Behovet av munskydd har ökat från 370.000 munskydd per år, till 1-2 miljoner munskydd per vecka
representant, styrgruppen Hållbar Upphandling.

 

Offentlig upphandling är en förutsättning för att klara försörjningen av kritiska produkter till hälso- och sjukvården. Behovet av bland annat handskar, munskydd och visir till svensk sjukvård har, under det senaste året, ökat dramatiskt. I och med den ökade globala efterfrågan på sjukvårdsmateriel har riskerna ökat för kvantitetsbrister, leveransstopp, brist på råvaror (som nitril) och plötsliga prisökningar. Riskerna för förfalskningar och korruption har ökat. Utöver dessa risker har även riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter i våra leveranskedjor ökat. I vissa industrier har produktionen abrupt stängts ned på grund av låg eller ingen efterfrågan, vlket fått till följd att människor förlorat sina arbeten och inkomster. Till exempel så har, enligt ILO, 255 miljoner heltidsjobb gått förlorade under pandemin. Enligt Världsbankens beräknas 120 miljoner fler människor nu leva i extrem fattigdom på grund av Covid-19, och det finns därmed också en stor risk för att barnarbete ökar globalt. I andra industrier, som exempelvis handsktillverkning, har efterfrågan ökat drastiskt vilket har lett till ökade risker för långa arbetstider, hälso- och säkerhetsrisker och smittspridning.

 

Initialt handlade det bara om att få tag på produkterna. Hållbarhetsfokuset fanns inte förrän det började stabilisera sig lite. Men det är också skillnad på att ställa krav och att faktiskt säkerställa att de efterlevs i praktiken.” 
representant från styrgruppen Hållbar Upphandling. 

 

Panelen var enig om att situationen som man stod inför för ett år sedan, och som man delvis fortfarande står inför, var en kris olik någon annan som upplevts i modern historia. Samtliga resurser prioriterades mot att säkerställa försörjning av kritiska produkter och man upplevde ett splittrat land som konkurrerade om varor. Hållbarhetskrav lades åt sidan för att fokusera på den mer akuta situationen som sjukvården stod inför. Inflytande gentemot leverantörer minskade och man hamnade i en beroendeställning som innebar att priser ökade och tryggheten minskade. Samtidigt så såg man hur den negativa påverkan i leveranskedjan ökade för de människor som tillverkar de kritiska produkterna: 

 

”I de här situationerna så är det de redan utsatta som blir ännu mer utsatta. Vi står inför nya och större risker i våra leveranskedjor. Samtidigt har vi upplevt att det är svårare att genomföra uppföljningar när det till exempel inte går att resa.” 
representant från styrgruppen Hållbar Upphandling. 

 

Styrgruppen kunde konstatera att man idag är i ett helt nytt läge där samarbete står i fokus och där man kan dra viktiga lärdomar av det gångna årets erfarenheter. Panelen lyfte bland annat vikten av att förstå hur ett starkt hållbarhetsarbete och minskad sårbarhet går hand i hand. Att ha bra kunskap om våra leveranskedjor och risker är förutsättningar för att snabbt kunna agera i krissituationer. Värdet av regionernas samarbete har genom krisen blivit än tydligare, och är en viktig kärna som man nu vill bygga vidare på.   

 

Pandemin ger uppmärksamhet till viktiga frågor som behöver utredas. Vi behöver identifiera kritiska produkter och vara beredda inför kommande kriser. Samarbete är a och o, inte minst vad gäller hållbar upphandling” 
representant från styrgruppen Hållbar Upphandling. 

 

Frågor gällande övergången till flergångsprodukter diskuterades, liksom den ökning av svensk tillverkning man sett under pandemin, samt huruvida kortare leveranskedjor är uppnåeligt i syfte att minska sårbarheten. Att hitta nya vägar för att sprida riskerna, minska sin beroendeställning, samt följa upp hållbarhetsrisker även under kristider, lyftes också av panelen.

 

Avslutningsvis poängterades vikten av att hållbarhet är en integrerad del av det strategiska inköpsarbetet. I syfte att minska riskerna och sårbarheten, identifiera flaskhalsar och ha beredskap att agera vid oförutsägbara händelser, måste vi ha god kunskap och inblick i våra leveranskedjor. 

 

Vi vill tacka styrgruppen för hållbar upphandling för intressanta och lärorika diskussioner vid dagens webbinarium!

 

HU under Corona

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv