Riskanalyser

Instrument

Produktområdet består av stålinstrument av avdelningskvalitet såsom saxar, suturer och pincetter, och av rostfria produkter såsom skålar och bägare samt kirurgiska instrument i operationskvalitet. Avdelningsinstrument köps ofta in i stora antal, massproduceras och är vanligen enklare att tillverka än instrument av operationskvalitet. I produktområdet ingår också engångsinstrument i plast och stål. En avgränsning har gjorts till att fokusera på instrument av avdelningskvalitet i rostfritt stål då dessa köps in i större mängder och risken i tillverkningsledet bedöms som större än för rostfria kirurgiska instrument i operationskvalitet. Processen för råmaterial och förädling är dock densamma för all typ av rostfritt stål, oavsett om det används till instrument av avdelnings- eller operationskvalitet eller andra artiklar, varför riskerna i utvinning och förädling av råmaterialet generellt är desamma för båda typer av instrument. Man har även gått in och tittat på på leverantörskedjan för plastinstrument. Några av de risker som identifierats i flera av kedjans led ärkopplade till arbetsvillkor och innefattar hälsa & säkerhet, arbetstid, anställningstrygghet, fackföreningsfrihet och arbetsvillkor.

Undersökningshandskar

Tillverkningsprocessen för undersökningshandskar varierar mellan olika fabriker, vilket i sin tur innebär att riskernas karaktär och allvarlighet kan variera mellan fabrikerna. Det är framför allt två faktorer som avgör riskernas variation. Den ena är vilken typ av rå- och insatsmaterial som används. Vissa fabriker använder en mer kemikalieintensiv tillverkningsprocess vilket ökar risker för exponering mot hälsofarliga ämnen för de fabriksanställda. Den andra avgörande faktorn är moderniteten på tillverkningsutrustningen. En omodern tillverkningsutrustning innebär i regel mer manuellt arbete, vilket medför större risker för bland annat förslitningsskador och kontakt med kemikalier. För att säkerställa exakt hur riskerna ser ut för en specifik leverans av undersöknings-handskar är det därför nödvändigt att spåra vilken fabrik handskarna kommer ifrån.

Medicinteknik

Medicintekniska produkter omfattar en mängd olika produkter, från enkla förbrukningsartiklar som katetrar och sterila förbrukningsartiklar till komplicerade högteknologiska utrustningar som datortomografer och magnetresonanstomografer. De omfattar också hjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel (till exempel inhalatorer, ventilatorer och oxygen-koncentratorer). Från och med mars 2010 omfattas även informationssystem och programvara som hanterar information kring patienten. Totalt sett beräknas produktområdet medicinteknisk utrustning omfatta över 700 000 olika produkter. Här har det därför varit särskilt viktigt för konsulterna att avgränsa till en specifik produkt, och avgränsningen gjordes till röntgenutrustning. Röntgenutrustning består av många olika material och komponenter som tillverkas runt om i världen, inklusive högriskmarknader. Kedjans komplexitet gör den intressant ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett annat skäl för urvalet är att tillverkningsprocessen och leverantörskedjan för röntgenutrustning överlappar med annan elektronisk apparatur inom området medicinteknisk utrustning. Detta på grund av att produkter med elektroniska komponenter ofta innehåller samma typ av råmaterial (metaller, mineraler och plast) och komponenter (t.ex. kretskort, transistorer, dioder). Exempel på produkter som kan antas ha liknande riskbild i leverantörsledet är datorskärmar, dialysapparater, olika typer av pumpar, defibrillatorer, porttelefoner, elektriska rullstolar och personlyftar. Det är dock viktigt att inte dra för långtgående generaliseringar utifrån den tillhandahållna riskanalysen.

Risker som identifierats är i hög utsträckning kopplade till bristen på spårbarhet kopplat till kedjans komplexitet. Att inte veta var komponenter tillverkas, eller av vem, är i sig en betydande risk. De stora riskerna tros dessutom finnas längre ned i kedjan, vid tillverkning av elektroniska komponenter, förädling och vid råmaterialutvinning. Inte minst tror man att de mineraler som ingår i produkten  utgör ett särskilt riskområde på grund av så kallade konfliktmineraler.

Sårvård

Polyuretanskumförband har inom kategorin valts ut som särskild riskprodukt på grund av de stora upphandlingsvolymerna samt för att det i dessa förband kan ingå silver som utgör en särskild risk. Polyuretanskumförband består vanligen av en absorberande hydrocellulär skumkärna som ligger mellan ett självhäftande sårkontaktsskikt av polyeten, samt en yttre plastfilm av polyuretan. Övriga plaster som används för olika typer av polyuretanskumförband är polyakrylat och olefinplast. Skumkärnan är sammansatt av en blandning av viskos, polyester och bomull. Beroende på användningsområde har vissa förband också ett lager av silikongel eller häftkant. Det förekommer också polyuretanskumförband där silver ingår som antimikrobiellt ämne i skumkärnan. Det vanligaste sättet att utvinna silver från primär silvermalm är genom cyanidlakning. Denna metod utgör framför allt en stor miljörisk, då cyanidlösningar är mycket giftiga och riskerar att förorena omgivande natur om det läcker ut vid lakningen. För däggdjur, fåglar och fiskar är låga halter av cyanid ytterst giftigt. Ytterligare en risk som är kopplad till användning av silver som antimikrobiellt ämne är att det ger upphov till antibiotikaresistens. Forskning vid Uppsala universitet visar att användning av silver leder till att bakterier blir resistenta mot antibiotika. Exponering för utsläpp i tillverkningsfasen ger också toxiska effekter för djur, människor och miljö som kan kopplas till motståndskraft hos bakterier. Det finns även stora arbetsrättsliga-, människorättsliga- samt korruptionsrisker kopplade till råmaterialsutvinningen för denna produkt. I förädlingen, som innefattar tillverkning av plastmaterial, cellulosa och viskos, har bland annat risker kopplade till miljö (energi- och vattenförbrukning, kemikaliehantering, utsläpp till luft och vatten, avfall) och arbetsvillkor (Hälsa och säkerhet, arbetstid, anställningstrygghet, fackföreningsfrihet, arbetsvillkor) identifierats, och i tillverkningsledet har man bland annat identifierat risker kopplade till arbetsvillkor, kemikaliehantering och utsläpp.

 

Vi tackar Enact för utförda riskanalyser och ser fram emot de färdiga rapporterna, som inom kort kommer att publiceras på hemsidan under respektive riskområde!

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv