theo

 

Ramverket säger att företag som är ansvarstagande ska ha en process för så kallad due diligence (konsekvensanalys). Företaget ska ha antagit en policy, och ska sedan ha interna processer och rutiner för att identifiera, hantera och gottgöra risker. Detta innefattar både att företaget har fördelat ansvaret internt för frågorna, att företaget löpande utför riskanalyser, agerar för att minska risker och följer upp resultat från det arbetet. Landstingens sociala kontraktsvillkor bygger på dessa principer och följer samma logik, då leverantörer enligt avtalet ska ”aktivt verka” för efterlevnad av de Grundläggande Villkoren genom att ha policys och rutiner på plats innefattande: ett policyåtagande, en intern ansvarsfördelning, rutin för riskanalys, vidareförmedling av krav, rutin för uppföljning och rutin för avvikelsehantering. Med ”Grundläggande Villkoren” åsyftas mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption. Trots att ramverket endast fokuserar på mänskliga rättigheter är det en bra vägledning för att implementera ledningssystem för hantering av andra typer av ansvarsfrågor också.

Theo lyfte även hur ramverket talar om hur olika påverkansgrader avgör leverantörens möjligheter och skyldigheter att förebygga, gottgöra eller använda inflytande för att mildra en kränkning/avvikelse. Vilket ansvar som åligger i vilken situation, framgår av bilden nedan.

orsaka bidra länkad

FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter går att läsa i sin helhet här: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

Ramverket har även översatts till svenska och går att hitta här:  http://kontakt.amnesty.se/upload/documents/fns-vagledande-principer-for-foretag-och-manskliga-rattigheter.pdf

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv