Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Sveriges landsting och regioner har tillsammans med SKL Kommentus genomfört en gemensam uppföljning av avtal som omfattar kyckling från bl.a.Thailand. Uppföljningen visade på brister i sociala krav som hade ställts i upphandlingarna. Leverantörerna har sedan dess arbetat hårt för att åtgärda avvikelserna vilket gett goda resultat.

År 2015 publicerade SwedWatch rapporten "Trapped in the Kitchen of the World". Rapporten pekade på att migrantarbetares rättigheter kränktes i fabriker som exporterar kyckling till den svenska marknaden – såväl privat som offentlig. De utpekade kycklingfarmerna fanns i Thailand och i intervjuer med migrantarbetare från Burma och Kambodja framgick att de sattes i skuld till rekryteringsföretag, att de fråntogs sina id-handlingar och att barnarbete förekom.

Uppföljning av leverantörer och underleverantörer

Med anledning av rapporten inledde Sveriges landsting och regioner tillsammans med SKL Kommentus en gemensam uppföljning av ett antal avtal där kyckling ingick. De leverantörer som granskades var Menigo och Martin & Servera och uppföljningen handlade om att kontrollera att de sociala krav som hade ställts efterlevdes. I början av 2017 gjordes även fabriksrevisioner på två slakterier hos leverantörernas underleverantörer i Thailand.

Flera identifierade brister

I det ena slakteriet identifierade revisorn felaktig utbetalning av lön, att migrantarbetare fick betala högre rekryteringsavgifter än vad som bedömdes skäligt samt att det fanns ett antal brister vad gällde hälso- och säkerhetsaspekter, särskilt gällande brandskydd. I det andra slakteriet identifierade revisorn också att rekryteringsavgifterna var högre än skäligt samt ett antal hälso- och säkerhetsaspekter.

Både Martin & Servera samt Menigo har tagit avvikelserna på största allvar och har återkommit med en tidsatt åtgärdsplan och tydligt utsett ansvariga för att avvikelserna åtgärdas. Vid återrevisionen i augusti 2017 visade det sig att underleverantören inte hade åtgärdat avvikelserna vad gällde rekryteringsavgifter och arbetstid.

Martin & Servera och Menigo har därför tillsammans med sina respektive underleverantörer arbetat med att åtgärda de utestående avvikelserna.

Positivt resultat av uppföljningsarbetet

Vi kan nu konstatera att det har bedrivits ett aktivt uppföljningsarbete som har gett resultat. I det ena slakteriet har den thailändska leverantören förhandlat ned rekryteringsavgifterna som migrantarbetarna betalar, inte bara för arbetare vid den reviderade fabriken utan för alla sina fabriker. De har etablerat möjligheter för medarbetare att både diskutera arbetsförhållanden samt möjligheter att anonymt rapportera eventuella klagomål. De får även rätt ersättning för arbetad tid och övertidsersättning, och lönespecifikationerna finns på olika språk. Leverantören har även säkerställt att hälsa och säkerhetsaspekter särskilt kopplat till brand och utrymning åtgärdats genom ombyggnation och nyinstallationer.

I det andra slakteriet har den thailändska leverantören utrett och förtydligat vad rekryteringsavgifterna består av och att de följer praxis samt säkerställt att hälso- och säkerhetsaspekter är åtgärdade.

Denna uppföljning visar att vi i samarbete med leverantörer kan skapa förändring och att ett arbete med hållbar upphandling kan bidra till en hållbar utveckling.

Citat från Martin& Servera och Menigo

”Vi på Martin & Servera följde upp SKL Kommentus och landstingens revisionsrapporter på plats i Thailand. Tillsammans med vår svenska leverantör besökte vi kycklinguppfödning på gård och ett slakteri med förädling av råvara till färdigmat. De avvikelser som var noterade efter revisioner följdes upp. Vi kunde konstatera att ett omfattande förbättringsarbete har initierats och genomförts av producenten i Thailand. Samtliga avvikelser kunde stängas på plats. Vi utökade vår revision till att omfatta även djuromsorg. Denna konstateras vara mycket god, och uppfyller djuromsorgslagstiftningen i Europa med god marginal. Därtill uppfylls alla tillämpliga kriterier från Upphandlingsmyndigheten.

- Britta Ekman, Hållbarhets- & Kalitetssäkringsansvarig, Martin & Servera


Vi är mycket nöjda med att konstatera att våra leverantörer har visat både vilja och förmåga att ta stora kliv framåt i sitt förbättringsarbete avseende arbetsvillkor i fabrikerna. För oss på Menigo känns det även positivt att vi tillsammans med våra kunder och leverantörer verkar för bättre arbetsförhållanden i leverantörskedjan, tillsammans kan vi hjälpas åt att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

- Erika Rapp, chef kvalitet & utveckling, Menigo
Kyckling
Foto: Kycklingfarm i närheten av Katrineholm
Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 12 mar 2019

  ”Kundkrav gav bättre arbetsvillkor”: Medtech Magazine skriver om regionernas hållbarhetsarbete inom riskområdet kirurgiska instrument

  I sitt senaste nummer skriver Medtech Magazine om hur regionernas arbete medverkar till att förbättra arbetsvillkor i fabriker i Pakistan. Reportaget återger både erfarenheter och lärdomar från den studieresa som genomfördes under 2018 men lyfter även det projekt som initierats av Sveriges regioner, ETI UK, Sykehusinnkjop i Norge och OneMed, som syftar till att adressera riskerna inom instrumenttillverkningen.
 • 07 mar 2019

  Region C utvecklar metod för att adressera risker i leveranskedjan för informations- och kommunikationsteknik-produkter

  2018 var ett viktigt år vad gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT)-upphandlingar inom Region C (Region Stockholm). Region Stockholm har huvudansvar för riskområdet i Sveriges regioners nationella samverkan kring hållbar upphandling, vilket innebär att Region Stockholm lägger stort fokus på att stärka hållbarheten i IKT-leveranskedjor. Under 2018 genomförde Region Stockholm åtta upphandlingar av hårdvara såsom datorer, bildskärmar och mobiler där en metod utvecklades för att hantera riskerna samt för att säkerställa att Regionen ingår avtal med aktörer som har ett aktivt arbete med hållbara leveranskedjor
 • 04 mar 2019

  Nationella kansliet träffar Region Kronoberg

  Idag träffade det nationella kansliet medarbetare från upphandlingsavdelningen, miljö och fastighet.
 • 27 feb 2019

  Prioritering av inköpskategorier i regionernas upphandlingssamarbete

  I onsdags presenterade WSP sin rapport och utredning: Prioritering av inköpkategorier i landsting och regioners upphandlingssamarbete - analys av miljökonsekvens och potentiell miljönytta.
 • 19 feb 2019

  Media rapporterar om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handskindustrin

  Sedan november har internationell media rapporterat om systematiska brott mot migrantarbetares rättigheter i företag som tillhandahåller medicinska engångshandskar till ett flertal europeiska länder – bland annat Sverige. I veckan rapporterade Svenska Dagbladet om detta. 
 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.
 • 07 feb 2019

  EU parlamentet arrangerar ett möte för att diskutera offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att främja arbetares rättigheter

  Efter rapporter om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handsk-, kondom-, kateter- och IT-industrin bjöd EU parlamentets arbetsgrupp för Responsible Business Conduct (RBC) in till ett möte. Ordförande Heidi Hautala ledde samtalen och ett trettiotal aktörer från den privata sektorn, upphandlande myndigheter, NGOs och mellanstatliga organisationer som FN och OSSE deltog. Syftet med mötet var både att lyfta offentlig upphandling som ett styrmedel för att främja RBC men också att diskutera de pågående händelserna i Malaysia och möjliga åtgärder för gottgörelse.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form