Upphandling lyfts ofta som ett verktyg för att uppmuntra till miljövänligare tillverkning av läkemedel och därigenom minska den negativa påverkan från läkemedel i miljön. Dagen fokuserade på att dela erfarenheter och frågan hur vi på nordisk nivå kan använda oss av upphandling för att tillsammans driva utvecklingen framåt. Det bjöds på många intressanta presentationer om hur man arbetar med miljökrav vid upphandling av läkemedel i Sverige och hos våra nordiska grannar.

Viktiga frågor som lyftes var bland annat hur vi tillsammans kan driva frågan om en harmoniserad kravställan framåt för att bidra till en mer hållbar läkemedelsproduktion samt hur kan vi kan stärka det nordiska samarbetet.

Arrangörer för dagen var SUDDEN-projektet, Finnish Environment Institute (SYKE), Competence Centre for Innovative and Sustainable Public Procurement (KEINO) och kunskapscentrum för läkemedel i miljön.

 

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv