Region Jönköpings län har inom ramen för, och i enlighet med, det nationella samarbetet genomfört en uppföljning av ett antal avtal för operations- och undersökningshandskar. De kontrollerade att leverantörerna lever upp till Sveriges landstings och regioners gemensamma uppförandekod. Sex leverantörer granskades - Abena AB, Bröderna Berner Handels AB, Meteko AB, Mölnlycke Health Care AB, OneMed Sverige AB samt Papyrus AB. Region Jönköpings län valde att gå vidare och genomförde en revision hos Bröderna Berners underleverantör i Malaysia.

Revisionen i fabriken pekade på 24 avvikelser varav 10 var så kallade ”major”, dvs den högsta på en tregradig skala. Avvikelserna omfattade tvångsarbete, övertid och diskriminering. I dialog med leverantören krävde Region Jönköpings län en tydlig åtgärdsplan för att komma till rätta med avvikelserna.  Bröderna Berner och underleverantören visade att de tog avvikelserna på största allvar och har återkommit med en åtgärdsplan med en tidplan och tydligt utsett ansvariga för att avvikelserna åtgärdas. Vid återrevisionen var 22 av avvikelserna åtgärdade och övriga kommer att åtgärdas.

handsk op

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv