Inom livsmedelsindustrin finns små som stora aktörer, liksom mer eller mindre komplexa leveranskedjor. Vi ville träffa branschorganisationen för att bland annat diskutera frågor såsom:
- Hur stämmer vår uppförandekod överens med branschen i stort?
- Vilket ansvar har leverantörer enligt vår uppförandekod och hur arbetar vi med uppföljning?
- Hur arbetar Livsmedelsföretagen & hur hjälper de företag inom dessa specifika frågor?
- Hur kan vi samarbeta för att förbereda medlemmarna för denna typ av krav?
- Trenden mot högre sociala krav – hur kan vi fånga & stötta både stora & små företag?
- Certifieringar

Viktigt är att framföra förväntningarna med kraven, och att tydliggöra att kraven är skalbara för att passa små som stora företags förutsättningar. Leverantörer har ansvar att känna till riskerna kopplade till deras verksamhet, och att utifrån påverkansgrad- och möjlighet adressera och hantera riskerna. Inom livsmedelsindustrin finns många certifieringar, som underlättar hållbarhetsarbetet, inte minst vad gäller uppföljning. Däremot är det viktigt att leverantörer inte endast förlitar sig på certifieringar utan ser till att ha egna interna system för att fånga upp och hantera risk. Ett sådant system inkluderar bland annat att ha ett policyåtagande, en intern ansvarsfördelning, samt rutin för riskanalys, uppföljning och avvikelsehantering. En certifiering kan vara en del av ett sådant system, såsom uppföljning, men ersätter det inte. Tydligt är att det är viktigt att kommunicera och föra dialog med leverantörer och ytterligare branschorganisationer för att förmedla förväntningar, ansvar och förbättringsmöjligheter, något vi kommer att prioritera inom riskområdet livsmedel under våren.   
 

Skärmklipp

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv