Sykehusinnkjöp är ett nyinrättat hälsoföretag som har det strategiska och operativa ansvaret för centrala upphandlingar till Norges fyra hälso- och sjukvårdsregioner Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF. Det är också dessa organisationer som äger Sykehusinnkjöp.


Avsiktsförklaringen är grunden för det samarbete som drivs mellan Sveriges landsting och regioner och Sykehusinnkjöp. Både vad gäller krav på socialt ansvar i offentlig upphandling samt uppföljning av dessa krav. Respektive organisation har egna initiativ för att underlätta socialt ansvar i sina upphandlingar. Dessa initiativ liknar varandra i mångt och mycket och det finns stora synergieffekter med ett samarbete mellan våra organisationer.  Förutom att vi har byggt upp ett systematiskt informationsutbyte mellan organisationerna finns också en strävan att fördjupa och utveckla samarbetet framöver. Avtalet öppnar upp möjligheter för samarbeten kring harmonisering av krav samt innovation.

 Sykehusinn

Thomas Wedegren, ordförande Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling och Kjetil Marius Istad, Direktör Sykehusinnkjöp undertecknar avsiktsförklaringen år 2015.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv