Under 2020 identifierade regionerna risker för tvångsarbete i leveranskedjorna för flera produkter med ursprung i Kina. Misstankarna riktar sig mot ett statligt system av tvångsarbete som involverar uigurer och andra muslimska minoriteter i den kinesiska provinsen Xinjiang. Tvångsarbetet är en del av ett bredare så kallat fattigdomsbekämpningsprogram som bland annat syftar till att motverka extremism genom ”ideologisk omskolning”.

Det finns nu även tydliga indikatorer på att riskerna inte bara förekommer i provinsen Xinjiang, då Uigurer och andra turkiska och muslimska folkgrupper förflyttas till fabriker i andra delar av Kina där de arbetar i fabriker under förhållanden som starkt antyder tvångsarbete. 

Produkter inom bland annat textilier, IT och fordon har särskilt pekats ut som högrisk vad gäller kränkningar av Uigurers rättigheter i leveranskedjorna. Med tanke på att riskerna är spridda över hela Kina, kan vi dock inte utesluta att det finns allvarliga risker även inom andra av regionernas prioriterade riskområden.

SKL Kommentus Inköpscentral, Sveriges regioner (Hållbar Upphandling) och Svenska kyrkan har tagit fram ett gemensamt brev med krav på uppföljningsåtgärder som riktar sig till leverantörer av högriskprodukter. Vi samarbetar även med Kammarkollegiet. Det område som följs upp först är IT, men efterföljs av uppföljningar inom området textilier och vårdrelaterad papper och plast, inklusive bland annat förkläden och munskydd. Därutöver planeras uppföljningar inom ytterligare områden av SKL Kommentus Inköpscentral (läs mer om det här). Genom uppföljningen vill avsändarna säkerställa att man inte bidrar till allvarliga kränkningar av uigurers och andra turkiska och muslimska minoriteters rättigheter i leveranskedjorna. Detta görs genom att kartlägga leveranskedjorna för högriskprodukter i flera led, samt säkerställa att leverantörer vidtar åtgärder för att förhindra, åtgärda och gottgöra kränkningar av mänskliga rättigheter, inklusive tvångsarbete, i enlighet med de krav som ställs på leverantörer i avsändarnas kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor. 

Vad gör vi mer?

Uppföljningsunderlaget har delats med våra samarbetspartners i Danmark, Norge, Finland och Storbritannien liksom med 19 inköpscentraler inom ramarna för European Central Purchasing Bodies Network (18 länder + EU-kommissionen), ett tiotal forskare i offentlig upphandling i Europa, samt med OECD, Swedwatch, Upphandlingsmyndigheten, PIANOo m.fl.

I mitten av december hade gruppen ett möte med ambassaden i Peking och i januari fördes diskussioner med Sveriges ambassadör för internationellt hållbart företagande. Utöver detta har dialog förts med Better Cotton Initiative, Clean Clothes Campaign, Uyghur Human Rights Project samt Worker Rights Consortium för att öka vår förståelse för frågan. De tre sistnämnda är medlemmar av Coalition to End Forced Labor in the Uyghur Region.

Vad gäller IT följer vi arbetet med frågan inom branschorganisationen Responsible Business Alliance. Gruppen har även inlett dialoger med den svenska branschorganisationen IT- och telekomföretagen, hållbarhetsmärkningen TCO Certified och offentliga myndigheters intresseorganisation Electronics Watch.

Vi har vidare ställt ett antal frågor till ett tjugotal revisionsbyråer och hållbarhetsmärkningar, om hur de arbetar med den nu identifierade risken, i syfte att följa arbetet med att hitta lämpliga indikatorer och riskhanteringsåtgärder.

 

2021 02 05 Bild ASPI

Bild: Australian Strategic Policy Institute, Uyghurs for sale (klicka här full rapport)

Vill du veta mer och ta del av uppföljningsunderlaget?

Besök Business and Human Rights Resource Centre: https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/swedish-public-procurers-engage-suppliers-to-take-measures-against-possible-links-to-uyghur-forced-labour/,
SKL Kommentus Inköpscentrals webbsida: https://www.sklkommentus.se/om-oss/vi-tar-ansvar-for-hallbarhet/uppforandekod/risk-for-tvangsarbete-i-leveranskedjorna/
eller kontakta Regionernas nationella kansli för hållbar upphandling: https://www.xn--hllbarupphandling-8qb.se/om-oss/11-om-oss/95-nationella-kansliet

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv