Bakgrund


Uigurerna är ett centralasiatiskt turkfolk som huvudsakligen lever i regionen Xinjiang i nordvästra Kina. Tillsammans med andra muslimska grupper i regionen Xinjiang utsätts de för omfattande förföljelse och tvångsförflyttningar. Människorättsorganisationer och medier rapporterar att cirka en miljon har frihetsberövats i omskolningsläger där hot, straff och tortyr drabbar den som inte underkastar sig den tvångsmässiga politiska indoktrineringen. De kinesiska myndigheterna internerar människor med hänvisning till nationens säkerhet men dessa gripanden har skett godtyckligt, utan någon juridisk prövning. Amnesty rapporterar att enligt en lag som trädde i kraft 2017 om “avradikalisering” (de-extremification) kan “onormal” skäggväxt, att bära hijab eller sjal, regelbunden bön, att undvika alkohol eller att ha WhatsApp i telefonen anses vara extremistiskt och utgöra skäl för frihetsberövande. Kvinnor har råkat särskilt illa ut i dessa läger och utsatts för våldtäkt och tvångssterilisering. Under 2018–2019 kom det tecken på att människor i interneringsläger tvångsförflyttades till fabriker, där de förutom omskolning tvingas arbeta under former av statligt styrt tvångsarbete. I samband med tvångsförflyttningarna har man också sett att riskerna inte längre är begränsade till bara Xinjiang, utan förflyttningarna har även skett till fabriker i andra delar av Kina. Det här skiftet innebär att risker för extremt allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter ökar i globala leveranskedjor.

 

Vikten av samarbete


Komplexiteten i frågorna har bidragit till en gemensam ansats och under förra året skapade Hållbar Upphandling, SKL Kommentus Inköpscentral, Svenska Kyrkan och Statens Inköpscentral en samarbetsgrupp för att adressera dessa risker inom respektive organisationer. Samarbetet har gått ut på att kartlägga riskområden. Det har bland annat tagits fram ett uppföljningsunderlag som vägleder leverantörer i sin kartläggning av riskprodukter. På frågan om vi kan hålla våra leverantörer ansvariga för det som sker i Kina är panelen eniga i att grunden för att arbeta med dessa frågor är tydlig, och att alla offentliga myndigheter måste säkerställa att krav ställs på efterlevnad av bland annat mänskliga rättigheter, inkl. ILO:s kärnkonventioner. Det som händer i Xinjiang är dock svårt att kontrollera och i de fall revisorer faktiskt släpps in utsätts de för hot och trakasserier. Däremot kan revisioner genomföras i östra Kina men revisionsbyråerna behöver utarbeta metoder för att identifiera den här typen av tvångsarbete. Men ett företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter gäller oavsett ett lands vilja eller förmåga att uppfylla sina skyldigheter.

 

Status IT-produkter och textilier


IT är ett högriskområde med långa och komplexa leveranskedjor såsom mineralutvinning, komponenttillverkning, sluttillverkning, transport och avfallshantering. Situationen med uigurerna berör en mängd olika varumärken och det har gjorts uppföljningar på prioriterade produkter och stora leverantörer. Panelen menar att det är en lång process där de kommer att behöva gå tillbaka, ställa följdfrågor och begära in fler rapporter. Ett branschinitiativ som adresserar riskerna, utför uppföljningar och revisioner och som många leverantörer hänvisar till inom just IT är Responsible Business Alliance.
Textilier har uppmärksammats särskilt i detta sammanhang, och inte minst bomull då 80% av Kinas bomull tillverkas i just Xinjiang. De produkter som omfattas och som det görs uppföljningar på är sjukvårdstextilier, yrkeskläder, arbetsskor och engångstextilier. Dessa är till största delen inte av bomull men problematiken med bomull kan ändå finnas i en viss slutproduktion.

 

Vad kan regioner och kommuner själva göra för att adressera och minimera riskerna i leveranskedjorna?


Tack vare bindande kontraktsvillkor, och att inte enbart hänvisa till uppförandekoden, har regionerna en viktig grund att stå på när man vänder sig till sina leverantörer. Det förebyggande arbetet är dock grunden och ett förslag som lyftes är att introducera frågan om tvångsarbete redan vid anbudsförfrågan samt att göra en ordentlig kartläggning av leverantörer och leveranskedjorna. Panelen lyfte vikten av att ha kontroll på förhand och inte i efterhand då en situation redan har uppstått och det kan vara svårare att åtgärda.

 

Avslutningsvis om att vara mitt i en pandemi med riskprodukter som bristvara. Är det möjligt att hitta ersättningsprodukter eller bryta ett avtal utifrån det läge vi befinner oss i?


En del leverantörer är aktiva med att hitta ersättningsprodukter för att minimera risken för bomull i sina produkter men det finns också leverantörer som saknar andra alternativ för just sin produkt. Ett ställningstagande inför varje produktområde måste alltså göras. Det kan absolut göras förbättringar men till en viss gräns, att bryta ett avtal skulle i förlängningen kunna bli en nödvändig åtgärd om det skulle krävas. Regionernas utgångspunkt är dialog och förbättringar men där förbättringar inte är möjliga, och kränkningar fortgår, finns enligt avtal möjligheter att avsluta ett kontrakt.

 

Tack för en mycket intressant paneldiskussion och frågor.

 

Moderator: Karin Lonaeus, hållbarhetsstrateg på regionernas kansli för hållbar upphandling.
Paneldeltagare:
Kathleen McCaughey folkrättsjurist, strateg hållbara leveranskedjor Region Stockholm.
Anja Björnberg Ekstrand strategisk inköpare, regional samordnare Region Skåne.
Kristin Tallbo människorättsjurist, hållbarhetsstrateg SKL Kommentus Inköpscentral.

2021 02 05 Bild ASPI

Bild: Australian Strategic Policy Institute, Uyghurs for sale (klicka här för rapport)

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv