Agenda2030bild

 Mål 12: Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. Hållbar konsumtion och produktion är en tvärgående fråga som kompletterar andra mål. För att ställa om till hållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs en rad verktyg och åtgärder, på olika nivåer och genomförda av olika aktörer. Delmål 12.7 lyfter särskilt främjandet av hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.

Med utgångspunkt i uppförandekoden för leverantörer ställer landstingen och regionerna krav i upphandlingar som sedan följs upp systematiskt med hjälp av en nationell ansvarsfördelning. Landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling är ett gott exempel på hur man genom mål 12 når och adresserar flera av de övriga målen i agendan och vi har idag flera exempel på hur krav och uppföljning har gjort skillnad genom att t.ex. stoppa barn- och slavarbete. I regionernas handlingsplaner för de respektive ansvarsområdena sätts hållbarhetsmål utifrån identifierade risker och med utgångspunkt i agenda 2030.

Hållbar upphandling kommer att lyftas i rapporten under mål 12 som ett viktigt verktyg för att bidra till hållbar utveckling. Den färdiga rapporten förväntas komma ut den 13:e juni.

 

För mer information om mål 12, se: http://www.se.undp.org/content/sweden/sv/home/agenda-2030/sdg-overview/goal-12.html)

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv