Generikabolagen står volymmässigt för 60 % av den svenska läkemedelsmarknaden. Generiska läkemedel är medicinskt utbytbara läkemedel med samma funktion, kvalitet och säkerhet som ett originalläkemedel (http://www.generikaforeningen.se/faq-items/vad-ar-generika/). 18 representanter från industrin deltog vid mötet för att diskutera de nya kontraktsvillkoren och vad dessa innebär för generikabolagen, samt vilka utmaningar de möter vad gäller kravefterlevnad. Inte minst är det en tid- och resursfråga, och man upplever att det kan vara svårt att få genomslagskraft hos moderbolaget då Sverige är en relativt liten marknad och därför har begränsad påverkan. Å andra sidan, ser man att Sverige i allt högre utsträckning tjänar som pilotmarknad för andra länder som vill införa hållbarhetskrav i upphandling, och därför är det av intresse att följa vad som sker på den svenska marknaden för att ligga i framkant (Lonaeus, K. 2016. Hållbara läkemedel – Upphandling som styrmedel. SIWI, Stockholm/ http://www.hållbarupphandling.se/riskomraden/laekemedel). Sveriges landsting och regioner samarbetar även med andra upphandlande organisationer såsom Helse Sør-Øst i Norge, FN:s initiativ för hållbar upphandling av läkemedel och National Health Service i England för att utveckla gemensamma rutiner och öka inflytandet. Andra utmaningar som vi diskuterade var formen för uppföljning och de frågeformulär som skickas ut, och bland annat att bolagen behöver mer tid för att inhämta den efterfrågade informationen. Vi pratade även om hur vi kan arbeta med standards och certifieringar för att underlätta uppföljningsarbetet. Möjligheten att införa miljö- och sociala aspekter i GMP diskuterades också under mötet, och vi kunde i samband med det berätta att läkemedelsverket fått i uppdrag av regeringskansliet att utreda möjligheten att integrera miljöaspekter i regelverket på EU-nivå (http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/nytt-miljouppdrag-till-lakemedelsverket/).

Vi ser fram emot en fortsatt dialog och ett gott samarbete med Generikaföreningen!

 

huset m3

http://www.sls.se/Global/Huset/Huset460x210/huset_m3.jpg

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv