Offentlig upphandling ses allt mer som ett viktigt politiskt styrmedel för att främja en hållbar utveckling. Offentlig upphandling utgör en betydande del av BNP och vår gemensamma köpkraft är en möjlighet för att skapa en efterfrågan på ansvarsfullt producerade produkter och tjänster. Men stater har även ett ansvar för att skydda mänskliga rättigheter. De bör verka för att företag som de genomför affärstransaktioner med respekterar de mänskliga rättigheterna – inte minst genom offentlig upphandling. Och när ett företag, som kan länkas till staten, kränker mänskliga rättigheter innebär det att staten brister i sina internationella åtaganden. Allt fler upphandlande myndigheter börjar också ställa hållbarhetskrav i upphandling vilket är något som organisationer som RBA har uppmärksammat. Det var också bakgrunden till varför man hade bjudit in offentliga upphandlare för dialog kring krav och inte minst ett medskick om ökad harmonisering mellan länder.

Responsible Business Alliance (RBA) är en medlemsorganisation som arbetar för socialt och miljömässigt ansvarstagande inom it- och elektronikbranschen samt bilindustrin. RBA grundades för 13 år sedan av åtta ledande it-tillverkare och har idag 366 medlemmar från alla led i leverantörskedjan. Medlemsföretagen omsätter 7.7 biljoner USD och sysselsätter 21.5 miljoner medarbetare i 120 länder.

Frågor och områden som diskuterades under rundabordssamtalen var vikten av att göra grundliga konsekvensanalyser (due diligence) för att identifiera och minimera riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, negativa effekter på miljön och för korruption. Man bör samtidigt inte arbeta med risker som exempelvis trafficking och skuldslaveri, övertid, lön, miljö och korruption i separata silos. Och en viktig kommentar var att tyvärr är det sällan att de arbetare vars villkor vi vill förbättra finns representerade i dessa diskussioner och lyssna till vad de vill.

Sveriges regioner har arbetat med hållbar upphandling sedan 2007 och vet att det kan vara ett effektivt styrmedel för att förbättra villkoren för arbetare och för miljön i de fabriker som vi upphandlar från. Men, det räcker inte med att utveckla en uppförandekod eller inkludera krav i kontraktsvillkoren. Det krävs även resurser för ett systematiskt uppföljningsarbete, för kapacitetshöjande aktiviteter såväl internt som externt. Det är lätt att peka finger mot våra leverantörer och tala om vad de ska ha på plats. Men vi som upphandlande myndigheter måste också göra vår interna hälsokontroll och se till att vi har resurser vad gäller det viktiga uppföljningsarbetet och att det finns tid och kompetens. Sist men inte minst måste vi samarbeta. Både mellan upphandlande myndigheter men även mellan länder för att undvika dubbelarbete och dela resultat. OECD ska inom kort påbörja en bred kartläggning vad som görs inom medlemsländerna vad gäller hållbar offentlig upphandling för att främja hållbart företagande.

Till sist, det finns en stor möjlighet, och skyldighet, att säkerställa hållbara leveranskedjor genom hållbar offentlig upphandling och vi ser allt fler exempel från upphandlande myndigheter runt om i Europa. Industrin har identifierat denna utveckling som central och vill öka dialogen med upphandlande myndigheter om vilka krav som anses viktiga. Det finns därmed en möjlighet att, som beskrevs inledningsvis, använda vår gemensamma köpkraft till att skapa en hållbar utveckling genom hållbar offentlig upphandling.

Brussels1

Carlos Busquets, Director of Public Policy Responsible Business Alliance, Anna Lupi, Legal and Policy Officer, G1 Public Procurement Strategy EU Kommissionen, Isle Beneke, Head of Competence Centre for Sustainable Procurement, German Federal Ministry of the Interior, Crown Commercial Services, Pauline Göthberg, Sveriges Regioner, Shivani Kannabhiran, Policy Advisor, Responsible Business Conduct Investment Division, Directorate for Financial and Enterprise Affairs OECD.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv