Det finns egentligen ingen enhetlig definition av korruptions begreppet. Transparency International definierar att ”korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egens eller annans vinning”. Korruption omfattar framförallt mutbrott, missbruk av maktposition för egen eller annan vinning och förtroendeskadliga ageranden. Korruption inom offentlig sektor anses särskilt skadligt då det är viktigt att upprätthålla och skydda förtroendet för offentlig sektor och användningen av skattemedel. Därför är också kraven för offentligt anställda högre.

När det gäller riskerna för mutor vid offentlig upphandling kan de kopplas till upphandlingens olika faser.  Inför en upphandling kan risk för mutor förekomma i olika relationsfrämjande aktiviteter. Under avtalsperiod kan risker uppstå när det köps utanför det upphandlade avtalet eller när man handlar för högre belopp än vad avtalet tillåter. Och slutligen efter upphandlingen kan en varningsflagga vara dåligt specificerade fakturor. '

När det gäller arbetet mot korruption måste de interna processerna och rutinerna vara på plats. De rutinerna handlar om att ha antagit en anti-korruptionspolicy eller interna riktlinjer. Att den är kommunicerad till alla medarbetare. Att alla får utbildning i policyns alla delar. Att det finns interna kontrollmekanismer. Att det skapas en kultur där det är accepterat att diskutera frågan och rapportera misstankar. Att det finns ett system, helst ett externt system, för att rapportera eventuella överträdelser. Här är anonymitet för ”visselblåsare” viktigt.

Slutligen, om man som tjänsteperson skulle bli erbjuden en förmån. Börja ställ dig frågorna - Varför får jag förmånen?  Har jag nytta av den i arbetet? Vad säger min arbetsgivare och Hur ser det ut utåt? Bara genom att ställa sig de enkla frågorna har man kommit en bra bit på väg. Återigen – ett stort tack till Upphandlingsmyndigheten och till Institutet Mot Mutor för att vi fick vara med.

IMG 3187

Anders Asplund, chefsjurist Upphandlingsmyndigheten och Natali Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv