FGL:s vd Kenneth Nyblom inledde dialogen med att presentera branschorganisationen och redovisade översiktligt flera för FGL viktiga frågor kring hållbarhet m.m. 

Region E berättade om sitt nationella uppföljningsarbete samt status på pågående uppföljningar. Vidare informerade man om att man arbetar med att ta fram en 3-årig handlingsplan för läkemedel. Margareta Bergh från Upphandlingsmyndigheten, som bjudits in till dialogmötet, redogjorde för det pågående arbetet med att revidera hållbarhetskriterier för läkemedel. En uppdatering av kriterierna beräknas vara klar att publicera under året. 

Detta ledde över till en intressant diskussion om framtiden och de kommande hållbarhetskriterierna, både kring den slutliga utformningen av kriterierna och hur kriterierna kommer att tillämpas av regionerna.

Vi tackar FGL för möjligheten till dialog och kommer att fortsätta dessa dialogmöten, för att på ett konstruktivt sätt utbyta erfarenheter.

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv