Cindy Berman som är projektledare för hela projektet presenterade rapporten och berättade om bakgrunden till projektet, samt vikten av partnerskap för att adressera de risker som förekommer inom instrumenttillverkningsindustrin i Pakistan, däribland barnarbete. Rapporten är författad med syftet att ge en helhetsbild på situationen i Pakistan genom att belysa ansvar på såväl lokal som global nivå samt att ge en överskådlig bild av så många aspekter på Pakistans tillverkning av kirurgiska instrument som möjligt, bland annat genom både utländska tillverkare och inköpsorganisationer.

På lanseringseventet presenterade Karin Lonaeus Sveriges nationella samarbete med tydliga harmoniserade krav för socialt ansvarstagande i hela leveranskedjan, koppling till risker för varje specifik produktkategori och uppföljning av dessa. Vidare presenterades även det arbete som görs med avvikelsehantering och att det är där vi kan göra en stor och viktig skillnad!

Julian Rolland från OneMed fick ge deltagarna en bild av hur de som inköpare ser på problematiken i landet. Anne Marschal från Islamabad i Pakistan gav sin syn på människorättsfrågorna med lokalt perspektiv och Owain Johnstone från ETI pratade om särskilda risker för människohandel kopplat till situationen med Covid-19.

En av orsakerna till Pakistans utsatta läge är enligt ETI den massiva prispress som västvärlden har på de varor som tillverkas i landet. Rapporten redogör för fler viktiga perspektiv som ger förståelse för förhållandena i Pakistan, däribland kulturella och ekonomiska faktorer, balans mellan formell och informell arbetslivssektor. Enligt rapporten sker 97% av tillverkningen i den informella sektorn. Den formella sektorn består av ett fåtal fabriker som exporterar instrumenten vidare till den europeiska marknaden, medan den informella sektorn består av mindre verkstäder och/eller hemarbetare. Den informella sektorn levererar varor till exportfabrikerna genom informella avtal och relationer. Detta innebär stora risker vad gäller exempelvis arbetsvillkor, hälsa & säkerhet, och inte minst barnarbete.

Flera av talarna poängterade att förhållandena är långt ifrån nya men likaväl alarmerande inte minst under den rådande pandemisituationen. Världsläget är allvarligt och Pakistan är förhållandevis svårt drabbat på flera sätt. ETI menar att det finns ett uppenbart behov av konsekvensanalys och riskmedvetenhet i hela värdekedjan. Om det behovet tillgodoses kan det innebära förbättrade arbetsförhållanden i Pakistan på sikt. Men detta kommer bara ske om den tongivande europeiska marknaden tar ansvar, inte genom att säga upp kontrakt och flytta hem tillverkningen, utan genom att samarbeta med leverantörer och underleverantörer för förändring!

Skrivet av: Christina Levin
Om författaren
Christina Levin arbetar som hållbarhetscontroller på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv