De nya kraven ska i första hand adressera utsläpp av API vid tillverkning i syfte att bidra till minskad spridning av multiresistenta bakterier. Kravet på framtagande och tillgänglighet av miljöinformation kommer att kvarstå, och vad gäller leverantörskedjan kommer det fortsatta fokuset att vara processer och rutiner. Däremot kommer kraven på leverantörskedjan framöver sannolikt att samlas under ett hållbarhetsparaply, istället för att som tidigare dela upp det på miljö- och sociala krav.  Därtill ska krav utformas som gäller kontroll av utsläpp till mark och vatten, men hur dessa krav ska formuleras är inte ännu färdigställt. Vad gruppen är ense om är att diskussionerna inte endast ska kretsa kring kraven utan bör handla om hela processen, från att ställa krav till uppföljning. Hur följer vi upp kraven vi ställer? Vad gör vi med informationen vi samlar in från leverantörer? Hur återkopplar vi till leverantörer och hur samarbetar vi med leverantörer efter en uppföljning? Frågorna är högst relevanta att ta itu med i samband med kravutvecklingen. Vi kommer nu att delas in i mindre arbetsgrupper för att komma framåt i arbetet.  

 

Läkemedel2

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv