Bangladesh

 Bild:https://static01.nyt.com/images/2013/05/23/world/asia/23bangladesh/23bangladesh-master1050.jpg

 

Kort om fackföreningsfrihet: Enligt SA8000-standarden ska organisationer i länder där fackföreningsfriheten är begränsad, tillåta arbetare att själva utse en representant som för deras talan gentemot ledning. Vanliga problem kopplade till fackföreningsfriheten är att ledningen utser arbetarnas representant, att ledning favoriserar en förening framför en annan, att arbetare inte har tillgång till information om deras rättigheter, att företag avråder arbetare från att ansluta sig till fackföreningar och att fackliga representanter utsätts för trakasserier. 

 

Kort om diskriminering: När man talar om diskriminering kan man skilja på positiv och negativ diskriminering. Exempel på detta är:

Negativ diskriminering:

• Hälsoundersökning används för att sålla ut arbetare som har HIV eller som är gravida

• Neka kvinnor arbeta till förmån för män

Positiv diskriminering:

• Hälsoundersökning genomförs på vissa arbetare för att skydda dem från risker 

• Använda sig av kvotering för att försäkra sig om att kvinnor finns representerade i arbetsstyrkan.

 

Kort om arbetstid: Tillåten arbetstid skiljer sig mellan länder och standarder- till exempel tillåter man i Thailand 36 timmar övertid per vecka, medan man i Kina tillåter 36 övertidstimmar per månad. Detta kan jämföras med Indien, där man tillåter 50 timmar övertid per kvartal. SA8000 däremot tillåter 2h övertid per dag, dvs. 52 timmar per månad. När en revision genomförs, är det den strängaste standarden som gäller. Övertid ska alltid vara begränsad, frivillig och ska ersättas med särskild övertidsersättning.

 

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv