

  I veckan hade vi besök av Helsingfors Universitetssjukhus och deras inköpsorganisation. Temat för dagen var hållbar offentlig upphandling och hur vi kan säkerställa att de produkter och tjänster vi upphandlar till hälso- och sjukvården i Sverige och Finland är ansvarsfullt framställda. Vi fick möjligheter att dela med oss av våra erfarenheter och lära oss av våra finska kollegor. Vi ser mycket fram mot ett utökat samarbete i norden. 
 • 23 maj 2019

  Blockkedjan kan transformera livsmedelsindustrin

  Blockkedjan spås bli ett användbart verktyg att inte bara spåra produktkvalitet och ursprung, utan även säkerställa att sociala krav följs. Tillsammans med bland andra SKL Kommentus har Region B deltagit i ett blockkedjeprojekt och förhoppningen är att möjliggöra en mer transparent och hållbar värdekedja.
 • 22 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Invacare

  Region G har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet medicinteknisk utrustning hos Invacare i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 22 maj 2019

  Uppdaterad vägledning för kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor

  Vägledningen, som tagits fram i samarbete mellan Sveriges regioner för att ge stöd till leverantörer kring kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor, har uppdaterats!
 • 20 maj 2019

  Schysst IT-upphandling – SwedWatch bjöd in till seminarium om hur man kan främja mänskliga rättigheter genom rätt krav och uppföljning i offentliga upphandlingar

  Med rätt upphandlingsmetoder kan inköpare minska risken för att mänskliga rättigheter påverkas negativt vid framställningen av IT-produkter. Under seminariet presenterade SwedWatch risker vid tillverkning av IT-produkter, Kathleen Mc Caughey från Region Stockholm samt Björn Claesson från Electronics Watch presenterade metoder och verktyg som upphandlande myndigheter kan använda för att främja goda arbetsvillkor i produktionsleden.
 • 10 maj 2019

  Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket

  Igår närvarade det Nationella Kansliet när det nyinrättade Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket in till en första träff för att skapa en gemensam plattform för det arbete som ska ta fart inom Kunskapscentrum. Syftet med dagen var att konkretisera Kunskapscentrumets fokusområden, identifiera behov av samverkan och hittar former för det gemensamma arbetet framåt.
 • 09 maj 2019

  Upphandling24 uppmärksammar Region Stockholms arbete med Hållbar Upphandling

  I senaste numret av Upphandling24 beskrivs hur Region Stockholm arbetar med hållbar upphandling som styrmedel för att minska sitt klimatavtryck. Sedan 1990 handlar det om en 70 procentig minskning inom regionen. Nu går man vidare och fokuserar på de indirekta utsläppen. Man börjar även byta ut produkter som tillverkas av fossil råvara till biobaserad råvara. Här kan du läsa artikeln i sin helhet.
 • 07 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Johnson & Johnson

  Region A har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet instrument hos Johnson & Johnson i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 29 apr 2019

  Risker i globala logistik- och transportkedjor - Ny rapport

  På uppdrag av Hållbar Upphandling – ett samarbete mellan Sveriges regioner – har Enact Sustainable Strategies genomfört en riskanalys där de har identifierat och prioriterat väsentliga hållbarhetsrisker i den globala logistik- och transportsektorn. Idag arbetar vi redan med hållbarhetsrisker i leverantörskedjorna för utpekade riskområden. Men inte specifikt med risker kopplade till transporter. Det är vår intention och förhoppning att den här studien ska kunna bidra till det fortsatta arbetet.

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vagledning hallbaraleveranskedjor nedladdning

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form