Läkemedel både bot och hot
Läkemedel är till för att lindra och bota sjukdomar. Samtidigt utgör de ett hot mot både hälsa och miljö och problemen relaterade till läkemedelstillverkning är stora och välkända. Forskning har visat att jord, sediment, ytvatten och grundvatten innehåller allt fler kemikalier och läkemedel såväl i Sverige som i stora tillverkningsländer som Kina och Indien. Detta utgör en fara för miljön och är en hälsorisk - inte minst för resistensutvecklingen som minskar möjligheter till behandling av svåra infektioner. WHO har pekat ut utvecklingen av multiresistenta bakterier (AMR) som ett av de största hoten mot global hälsa. En bidragande orsak är utsläpp i samband med tillverkning.

Harmonisering av krav
Under dagen diskuterades en rad frågor kopplade till läkemedel, bl.a. vilka hållbarhetskrav som ställs idag på läkemedel i de nordiska länderna. Exempelvis presenterade Sykehusinnkjøp HF de miljökrav som nyligen ställts vid upphandling av antibiotika. Vidare berättade Amgros I/S bl.a. om deras helhetsgrepp kring miljöfrågorna, där man kartlagt den egna verksamhetens både interna och externa påverkansmöjligheter och nu kommer arbeta vidare utifrån resultatet av kartläggningen.

Västra Götalandsregionen berättade om samarbetet med Upphandlingsmyndigheten och framtagandet av uppdaterade läkemedelskriterier. Läkemedel är ett område där Upphandlingsmyndigheten i samverkan med intressenter utvecklar miljö- och sociala kriterier anpassade för att användas i offentlig upphandling. En uppdatering av läkemedelskraven beräknas vara klara under året.

Deltagarna ställer sig mycket positiva till framtagande av krav på nordisk basis. Lena Göransson Modigh, hållbarhetsansvarig Koncerninköp, Västra Götalandsregionen, ser också fördelarna.


- Vi har sedan 2010 samarbetat på nationell nivå för att ställa och följa upp hållbarhetskrav vid upphandling av läkemedel och har kommit en bit på väg. Men den offentliga upphandlingen av läkemedel i Sverige är förhållandevis liten. En ökad harmonisering av krav mellan de nordiska länderna skulle öka vår påverkansmöjlighet. Det skulle möjliggöra ett samarbeta kring uppföljningar vilket skulle vara mer kostnadseffektivt. Samtidigt skulle det underlätta för våra leverantörer.


Vi ser mycket fram mot det fortsatta samarbetet med våra nordiska kollegor och nästa steg är att bjuda in även Finland och Island i samarbetet.

Läkemedelnorden

Foto: Katharina Högdin Nationella Kansliet Hållbar Upphandling, Lena Göransson Modigh Hållbarhetsansvarig Koncerninköp VGR, Ingemar Sesevic, Enhetschef Medicinska spec VGR, Jon Bjergfeld Amgros Danmark, Laila Pagh-Skog LIS Sykehusinkkjöp

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv