År 2015 publicerade SwedWatch rapporten "Trapped in the Kitchen of the World". Rapporten pekade på att migrantarbetares rättigheter kränktes i fabriker som exporterar kyckling till den svenska marknaden – såväl privat som offentlig. De utpekade kycklingfarmerna fanns i Thailand och i intervjuer med migrantarbetare från Burma och Kambodja framgick att de sattes i skuld till rekryteringsföretag, att de fråntogs sina id-handlingar och att barnarbete förekom.

Uppföljning av leverantörer och underleverantörer

Med anledning av rapporten inledde Sveriges landsting och regioner tillsammans med SKL Kommentus en gemensam uppföljning av ett antal avtal där kyckling ingick. De leverantörer som granskades var Menigo och Martin & Servera och uppföljningen handlade om att kontrollera att de sociala krav som hade ställts efterlevdes. I början av 2017 gjordes även fabriksrevisioner på två slakterier hos leverantörernas underleverantörer i Thailand.

Flera identifierade brister

I det ena slakteriet identifierade revisorn felaktig utbetalning av lön, att migrantarbetare fick betala högre rekryteringsavgifter än vad som bedömdes skäligt samt att det fanns ett antal brister vad gällde hälso- och säkerhetsaspekter, särskilt gällande brandskydd. I det andra slakteriet identifierade revisorn också att rekryteringsavgifterna var högre än skäligt samt ett antal hälso- och säkerhetsaspekter.

Både Martin & Servera samt Menigo har tagit avvikelserna på största allvar och har återkommit med en tidsatt åtgärdsplan och tydligt utsett ansvariga för att avvikelserna åtgärdas. Vid återrevisionen i augusti 2017 visade det sig att underleverantören inte hade åtgärdat avvikelserna vad gällde rekryteringsavgifter och arbetstid.

Martin & Servera och Menigo har därför tillsammans med sina respektive underleverantörer arbetat med att åtgärda de utestående avvikelserna.

Positivt resultat av uppföljningsarbetet

Vi kan nu konstatera att det har bedrivits ett aktivt uppföljningsarbete som har gett resultat. I det ena slakteriet har den thailändska leverantören förhandlat ned rekryteringsavgifterna som migrantarbetarna betalar, inte bara för arbetare vid den reviderade fabriken utan för alla sina fabriker. De har etablerat möjligheter för medarbetare att både diskutera arbetsförhållanden samt möjligheter att anonymt rapportera eventuella klagomål. De får även rätt ersättning för arbetad tid och övertidsersättning, och lönespecifikationerna finns på olika språk. Leverantören har även säkerställt att hälsa och säkerhetsaspekter särskilt kopplat till brand och utrymning åtgärdats genom ombyggnation och nyinstallationer.

I det andra slakteriet har den thailändska leverantören utrett och förtydligat vad rekryteringsavgifterna består av och att de följer praxis samt säkerställt att hälso- och säkerhetsaspekter är åtgärdade.

Denna uppföljning visar att vi i samarbete med leverantörer kan skapa förändring och att ett arbete med hållbar upphandling kan bidra till en hållbar utveckling.

Citat från Martin& Servera och Menigo

”Vi på Martin & Servera följde upp SKL Kommentus och landstingens revisionsrapporter på plats i Thailand. Tillsammans med vår svenska leverantör besökte vi kycklinguppfödning på gård och ett slakteri med förädling av råvara till färdigmat. De avvikelser som var noterade efter revisioner följdes upp. Vi kunde konstatera att ett omfattande förbättringsarbete har initierats och genomförts av producenten i Thailand. Samtliga avvikelser kunde stängas på plats. Vi utökade vår revision till att omfatta även djuromsorg. Denna konstateras vara mycket god, och uppfyller djuromsorgslagstiftningen i Europa med god marginal. Därtill uppfylls alla tillämpliga kriterier från Upphandlingsmyndigheten.

- Britta Ekman, Hållbarhets- & Kalitetssäkringsansvarig, Martin & Servera


Vi är mycket nöjda med att konstatera att våra leverantörer har visat både vilja och förmåga att ta stora kliv framåt i sitt förbättringsarbete avseende arbetsvillkor i fabrikerna. För oss på Menigo känns det även positivt att vi tillsammans med våra kunder och leverantörer verkar för bättre arbetsförhållanden i leverantörskedjan, tillsammans kan vi hjälpas åt att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

- Erika Rapp, chef kvalitet & utveckling, Menigo
Kyckling
Foto: Kycklingfarm i närheten av Katrineholm
Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv