Sari Joskitt, Kategoriledare Inköp i Region Sörmland och Region Västmanland


Jag är stolt över vårt nationella samarbeta där alla regioner gemensamt samverkar för en hållbar utveckling. Vi har sett över åren att de krav vi ställer och de avtalsuppföljningar vi genomför gör skillnad för människor och miljö.

Vad arbetar du med inom regionen?

Jag arbetar sedan 2015 som Kategoriledare på Inköp i Region Sörmland och Region Västmanland. Mina kategorier är FM-tjänster och livsmedel. Där ingår bland annat fordon, lokalvård, tvätt – och textilier, logistik och transporter, fastighets och drift relaterade kostnader. Det innebär att jag tillsammans med verksamheter jobbar i kategoriteam med
att ta fram kategoristrategier. Jag har idag kategoriteam inom kategoriområdena livsmedel och fordon. Inom båda kategoriområdena håller vi på med att revidera våra kommande strategier för åren 2021 - 2024. 
Som Kategoriledare leder jag arbetet med att ta fram en kategoristrategi tillsammans med verksamheterna, strategisk inköpare och miljöcontroller. Det är ett arbete som vi gör tillsammans och följer den process som finns framtagen.

Du är också Region Sörmlands kontaktperson i området förbandsartiklar och Region Västmanlands kontaktperson i området livsmedel för det nationella samarbetet med hållbar upphandling. Vad innebär det?

Som kontaktperson för riskområdena förbandsartiklar och livsmedel i vårt nationella arbete hållbar upphandling deltar jag i våra månadsvisa avstämningar och planerar arbetet framåt. Vi drar nytta av våra gemensamma processer och utbyter kunskap. Vi har inom båda riskområdena tagit fram handlingsplaner som definierar vad vi ska arbeta med under 3 år. Det kan vara planerade revisioner av leverantörer, branschdialoger, framtagande av riskanalyser och utbildningar.

Varför är den här rollen viktig?

Det är viktigt i mitt arbete och i den roll jag har i det nationella arbetet att kunna bidra till att vi når ut till våra leverantörer om hur viktigt det är med att förbättra våra inköp. Att de livsmedel vi köper in från våra leverantörer är odlat, hanterat under bra förhållanden. Att vi tillsammans med våra leverantörer verkligen gör vårt bästa för att arbeta för en förbättring. Vi står inför stora utmaningar vad gäller klimatet, arbetares rättigheter i våra leveranskedjor av livsmedel och korruption. Inom området förbandsartiklar så förbrukas det stora volymer varje dag inom hälso- och sjukvården. Utmaningen inom detta område är att få en spårbarhet i hela leveranskedjan av komponenter och identifiera riskerna längre ner i leveranskedjan.

Vad är du mest stolt över?

Jag är stolt över vårt nationella samarbeta där alla regioner gemensamt samverkar för en hållbar utveckling. Vi har sett över åren att de krav vi ställer och de avtalsuppföljningar vi genomför gör skillnad för människor och miljö. Om jag ska nämna ett exempel är när vi genomförde fabriksrevisioner i Thailand i kycklingslakterier. Uppföljningen visade på brister som att migrantarbetare fick betala högre rekryteringsavgifter än vad som bedömdes skäligt samt att det fanns ett antal brister vad gällde hälso- och säkerhetsaspekter, särskilt gällande brandskydd. I det andra slakteriet identifierade revisorn också att rekryteringsavgifterna var högre än skäligt samt ett antal hälso- och säkerhetsaspekter. Våra leverantörer tillsammans med deras underleverantörer arbetade hårt med att åtgärda avvikelserna vilket bland annat innebar att leverantören förhandlade ned rekryteringsavgifterna som migrantarbetarna betalar, inte bara för arbetare vid den reviderade fabriken utan för alla sina fabriker. Denna uppföljning visar att vi i samarbete med leverantörer kan skapa förändring och att ett arbete med hållbar upphandling kan bidra till en hållbar utveckling.

Arkiv