Magnus Strand, Miljösäkerhetsrådgivare Region Blekinge.


Vi i regionen producerar bland annat hälsa för våra invånare så därför är det är viktigt för mig att våra inköp inte bidrar till risk för människors hälsa och liv i de leveranskedjor som finns.

Vad arbetar du med inom regionen?

Jag arbetar med miljö och hållbarhet och ingår i regionens miljöstab och deltar i det strategiska miljö- och hållbarhetsarbetet i Region Blekinge Mina fokusområden är miljö- och hållbarhetskrav i upphandling och kemikaliehantering. Det innebär att jag är ett stöd till upphandlare med att ta fram miljö och hållbarhetskrav i de upphandlingar som genomförs. En del av mitt arbete innebär kontakter med leverantörer samt genomförande av marknadsanalyser. Det handlar också om att utveckla en god kännedom om leverantörsmarknaden och försöka påverka den i rätt riktning. I arbetet gäller det att se vilka möjligheter Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger för att utveckla kravställande. I min roll är alltså det många olika uppgifter att förhålla sig till.

Region Blekinge är i sammanhanget en liten kund men tillsammans med övriga regioner i Sverige blir vi en större kund och har då större möjlighet att påverka och lyfta krav som är relevanta för att inköpet ska vara hållbart. Det innebär att när vi ställer uppdaterade och rätt krav på utrustning så leder det till kvalitét med lång hållbarhet och kan också generera lägre kostnader långsiktigt.

Du är också regional samordnare för regionerna Blekinge, Kronoberg och Halland inom riskområdet medicinteknik. Vad innebär det?

Utöver mitt arbete med miljö och hållbarhetskrav för varor och tjänster i vår region samordnar jag även vårt nationella arbete för riskområdet medicinteknisk utrustning. Jag har kontaktpersoner i Region Halland och Region Kronoberg som också är delaktiga och bidrar i arbetet. Samtliga regionala samordnare har månadsvis avstämningar kring det arbete vi utför, vi drar nytta av våra gemensamma processer och utbyter kunskap.
Varje år tar vi fram en handlingsplan som säger vad vi ska arbeta med under året. Det kan vara planerade revisioner av leverantörer, branschdialoger, framtagande av riskanalyser och utbildningar.

Varför är den här rollen viktig?

Medicinteknisk utrustning är ett av regionernas åtta prioriterade riskområden. I tillverkning av medicinteknisk utrustning finns risker för att människors och arbetares rättigheter åsidosätts och produktionen bidrar till en belastning på miljön inte minst utvinning av råmaterial och användning av kemikalier i produktionen. Leveranskedjorna är långa och komplexa vilket innebär höga risker inte minst i de yttre delarna. Dåliga anställningsvillkor, barnarbete, slavliknande arbetsförhållande och sjukdom och hälsoproblem på grund att farliga ämnen förekommer. Vi i regionen producerar bland annat hälsa för våra invånare så därför är det är viktigt för mig att våra inköp inte bidrar till risk för människors hälsa och liv i de leveranskedjor som finns. Av de anledningarna är det viktigt att vi tillsammans med våra leverantörer verkligen gör det vi kan för att arbeta för förbättringar. Vi står inför stora utmaningar vad gäller klimatet, fattigdom och miljö och det känns viktigt att jag, i min roll, både kan säkerställa att regionen köper utrustning som underlättar och bidrar till kvalitet i vårt arbete och samtidigt kan bidra till positiv förändring – såväl nationellt som globalt i leveranskedjorna.

Vad är du mest stolt över?

Jag är stolt för att vara en aktiv del av det gemensamma arbete där samtliga regioner i Sverige deltar och som vi vet leder till förbättringar. Det har gjorts mycket bra arbete under åren. Det som gör mig stolt är att vi lyckas att få leverantörer inom området medicinteknisk utrustning att förstå vikten av att ta ansvar för sina leveranskedjor. Vi för dialoger med branschen och har presenterat resultatet från våra riskbedömningar där vi kan visa de mest riskfyllda delarna i leveranskedjorna. Detta tillsammans de revisioner vi så här långt gjort bidrar till att leverantörer sätter hållbarhetsfrågorna på agendan. Det är inte sällan som leverantörer är miljö- och/eller kvalitetscertifierade men har inte alltid samma systematik i sitt arbete med de sociala etiska perspektiven. Det åtgärdsarbete som följer efter våra revisioner leder till att leverantörerna får en förståelse för begreppet due-diligence som innebär att de måste ha ett internt systematiskt arbete som också leder till bättre förhållanden i underleverantörsleden. Vi har ännu inte haft möjlighet att genomföra fabriksrevisioner men planerar för detta när pandemin ger oss möjlighet.

Arkiv