$ 1500 000 000 000 betalas per år i mutor globalt. Vi kan räkna med att affärskostnader ökar med cirka 10% på grund av korruption. 5% av globala BNP beräknas vara kostnader av korruption. 

Korruption påverkar samhällen på många sätt. Det har negativ inverkan på människors frihet, hälsa, välstånd och kan i värsta fall kosta liv. På den politiska sidan är korruption ett stort hinder för demokrati och för rättsstatsprincipen. Miljöförstöring är en annan följd av korrupta system, som kan innebära att dyrbara naturresurser utnyttjas slarvigt och att hela ekologiska system härdas.

 

antikorr 2

Nathalie Phalén, Institutet Mot Mutor

 

Korruption kan omfatta både mutbrott, missbruk av maktposition för egen eller annans vinning eller andra förtroendeskadliga ageranden såsom exempelvis jäv. Nathalie inledde dagen med att prata om hur man inom offentlig upphandling kan arbeta med anti-korruption, både under själva upphandlingsförfarandet men även under avtalsperioden. Hon pekade dessutom på vikten av att ställa krav på att leverantörer har ett systematiskt anti-korruptionsarbete på plats. Med hjälp av diskussioner och case-övningar fick gruppen reda ut olika potentiella risker och scenarios.

 

antikorrutb 2

Michaela Ahlberg, specialist ethics and compliance

 

Efter lunch berättade Michaela Ahlberg, som mellan 2013 och 2017 arbetat som chief Ethics & Compliance Officer på TeliaSonera, om Telias resa efter att muthärvan i Uzbekistan uppdagats. Michaela gick närmre in på hur man kan arbeta med anti-korruption i högriskländer och på komplexa marknader i syfte att främja och skydda mänskliga rättigheter genom att arbeta med due diligence. I den modellen Michaela presenterade lyftes bland annat vikten av att genomföra riskanalyser, att bygga upp en ethics & compliance-organisation, att upprätta policies som tydligt utgår ifrån risker i- och kopplade till verksamheten, intern utbildning, genomlysning av leverantörer och tredjepart, anonyma rapporteringsfunktioner, gottgörelse och rapportering och mätning. En förutsättning för ett fungerande due diligence arbete är dock ”the tone at the top”, dvs. ett tydligt ledarskap för öppenhet, ärlighet, integritet och transparens.

 

Antikorrutb 3

Stort tack till deltagare och föreläsare för en intressant, givande och inspirerande dag!

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv