Skärmklipp

OneMed levererar tjänster, stödsystem och produkter till hälso- och sjukvården i Europa. Till Sveriges landsting levererar Onemed bland annat varor inom produktområdena sårvård, operationsartiklar och instrument, som är prioriterade riskområden nationellt. Mötet syftade till att diskutera hur vi tillsammans kan verka för hållbar produktion. Bland annat pratade vi om vikten av att arbeta mot gemensamma mål och därmed diskuterade vi även de nationella handlingsplanerna där det framgår vilka prioriterade risker som landstingen kommer att addressera framöver. I februari kommer våra nya riskanalyser att vara klara, varpå vi kommer att uppdatera handlingsplanerna för riskområdet instrument, sårvård, handskar och operationsartiklar samt medicinteknik. Handlingsplanerna hittar ni här: http://www.hållbarupphandling.se/riskomraden/om-riskomraden

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv