Workshop: UN Guiding Principles, ansvar och hur det berör landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling

Under förmiddagen fokuserade vi på att diskutera hur FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter tillämpas i praktiken. Ramverket är ett stöd vad gäller att definiera ansvar och lämpliga åtgärder beroende på bland annat riskers allvarlighetsgrad, inflytande, samt var i leveranskedjan riskerna förekommer. Workshopen omfattade bland annat linjeövningar och ’fish bowl’- diskussioner. Diskussionerna kretsade i första hand kring ansvar i förhållande till om leverantören är orsakande, bidragande eller länkad till en risk men också kring de interna utmaningarna i att göra hållbarhet till en integrerad del av inköpsprocessen. Därefter presenterades hur ramverket har implementerats i praktiken genom olika stöddokument som landsting och regioner använder vid uppföljningar.

 

Enact

 

Goda exempel

Eftermiddagen inleddes med en presentation kring de aktiviteter som genomförts under 2018 samt de effekter vi kan se av den nationella samordningen. Fyra exempel som lyftes är:

Kvalificeringskrav och utvärderingskriterier, IT: 

Under året har Region Stockholm introducerat kvalificerings- och utvärderingskriterier som ett komplement till kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor. Några effekter man har kunnat se av kraven och de uppföljningar som har genomförts är bland annat: ökad transparens, ökad kunskap och kompetens hos leverantörer, ökat antal leverantörer som har förbättrat de interna rutinerna och processerna, ökad medvetenhet om riskerna i leveranskedjan, minskad mängd farliga ämnen samt minskad energianvändning. 

 

Goda exempel II

 

 Gottgörelse

 Som en effekt av det arbete som landsting och regioner varit delaktiga i, tillsammans med flertalet intressenter globalt, har migrantarbetares situation i Malaysia tagits upp och prövats. Ett arbete har påbörjats där flertalet aktörer diskuterar hur man gemensamt kan gottgöra migrantarbetare som är skuldsatta gentemot sin arbetsgivare och därmed försatta i modernt skuldslaveri. 

Förändring i större företag

 Som en effekt av de kontorsrevisioner som har genomförts av landsting och regioner har flera stora företag påbörjat och genomfört omfattande organisatoriska förändringar i syfte att på ett systematiskt vis adressera risker i leveranskedjan. En leverantör har till exempel lyft revisionsresultatet på ledningsnivå i bolaget, som i sin tur beslutat att anlita konsulter för att se över den globala CSR-strategin för att i större utsträckning identifiera och hantera risker längre ut i leveranskedjorna. En annan leverantör har som en effekt av en uppföljning anlitat en hållbarhetsansvarig som ska arbeta heltid med att säkerställa ett systematiskt arbete med hållbara leveranskedjor. Liknande förändringar och åtgärder har rapporterats om som en följd av det åtgärdsarbetet som landsting och regioner bedrivit efter revisioner.

 Förändring i mindre företag

 Mindre leverantörer, som upplevt begränsade möjligheter att arbeta med risk i leveranskedjan, har som en följd av uppföljningar och dialog börjat titta på olika åtgärder de kan vidta för att öka sin riskmedvetenhet.

 Handlingsplaner 2019

 Regionerna presenterade under dagen sina handlingsplaner för året. Ett genomgående tema är att flera regioner kommer att lägga fokus på redan påbörjade uppföljningar, i syfte att säkerställa att avvikelser följs upp och hanteras och att uppföljningar avslutas. Det är i denna fas som förbättringar och utveckling sker och det är därför särskilt viktigt att detta lyfts och prioriteras. Under året ska även miljö integreras tydligare i handlingsplanerna. För ytterligare information om planerna inom de respektive riskområdena, kontakta gärna de regionala samordnarna!

 

bild styrgrupp

 

 På gång inom miljö

 Nu är alla kontaktpersonerna på plats vilket är jätteroligt och ett uppstartsmöte är inbokat till 30/1. På mötet kommer bland annat WSP att presentera sin slutrapport gällande miljöprioritering av upphandlingskategorierna och Trossa kommer att presentera kemkollen som är ett tänkt verktyg för att dela på uppföljningar av kemikaliekrav.

 

Stort tack till styrgruppen, regionala samordnare och kontaktpersoner för bra diskussioner och för allt arbete som genomförs inom ramen för den nationella samordningen för hållbar upphandling!

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv