Anja Björnberg Ekstrand, Strategisk Inköpare


Vi står inför stora utmaningar vad gäller klimatet, fattigdom och miljö och det är väsentligt att vi både kan säkerställa att sjukvården köper textilier som håller rätt kvalitet till rätt pris men att våra inköp också bidrar till en positiv förändring – både i Sverige och i våra leveranskedjor.

Vad arbetar du med inom regionen?

Jag har sedan 2010 arbetat som strategisk inköpare på Koncerninköp med fokus på textilier, sedan i våras arbetar jag med ett nytt område - sjukvårdstjänster. Arbetet har inneburit att jag tillsammans med beställare utformar upplägg och upphandling för textilier som används inom sjukvården som till exempel sjukvårdstextilier, arbetskläder, ambulanskläder och inredningstextilier etc. Som strategisk inköpare ta jag fram affärsstrategier samt genomför marknadsanalyser. Det handlar också om att utveckla en god kännedom om leverantörsmarknaden och försöka utveckla den i rätt riktning. Lagen om offentlig upphandling (LOU) är också en del av arbetet. Som strategisk inköpare är det många olika uppgifter att förhålla sig till helt enkelt! Region Skåne upphandlar textilier för cirka 35 MSEK/per år och därmed kan vi påverka och lyfta krav som är relevanta för att inköpet ska vara hållbart. Det innebär att vi ställer uppdaterade och rätt miljökrav, att materialet är av rätt kvalité så att det har en lång hållbarhet men också genererar lägre kostnader långsiktigt.

Du är också Region Skånes regionala samordnare inom ramen för det nationella samarbetet med hållbar upphandling. Vad innebär det?

Utöver min roll som strategisk inköpare samordnar jag även vårt nationella arbete för riskområdet textil. Jag har en kontaktperson som också är delaktig och hjälper till i arbetet, Emma Bratt i Region Örebrolän. Vi har båda textilbakgrund och det är naturligtvis en fördel för vårt nationella arbete. Samtliga regionala samordnare har månadsvis avstämningar kring det arbete vi utför, vi drar nytta av våra gemensamma processer och utbyter kunskap.

Varje år tar vi fram en handlingsplan som anger vad vi ska arbeta med under kommande året. Det kan vara planerade revisioner av leverantörer, branschdialoger, framtagande av riskanalyser och utbildningar.

Varför är den här rollen viktig?

Textilier är ett av regionernas åtta prioriterade riskområden. När man tillverkar textilier finns risk för att människors och arbetares rättigheter åsidosätts och produktionen bidrar till en belastning på miljön inte minst vid bomullsodlingar som kräver mycket vatten och kemikalier. I leveranskedjan finns det risk för att det finns dåliga anställningsvillkor och arbetsförhållanden, barnarbete, och sjukdom på grund av inte rätt hantering av kemikalier. Våra inköp ska inte bidra till något av detta utan att vi tillsammans med våra leverantörer verkligen gör vårt bästa för att arbeta för en förbättring. Genom att vi definierar risker i leveranskedjan kan vi bättre följa upp och få insikt i hur det ser ut. Vi står inför stora utmaningar vad gäller klimatet, fattigdom och miljö och det är väsentligt att vi både kan säkerställa att sjukvården köper textilier som håller rätt kvalitet till rätt pris men att våra inköp också bidrar till en positiv förändring – både i Sverige och i våra leveranskedjor.

Vad är du mest stolt över?

Det har gjorts mycket bra arbete under åren så det är svårt att välja, men några av höjdpunkterna är att vi lyckades upphandla en helt ny sjukvårdstextil som har en mindre miljöpåverkan samt gjort leverantörskedjan säkrare. Den upphandlingen ledde också till minskade koldioxidutsläpp och totalt sett minskade kostnader. Om jag får lyfta ytterligare en sak så är det att våra avtalsuppföljningar gör skillnad. Jag deltog för några år sedan vid en fabriksrevision i Bosnien hos en av våra leverantörers underleverantörer för sömnad och tillskärning. Vid fabriksbesöket påträffade vi omärkta kemikalier och vissa problem med arbetsmiljön men efter revisionen tog vår avtalsleverantör ansvar för att alla avvikelser åtgärdades och de lyckades också förbättra sitt interna hållbarhetsarbete. Det är två konkreta fall där våra upphandlingar, i samverkan och dialog med leverantörer, har skapat en positiv förändring. Sedan är det mycket givande att arbeta med leverantörerna kring dessa frågor, det finns ett stort engagemang och vilja till att bli kunnig och ansvarstagande, det ger mig hopp om att vi är på väg i rätt riktning.

Arkiv