Året i korthet:

 • Under 2017 har 38 leverantörer följts upp.
 • Tre fabriksrevisioner hos leverantörers tillverknings¬enheter har genomförts i Thailand och Indien.
 • Fyra nya riskanalyser lanserades för medicinteknik, förband, instrument och handskar.
 • Ny avsiktsförklaring med Sykehusinnkjöp  i Norge tecknades.
 • Region Jönköpings län och Stockholms läns landsting blev tilldelade ”outstanding case-study award” i USA för hållbar offentlig upphandling.
 • I regionernas handlingsplaner har Agenda 2030-mål identifierats som regionerna avser att uppnå. Övergripande bidrar det nationella arbetet till att uppnå målet om en hållbar konsumtion och produktion.
 • En nationell strategi för anti-korrpution lanserades och en internutbildning genomfördes.
 • Det nationella kansliet deltog i OSCE:s workshops om hur stater kan förhindra trafficking i globala leverantörskedjor genom offentlig upphandling
 • Vi har uppdaterat vår vägledning och kopplar arbetet tydligare gentemot FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
 • Region B har medverkat i ett projekt om block-chain teknik för att öka transparens och spårbarhet i våra livsmedelskedjor. Rapporten lanserades i december.
 • Tillsammans med våra samverkanspartners SKL Kommentus har två leverantörskonferenser genomförts.

Verksamhetsrapporten kan laddas ned i sin helhet här.

VR2017

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv