Regeringen gav den 31 maj 2018 (S2018/03385/FS) Läkemedelsverket i uppdrag att inrätta och ansvara för ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Under hösten 2018 genomfördes en extern intressentdialog med totalt arton aktörer och en verksamhetsplan togs fram för Kunskapscentrums verksamhet med vision, övergripande målsättningar och fokusområden. Läs mer om Kunskapscentrum för läkemedel i miljön på Läkemedelsverkets hemsida.

Kunskapscentrums vision är att såväl människor, djur som miljö tryggas från skadlig miljöpåverkan orsakad av läkemedel nu och för framtida generationer. Människan, djuren och miljön, nuvarande och kommande generationer, ska vara trygga från risker som är relaterade till läkemedel i miljön. Detta berör exempelvis arters fortsatt goda reproduktiva hälsa, en säker tillgång till verksamma läkemedel och minskad antibiotikaresistens samt väl fungerande ekosystem.

 

20190509 100252

20190509 121839

 

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv