Region G har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet medicinteknisk utrustning hos Invacare i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.

Åtgärdsplan har upprättats
Revisionen genomfördes under februari 2019. Fyra (4) avvikelser upptäcktes under revisionen, inklusive kartläggning av leveranskedja, rutin för riskanalys, rutin för uppföljning samt rutiner för avvikelsehantering. Uppföljningsmöte med leverantören har ägt rum och en åtgärdsplan har upprättats. Åtgärdsplanen följs upp i enlighet med överenskommen tidplan. En sammanfattning av revisionsrapporten kan laddas ner här.

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030