Läkemedel - Bot och hot

EU-länderna är näst efter USA världens största konsumenter av läkemedel och konsumtionen ökar. Läkemedel är en förutsättning för att kunna bota och lindra olika typer av sjukdomar. Paradoxalt nog utgör de samtidigt ett hot mot både hälsa och miljö. Forskare har funnit över 630 olika läkemedel i grund- och dricksvatten, i jord och i vattendrag i över 71 länder. Vi vet sedan länge att läkemedel orsakar stora miljöproblem men under senare år har rapporter om att utsläpp vid läkemedelstillverkning och felaktig användning även bidrar till ökningen av antibiotikaresistens. Kontentan från forsknings-fronten var att vi vet tillräckligt om riskerna och att det nu är hög tid att agera. Vi behöver inte mer data för att vara säkra på att läkemedel i miljön är ett hot mot såväl människa som miljö. Dr Ågestrand från forskningsprojektet Mistra Pharma presenterade deras rekommendationer. Två av rekommendationerna är av särskilt vikt för det nationella arbetet med hållbarhet i leveranskedjorna. Dels är det vikten av att inkludera information om utsläpp från tillverkning vid riskbedömning av läkemedel och det andra är krav på ökad transparens för att få tillgång till data.

Ny Road-Map och konsultation i september

Det tas många initiativ inom EU för att minska läkemedel i miljön. Vad gäller nationella policys och praktiska exempel för att minska läkemedel i miljön informerade Miljö- och energidepartementet från Holland samt miljödepartementet från Sverige om sina respektive arbeten. I den holländska handlingsplanen arbetar man med ”gröna läkemedel”, miljörisk bedömningar, förskrivning, återtagande av läkemedel och reningsmetoder på sjukhus. Maria Wallin från miljödepartementet berättade om deras arbete med Giftfri miljö och de svenska målen för Europa 2020-strategin samt den nationella läkemedelsstrategin som har tagits fram i samarbete mellan SKL och Socialdepartementet. Pauline Göthberg presenterade det arbetet som bedrivs inom ramen för den nationella samordningen för socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. För många deltagare var upphandling som styrmedel nytt och många frågor ställdes kring hur vi arbetar och hur vi kan påverka leverantörer. Sedan 2016 har Västra Götalandregionen ansvaret för riskområdet läkemedel. En positiv nyhet från EU Kommissionens var att Generaldirektoratet för miljö (DG Environment) arbetar med att ta fram en strategisk plan på EU-nivå för att minska spridningen. Helen Clayton, DG Environment, informerade om att en sammanställning med identifierade policymöjligheter är färdigställd.En del i rapporten kommer att handla om upphandling som styrmedel och vi kommer att få möjlighet att lämna synpunkter. Ett annat förslag är att sätta gränsvärden för utsläpp av API:er. Förslagen kommer att gå ut på remiss i slutet av september.
Health Care Without Harm kommer att sammanställa dagens diskussioner och presentationer i en rapport som kommer att skickas ut inom kort.

För mer information:

Anders Olsson, Kvalitetstekniker/CSR-ansvarig

Västra Götalandregionen

Tel+46 700825120

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv