Virginia Günes Hållbarhetscontroller Region Västernorrland


Det måste ses som en självklarhet att vår hälso- och sjukvård inte ska ske på bekostnad av arbets- och levnadsförhållanden i leverantörsledet.

Vad arbetar du med inom regionen?

Jag arbetar som hållbarhetscontroller på Verksamheten Inköp och Upphandling i Region Västernorrland sedan januari 2020. Kortfattat innebär det att jag jobbar med hållbar offentlig upphandling. Min roll är att säkerställa att regionen ställer sociala och miljömässiga hållbarhetskrav i prioriterade upphandlingar som har betydande hälso-/miljö-/klimatpåverkan, eller är inom riskområden med avseende på hållbara och rättvisa leverantörskedjor. En viktig del i arbetet är också att följa upp leverantörerna under avtalstidens gång. Hållbarhetskraven i upphandlingarna syftar till att främja en hållbar utveckling och bidra till uppfyllelsen av våra hållbarhetsmål enligt vår antagna hållbarhetsplan.
Utöver detta deltar jag även i olika regionala och nationella samarbeten i syfte att utbyta erfarenheter och samarbeta kring frågor om hållbar offentlig upphandling.

Du har också precis tagit över rollen som samordnare för riskområdet instrument inom ramen för det nationella samarbetet med hållbar upphandling. Vad innebär det?

Det innebär att jag ansvarar för att samordna regionernas nationella arbete för riskområdet instrument. Det känns som ett viktigt uppdrag då Swedwatchs granskning av instrumenttillverkningsindustrin i Pakistan 2007 blev startskottet för det nationella samarbetet.
Tillsammans med kontaktpersonerna i de övriga tre Norrlandsregionerna Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Norrbotten har jag i uppdrag att fastställa handlingsplanen och aktivitetsplanen för 2021. Vi utgår ifrån riskanalyser som har gjorts inom området och väljer ut prioriterade risker att arbeta vidare med. Vi kommer bland annat att utföra revisioner hos leverantörer, utveckla utvärderingskriterier som kan tillämpas vid upphandlingar samt fortsätta med insatser för att förbättra arbetsvillkoren i Pakistan.

Varför är den här rollen viktig?

Riskanalyser och uppföljningar av leveranskedjorna för plast- och stålinstrument har visat att det finns stora risker för kränkningar av mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter i hela värdekedjan, från råvaruutvinning till sluttillverkning. Barnarbete, bristande hälso- och säkerhetsrutiner, långa arbetstider, låga löner samt avsaknad av anställningstrygghet och fackliga rättigheter är exempel på identifierade risker. Även bristande miljöhänsyn är ett stort problem.
Uppföljningar har dock visat att situationen i Pakistan har förbättrats för tillverkare av instrument, till stor del tack vare de krav som bland annat Sveriges regioner har ställt i upphandlingar. Därför är det oerhört viktigt att vi fortsätter det här arbetet. Det måste ses som en självklarhet att vår hälso- och sjukvård inte ska ske på bekostnad av arbets- och levnadsförhållanden i leverantörsledet. Vi måste bidra till utveckling och förbättring av arbets- och levnadsförhållanden i leverantörsledet, samtidigt som vi arbetar för en kvalitativ och hållbar hälso- och sjukvård i Sverige.

Vad är du mest stolt över?

Jag är stolt över mina föregångare som startade det nationella samarbetet och etablerade de samverkansformer och arbetssätt som nu bidrar till att uppmärksamma och förbättra arbets- och levnadsförhållanden i leverantörskedjor globalt.

Arkiv