Upphandlingsmyndigheten berättade att de har ett nytt uppdrag från regeringen att stärka kompetensen hos upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer gällande strategisk upphandling av livsmedel och måltidstjänster. Det ska ske genom bland annat branschdialoger och spridning av goda exempel. Upphandlingsmyndigheten drar under hösten igång ett antal branschdialoger om livsmedelsupphandling. Branschdialogerna tar upp aktuella teman som utgör speciella utmaningar för livsmedelsupphandling. De planerade temana är; uppföljning & verifiering av ställda krav i upphandling, strategi & dialog i livsmedelsupphandling samt klimatdialog och hur kan upphandling bidra till att uppnå klimatmålen?

En översyn av livsmedelskriterierna har också gjorts och Upphandlingsmyndigheten har förenklat packetereringen av kraven. Region B presenterade det nationella arbetet med att bland annat ta fram riskanalyser, handlingsplaner och genomföra branschdialoger.

Nästa steg är att medverka i de planerade branschdialogerna och region B tackar livsmedelsteamet för ett mycket bra och givande möte.

livsmedelsteam

Monica Sihlén, Segmentsansvarig Livsmedel, Helena Robling, Miljöekonom och statsvetare, Eva Edin, Kostekonom, Sari Joskitt, Kategoriledare livsmedel Sörmlands läns landsting samt Therese Persson, inköpsstrateg Region Gävleborg

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv