LenaVGR

Foto: Lena Göransson Modigh Hållbarhetsansvarig Västra Götalandsregionen

Det påbörjade arbetet med att harmonisera miljökrav inom riskområdet läkemedel och även de övriga riskområdena tror jag är en framgångsfaktor på lite sikt och en viktig uppgift att arbeta vidare med och att utveckla.

Vad arbetar du med inom regionen?

Jag arbetar sedan 2015 som hållbarhetsansvarig på Koncerninköp i Västra Götalandsregionen. Det innebär att jag har ett övergripande ansvar för att hållbarhetsfrågorna integreras i inköpsprocessens samtliga delar och att de utvecklas över tid i den riktning våra regionala politiker pekat ut. Allt detta sker i nära samverkan med t.ex. strategiska inköpare, kvalitetstekniker och materialkonsulenter på Koncerninköp, men självklart även med beställare, specialister från andra verksamheter inom regionen, övriga regioner, kommuner, marknaden m.fl. 

Du är också Västra Götalandsregionens kontaktperson för miljö inom ramen för det nationella samarbetet med hållbar upphandling. Vad innebär det?

Utöver min roll som hållbarhetsansvarig på Koncerninköp är jag även regionens kontaktperson för miljö i det nationella samarbetet med särskilt fokus på vårt arbete för riskområdet läkemedel. Jag samarbetar tätt med vår regionala samordnare för riskområdet, Anders Olsson, som är en kollega på Koncerninköp. Vi tar gemensamt med ytterligare kollegor fram både treåriga handlingsplaner och ettåriga aktivitetsplaner för läkemedelsområdet som bl.a. innehåller planerade revisioner, branschdialoger, samarbete med andra aktörer såsom övriga nordiska länder för att utveckla miljökraven m.m.
 
Samtliga kontaktpersoner för miljö har regelbundna avstämningar. Där drar vi nytta av varandras kompetenser, erfarenheter samt utbyter kunskap och denna vidareförmedlar vi sedan också till relevanta personer inom våra respektive organisationer.

Varför är den här rollen viktig?

Läkemedel är ett av regionernas åtta prioriterade riskområden. När man tillverkar läkemedel finns både miljö- och sociala risker i form av bland annat utsläpp av läkemedelssubstanser och kemikalier till miljön och dåliga arbetsvillkor för de anställda. En fråga vi fokuserar på särskilt är utsläpp av antibiotika till miljön i anslutning till tillverkningsenheter. Dessa utsläpp ger inte bara negativ miljö- och hälsopåverkan i den direkta närmiljön utan bidrar också till ökad antibiotikaresistens. Ökad antibiotikaresistens är ett globalt hälsohot, som på sikt kan innebära att vi inte kan bota vanligt förekommande bakterieinfektioner såsom lunginflammation etc. med traditionella antibiotikapreparat.
 
Det är viktigt för mig att våra inköp av läkemedel inte bidrar till vare sig dåliga arbetsvillkor, negativ miljöpåverkan eller antibiotikaresistens samtidigt som de har rätt kvalitet och rätt pris. Detta kan vi bara uppnå genom bred dialog. Vi arbetar just nu för en harmonisering regionerna emellan av miljökrav i läkemedelsupphandlingar, men vi behöver också föra dialog med upphandlande myndigheter i Norden och beslutsfattare m.fl. inom EU samt sist men inte minst marknaden för att vi ska kunna nå förbättringar.
 
Det påbörjade arbetet med att harmonisera miljökrav inom riskområdet läkemedel och även de övriga riskområdena tror jag är en framgångsfaktor på lite sikt och en viktig uppgift att arbeta vidare med och att utveckla. En harmonisering gör regionerna starkare och tydligare i sitt kravställande samtidigt som leverantörerna får lättare att leva upp till en tydlig kravbild istället för som mest 21 stycken olika.

Vad är du mest stolt över?

Vi har tagit flera steg framåt under åren och jag skulle kunna lyfta flera olika saker, men är nog allra mest stolt över att vi genom våra krav och uppföljningar bidragit till att frågan om hållbarhet lyfts inom läkemedelsbranschen globalt. Några företag hade redan systematik för hållbarhetsarbete på plats när vi började följa upp våra krav, men många leverantörer har till följd av uppföljningarna gjort ett stort arbete med att stärka sitt arbete för både socialt och miljömässigt ansvarstagande i leveranskedjorna.
 
Att se ett ökat engagemang i de här frågorna från våra leverantörer gör mig glad och ger inspiration att arbeta vidare med frågor kring till exempel antibiotikaresistens, utsläppskontroll och klimatpåverkan från branschen.  
Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv