Det Nationella Kansliet medverkar i expertrådet i syfte att samordna landstingens arbete med hållbar upphandling med kommunernas hållbarhetsarbete. IT och livsmedel är exempel på sådana samarbetsområden. Till mötet var även Malin de Jounge från konkurrensverket inbjuden för att prata om vilket handlingsutrymme upphandlande myndigheter har när en hävt ett kontrakt med anledning av avtalsbrott, och vilka möjligheter som finns för att diskvalificera en anbudsgivare på grund av att de misskött kontraktsvillkor under tidigare avtalsperiod. Diskussionen kretsade kring sociala kontraktsvillkor och vilka sanktioner som lämpligast kan vidtas om avvikelser från de grundläggande villkoren upptäcks i leveranskedjan. I enlighet med FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter vill man i första hand arbeta med rättelse och därmed skapa förbättringar för människor och miljö.

 

expertrådsmöte Sthlm

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv