Sverige är ett land som i jämförelse med många andra länder har en låg grad av korruption. Enligt TI:s senaste mätning hamnar Sverige som det fjärde minst korrupta landet i världen. Men även om Sverige rankas högt så är riskerna för korruption inte obefintliga vilket inte minst medias rapportering visar. Dessutom tappade Sverige poäng i den årliga sammanställningen av den upplevda korruptionen i den offentliga sektorn i världens länder.

Under seminariet diskuterades korruptionsrisker utifrån flera perspektiv. Andreas Sundstrand, docent i offentlig rätt vid Stockholms Universitet ledde diskussionerna.

Ulrika Sjöholm, affärsenheten, Upphandlingsmyndigheten var först ut med att berätta om myndighetens nya stöd som lanseras i slutet av november. Stödet består av tre delar; en vägledning, råd för hur man arbetar förebyggande samt vilka riskerna är i inköpsprocessen. I det förebyggande arbetet ingår råd för hur man följer upp de krav som ställs på leverantörer vid upphandling. Vägledningen släpptes häromveckan och en länk till rapporten hittar du här.

Charlotta Lindmark, chefsjurist, Trafikverket berättade om sitt arbete. Trafikverket arbetar med tre delar; förebygga, upptäcka och åtgärda. I det förebyggande arbetet ingår internutbildningar med alla medarbetare men med särskilt fokus på känsliga grupper. De genomför riskanalyser med särskilt fokus på korruption. De har också en uppförandekod som är en del av medarbetares anställningsavtal. Uppförandekoden ingår även som kontraktsvillkor i upphandlingar. De har inrättat internrevision samt en visslarfunktion dit man kan göra anmälningar anonymt.

Advokat Anna Ulfsdotter Forssell vid Delphi presenterade utredningen Förenklade Upphandlingsregler som hon leder och ställde några hypoteser/frågor till publiken huruvida det relativt omfattande regelverk för upphandlingar under tröskelvärden även bidrar till att vi upplever att korruptionen är mindre i Sverige än i många andra länder. Anna och hennes sekretariat träffar ett flertal aktörer under utredningens gång och rapporten ska överlämnas den 15 juni 2018.

Anti korruption

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv