Under seminariet presenterade Kim Claes från organisationen Catapa risker vid utvinning av mineraler, Kathleen Mc Caughey från Region Stockholm samt Leah Butler från Responsible Business Alliance presenterade metoder och verktyg som upphandlande myndigheter och leverantörer kan använda för att främja goda arbetsvillkor i produktionsleden.

Riskerna vid framställning av IT-produkter är många och väl kända. Det har länge rapporterats om konfliktmineraler vars utvinning bidrar till väpnad konflikt men även andra risker för kränkningar av mänskliga rättigheter, tvångsarbete och barnarbete vid utvinning av metaller och mineraler som är nödvändiga inom IT-industrin. Riskerna för negativ miljöpåverkan (ex. https://ejatlas.org/) är också nära länkad till riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter som hälsa- och säkerhet, tillgång till rent vatten och landrättigheter.  Och under senare år har även riskerna för miljö- och människorättsförsvarare ökat  i många länder.

Region Stockholm, Kathleen Mc Caughey, som har det nationella ansvaret för riskområdet IT, delade med sig av sina erfarenheter och strategiska metoder för att ställa och följa upp hållbarhetskrav vid IT-upphandlingar. Exempelvis ställer de, utöver de obligatoriska kraven på hållbara leveranskedjor, utvärderingskriterier för att arbeta med särskilt utpekade risker. De har i nära dialog med industrin utvecklat utvärderingskriterier som premierar proaktiva leverantörer. Leverantörer som exempelvis kan uppvisa att de har en policy för konfliktmineraler, som följer OECD:s vägledning för hållbar mineralutvinning eller som deltar i regionala program som European Partnership for Responsible Minerals, Responsible Minerals Initiative eller Responsible Cobalt Initiative.

Responsible Business Alliance, Leah Butler, presenterade det arbete som bedrivs inom RBA med Human Rights due diligence assurance programs in mineral supply chains som bygger på OECD:s vägledning för hållbar mineralutvinning.
Ett par utmaningar som lyftes var att vi måste börja kunna mäta effekterna av hållbar upphandling och branschens due diligence åtgärder och att transparens och spårbarhet måste öka i leveranskedjorna och nå bortom smältverken dvs. till gruvorna där utvinningen sker. Den bristande spårbarheten som finns idag omöjliggör kontroll av leveranskedjan.

Seminariet var en del av EU-finansierade projektet Make ICT Fair och ett flertal upphandlande myndigheter deltog. Make ICT Fair består av 11 europeiska organisationer, en kampanj som vill öka kunskapen om de risker för mänskliga rättigheter och miljö som är kopplade till IT-sektorn.

Kathleen McCaughey

Foto: Kathleen Mc Caughey Region Stockholm

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv