Bristerna gällande specifika miljökrav kan till exempel handla om innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen i produkter eller avsaknad av verifikat som intygar att miljökrav uppfylls. En lärdom att ta med sig från genomförda uppföljningar är att det är viktigt att ha en aktiv dialog med leverantörerna, inför upphandling och under hela avtalstiden. Nedan ges en sammanfattning av resultaten från miljöuppföljning hösten 2018 och våren 2019 samt en beskrivning av den metodik som använts under miljöuppföljningen.

 

Metodik

Ungefär 50 % av avtalen följs upp avseende miljökrav. Vid uppföljning granskas leverantörernas strukturerade miljöarbete samt krav på produkt och/eller tjänst. För avtal som omfattar produkter genomfördes skrivbordsuppföljningar, vilket innebär att leverantörerna får fylla i ett formulär samt bifoga verifikat för samtliga produkter och krav som omfattas av uppföljningen. Leverantörernas svar bedöms och granskas. Uppföljning av tjänster under våren 2019 genomfördes som på-plats-revision. I de fall som avvikelser funnits har Region Stockholm initialt arbetat med leverantörerna för att åtgärda avvikelserna och i de fall avvikelser kvarstår när uppföljningen avslutas har sanktioner enligt gällande avtal nyttjats. 

 

Resultat hösten 2018 och våren 2019

Under hösten 2018 och våren 2019 följdes 78 leverantörer på sexton avtal upp. Följande avtal har följts upp:

 • Laboratorieprodukter

 • Blodprovtagningsartiklar

 • Urologiprodukter

 • Endoskopiartiklar

 • Laparaskopiartiklar

 • Suturer och staplingsprodukter

 • Bråckpluggar och nät

 • Hemostatika

 • Arbetskläder för ambulanspersonal

 • Förbandsartiklar

 • Kompressionsartiklar

 • Sårbehandling med undertryck

 • Papper och plastvaror

 • Läkemedelsförsörjning

 • Tunga transporter

 • Flyttjänster

Tretton av avtalen avser produkter och tre avser tjänster. Exempel på miljökrav som följts upp för produkter är innehåll av PVC, ftalater, antimikrobiella ämnen, flamskyddsmedel, fluorerade föreningar, allergiframkallande ämnen och pappersmassa från hållbart skogsbruk. I de fall vi vid upphandlingen har fått göra undantag gällande PVC och/eller ftalater i produkterna på grund av medicinska skäl har vi även följt upp att leverantörerna arbetar för att fasa ut PVC och ftalater i dessa produkter. Exempel på miljökrav som följts upp för tjänster är att förarna är utbildade i sparsam körning samt krav som rör de fordon som används vid utförandet av tjänsten, till exempel fordonsklasser och andel förnybara bränslen. Miljökraven skiljer sig åt mellan avtalen, beroende på vad som är relevant för avtalets produkter.

Samtliga leverantörer hade ett godkänt strukturerat miljöarbete, vilket bland annat innebär att de har en miljöpolicy, mätbara och tidsatta mål för miljöarbetet samt rutiner för att säkerställa att produkterna uppfyller våra miljökrav. För många avtal uppfylldes samtliga miljökrav på produkter, vilket visar på en mognad hos branscherna och en förståelse för de miljökrav som Region Stockholm ställer.

Ett avtal stack ut, Laparaskopiartiklar. Inom detta avtal uppfyllde endast 3 av 14 leverantörer samtliga miljökrav på produkter. Bland övriga leverantörer på avtalet förekom brister avseende PVC-innehåll, innehåll av antimikrobiella ämnen och nickelinnehåll i rostfritt stål. Samtliga avvikelser har resulterat i sanktioner enligt avtal. I vissa fall har produkterna tagits bort från avtalet, men i de fall produkterna inte kunnat tas bort från avtalet av medicinska skäl har prisavdrag eller vite om 15 % tagits ut. Resultatet visar på vikten av att föra en aktiv dialog med branschen innan upphandling så att det finns en acceptans hos leverantörerna för de miljökrav som ställs. Det är också viktigt att följa upp avtalet igen om några år. 

Inom avtalsområdena Urologiprodukter, Endoskopiartiklar, Suturer och staplingsprodukter, Hemostatika, Sårbehandling med undertryck samt Papper och plastvaror hade endast en leverantör på respektive avtal avvikelser. Avvikelserna har hanterats med sanktioner enligt avtal. 

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta: Elsa Härdelin, Hållbarhet, regionledningskontoret, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv