ILO bildades redan 1919 efter första världskriget och ingick som en del i Versaillefördraget. ILO är numera FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. ILO:s särdrag är trepartismen som innebär att regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer deltar i ILO:s beslutande och verkställande organ och har oberoende status med full rösträtt. ILO:s arbetar med att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa genom att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor globalt.

ILO har beslutat om över 180 konventioner. År 1999 bestämdes det inom ILO att arbetet med konventionerna skulle förnyas och man initierade A Decent Work Agenda – anständiga arbetsvillkor för alla. Man valde ut åtta särskilt angelägna kärnkonventioner. Kärnkonventionerna utgör en minimistandard för arbetsvillkor som medlemsländerna ska uppfylla. Två av dem berör förenings- och organisationsfrihet, två tvångsarbete, två diskriminering och två handlar om barnarbete. Över 90 procent av FN:s medlemsländer har ratificerat dessa.

Förenings- och organisationsfrihet
Konvention 87: Föreningsfrihet och organisationsrätt
Konvention 98: Rätten att organisera och förhandla kollektivt
Tvångsarbete
Konvention 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete
Konvention 105: Avskaffande av tvångsarbete
Diskriminering
Konvention 100: Lika lön för lika arbete oavsett kön
Konvention 111: Diskriminering vid anställning och yrkesutövning
Barnarbete
Konvention 138: Minimiålder för arbete
Konvention 182: Mot de värsta formerna av barnarbete

Varje land som ratificerat kärnkonventionerna måste skriva en rapport till ILO vartannat år. Det finns möjligheter för arbetsmarknadens parter att rapportera kritik till ILO. De granskar fallen och kan uppmana medlemsländernas regeringar, arbetsgivare och fackföreningar samt internationella organisationer att sätta press på det aktuella landet.

Vi tackar Keth Thapper för ett fantastiskt lärorikt seminarium!

ILOlogga

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv