I juni 2008 presenterade professor John Ruggie ett ramverk för företag och mänskliga rättigheter till FN:s råd för mänskliga rättigheter. Ramverket vilade på tre pelare:

  1. Statens skyldighet att respektera, skydda och förverkliga de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,
  2. företagens ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna, samt
  3. Tillgång till effektiva åtgärder, både rättsliga och icke-rättsliga.

2011 antogs ramverket, som ålägger företag ett ansvar att identifiera och hantera risker för kränkningar mot mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och i leveranskedjan. För att göra detta ska företag införa rutiner i den egna organisationen för att möjliggöra en så kallad due diligence process. De kraven som landsting och regioner ställer på rutiner för ansvarsfulla leveranskedjor bygger på ramverkets process för due diligence.

Utbildningen lade fokus på due diligence processens första steg, nämligen riskanalysen (”impact assessment”). Vi tittade på metoder, trender och verktyg som idag utgör ”best practice” för företag i deras riskanalysarbete. Förutom att landsting och regioner behöver kunna göra sina egna riskanalyser, så behöver man i uppföljningen kunna bedöma leverantörers arbete med att identifiera risker. I en sådan bedömning är det viktigt att komma ihåg att det inte finns en "one size fits all" , utan att företag måste se till den egna kontexten och de egna förutsättningarna. Ramverket pekar bland annat på att företag bör prioritera och adressera deras allvarligaste risker, men att yttre omständigheter och till exempel inflytande också har stor inverkan på riskhanteringsarbetet. Utbildningen belyste även bland annat vikten av att involvera många olika intressenter i riskanalysarbetet, samt vikten av att införa effektiva klagomålsmekanismer som kan utnyttjas av olika aktörer i leveranskedjan.

Vi tackar Enact för en mycket intressant och lärorik dag!

 8d595a7a 1521 49c9 9a2e 76f26fbf0e31 original

https://www.linkedin.com/in/erika-eriksson-03165671/detail/recent-activity/

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv