Årets konferens hade tre teman om hur stater kan få företag att bli mer hållbara.  Det första temat handlade om hur stater via de nationella handlingsplanerna för mänskliga rättigheter kan öka företagens ansvarstagande. Det andra temat handlade om hur stater via exportkrediter eller garantier kan ställa krav på ökat företagsansvar. Det tredje temat handlade om hur offentlig upphandling kan vara ett effektivt styrmedel. Offentlig upphandling uppgår till 12 procent av medlemsländernas bruttonationalprodukt och stater är därmed de största konsumenterna på den globala marknaden. Alla medlemsländer har därmed stora möjligheter att påverka alla typer av företag genom sin köpkraft. Arbetet som vi inom Sveriges landsting och regioner bedriver fick i det här sammanhanget väldigt positiv respons.

OECD2006

Huvudbudskapen till nationella beslutsfattare var; ”practice what you preach, lead by example och silo-busting”. Det räcker således inte med att bara prata om vikten av hållbart företagande. Intentioner måste omsättas i praktiken. ”Leading by example” handlar här om att stater är viktiga ekonomiska aktörer som stora arbetsgivare, ägare av bolag och som stora upphandlare. Därför förväntas också att stater agerar ansvarsfullt. Till sist - stater kan inte arbeta i stuprör. Hållbart företagande kräver att olika politiska områden samverkar över gränserna för att skapa en reell och hållbar utveckling. 

OECD är en internationell sammanslutning för ekonomiskt samarbete och utveckling. Organisationen har sitt huvudkontor i Paris och har totalt 34 medlemsländer, framförallt i Europa. Verksamheten har sex övergripande mål varav ett är att stödja en hållbar ekonomisk tillväxt. OECDs vägledning för multinationella företag är ett dokument där medlemsländernas regeringar har sammanfattat rekommendationer för företag gällande ansvarsfullt företagande inom ett antal fokuserade områden; mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och antikorruption.

OECD3 007OECD1 004FullSizeRender 008

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv